Gwella ysgolion

Mae'r ERW yn ymdrechu i ddarparu gwasanaeth gwella ysgolion cyson, sy'n canolbwyntio ar strategaethau her a chymorth sy'n gwella'r addysgu a'r dysgu mewn ystafelloedd dosbarth, ac sy'n arwain at well cyrhaeddiad a chynnydd gan ddisgyblion ym mhob ysgol. Ein nod yw meithrin gallu ysgolion trwy gymorth, her ac ymyrraeth fel bod ysgolion yn dod yn sefydliadau gwydn sy'n hunanwella. Darparu cymorth gwahaniaethol o ansawdd uchel i ysgolion, yn unol â'r system genedlaethol ar gyfer categoreiddio. Rydym yn trefnu rhaglenni cymorth ac ymyrraeth dan arweiniad ysgolion rhwng cyfoedion, rhwng adrannau, a rhwng ysgolion, yn unol â'r angen sydd wedi'i nodi yn yr ysgol.

Mae'r trefniadau broceru a'r cymorth ar gyfer gwella wedi'u gwahaniaethu yn unol â gallu ysgol i wella a chomisiynu/broceru ei chymorth ar gyfer gwella ei hun. Pan fo ysgol wedi'i hasesu'n un sy'n perfformio'n dda, neu sydd â'r gallu i sicrhau ei gwelliant ei hun, bydd yn rhydd i ddefnyddio ei chyllidebau i ddewis a defnyddio'r gwasanaethau fel sy'n briodol i'w hamgylchiadau a'i hanghenion gwella. Fodd bynnag, os oes gan ysgol gyrhaeddiad isel a chynnydd gwael ymhlith disgyblion – a/neu os nad oes ganddi'r gallu i sicrhau gwelliant yn gyffredinol neu mewn maes penodol – bydd y consortiwm yn trefnu'r cymorth angenrheidiol ar gyfer gwella ar ran yr ysgol, a hynny mewn ymgynghoriad â'r Pennaeth a'r Corff Llywodraethu. Er mwyn cefnogi'r broses hon, rydym yn nodi'r ysgolion yn y rhanbarth sy'n hunangynhaliol ac yn gadarn, ac yn defnyddio adnoddau i gomisiynu'r ysgolion hynny i ddarparu cymorth ysgol i ysgol heb achosi dirywiad mewn safonau yn eu hysgolion eu hunain.

Yn ganolog, rydym yn darparu cyfleoedd datblygu proffesiynol effeithiol ar gyfer Ymgynghorwyr Her, er mwyn sicrhau bod ganddynt y sgiliau a'r wybodaeth gywir i wneud eu gwaith yn effeithiol. Er mwyn ategu'r cymorth a roddir i ysgolion, bydd ERW yn cyflogi Arweinydd Dysgu ym mhob rhwydwaith i gefnogi'r broses o weithredu menter ranbarthol i wella'r addysgu a'r dysgu, datblygu'r gwaith o weithredu Dyfodol Llwyddiannus, a chefnogi'r broses o gyflwyno'r safonau addysgu newydd.

Mae ymarferwyr ysgol sydd wedi cael llwyddiant diweddar hefyd yn cael eu cyflogi gan ERW fel Arweinwyr Dysgu, er mwyn cefnogi'r gwaith o gyflawni TGAU a gweithredu menter ranbarthol i wella'r addysgu a'r dysgu o fewn clystyrau. Mae Arweinwyr Dysgu yn gweithio'n agos gydag athrawon yn eu hystafelloedd dosbarth, gyda ffocws clir ar wella'r addysgu a'r addysgeg er mwyn codi cyrhaeddiad disgyblion.