Categoreiddio

Y Categoreiddio Cenedlaethol

Prif ddiben y model ar gyfer categoreiddio ysgolion yw nodi lefel briodol y cymorth ar gyfer pob ysgol yn ôl angen, er mwyn sicrhau, mewn partneriaeth ag ysgolion ac awdurdodau lleol, y gallwn gyfeirio ein cymorth a'n hadnoddau yn y ffordd fwyaf effeithiol i sicrhau'r gwelliannau y mae eu hangen yn ein system ysgolion. Nodir cryfderau ysgolion, ynghyd â'r meysydd i'w gwella o ran safonau, darpariaeth ac arweinyddiaeth, yn ystod trafodaethau ag ysgolion trwy gydol y flwyddyn. Yna, defnyddir y trafodaethau hyn i benderfynu ar y lefel cymorth fwyaf addas ar gyfer yr ysgol.

Yn 2018-19, bydd y pedwar rhanbarth yn cynnal prosesau cymedroli a gwirio trylwyr, er mwyn sicrhau bod y broses gategoreiddio yn cael ei chymhwyso'n gyson ledled Cymru.

Gallwch ddarganfod rhagor o wybodaeth am eich ysgol leol a'r System ar gyfer Categoreiddio Ysgolion yma: http://mylocalschool.wales.gov.uk/?lang=cy

Negeseuon Allweddol

• Mae categoreiddio yn ein galluogi i weld lle mae angen i ni gyfeirio ein hadnoddau, a sut y gallwn gefnogi ysgolion i wella trwy weithio gydag eraill.

• Mae categoreiddio yn ymwneud ag adnabod pa ysgolion sydd â'r angen mwyaf am gymorth; nid oes a wnelo categoreiddio â labelu neu greu tablau cynghrair.

• Yn 2018-19, mae Llywodraeth Cymru wedi diwygio ychydig ar y canllawiau fel bod y system yn rhoi mwy o bwyslais ar ysgolion yn asesu (hunanwerthuso) ansawdd eu haddysgu a'u dysgu eu hunain, ynghyd â'u gallu i helpu ysgolion eraill i wella. Bydd gwaith yr ysgol ei hun o ran hunanwerthuso a nodi meysydd i'w gwella yn cael ei ddefnyddio i lywio trafodaethau, yn rhan o gam 2 y broses. Bydd Cam 3 yn rhoi cod lliw i ysgolion ar gyfer lefel y cymorth y mae arnynt ei hangen, a bydd hwn yn parhau i gael ei gyhoeddi ar Fy Ysgol Leol. Bydd y llinellau amser a'r prosesau ar gyfer y System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion yn aros yr un fath.

• Mae hyn yn rhan o'r trefniadau pontio wrth i Lywodraeth Cymru symud ymlaen yn ei chenhadaeth i ddiwygio atebolrwydd o fewn y system addysg, a sicrhau bod ysgolion, a dysgwyr yn y pen draw, yn cael y cymorth cywir ar yr adeg gywir i'w galluogi i wireddu eu potensial yn llawn.