Asesu Athrawon

Mae Tîm Asesu ERW yn cynnwys y chwe Arweinydd Asesu ar gyfer pob Awdurdod Lleol. Rydym wedi ymrwymo i gydweithio'n bwrpasol ac yn effeithiol tuag at gyflawni asesiadau athrawon mwy cywir a dibynadwy. Er ein bod yn cydnabod yr arfer da o ran asesu, safoni a chymedroli yn llawer o'n hysgolion a'n clystyrau, rydym yn anelu at sicrhau mwy o gysondeb ledled y rhanbarth.

Ein nod yw sefydlu proses effeithiol ar gyfer cymedroli asesiadau athrawon, a fydd yn arwain at asesiadau athrawon mwy cywir a dibynadwy. Ein prif ffocws fu sicrhau mwy o gysondeb o ran dyfarniadau ffit orau wrth ddyfarnu lefelau diwedd cyfnod allweddol, ynghyd â sicrhau mwy o gysondeb o ran y ffordd y mae ysgolion a chlystyrau yn safoni a chymedroli asesiadau athrawon.

Yn dilyn ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru yn 2014/15, mae bellach yn statudol i bob ysgol, ac eithrio Ysgolion Arbennig, gymryd rhan mewn prosesau cymedroli clwstwr. Isod y mae Offeryn Statudol Cymru sy'n ymwneud â chymedroli clwstwr. (Dogfennau Statudol

Mae dogfennau defnyddiol i gefnogi systemau cymedroli clwstwr wedi cael eu llunio ar y cyd ledled y pedwar rhanbarth.

Canllawiau Asesu Terfynol 

Cymedroli Asesiadau Athrawon - Canllawiau Pwnc-benodol 

CYMEDROLI CLWSTWR

Bydd ERW yn gofyn i bob clwstwr e-bostio dyddiadau ei gyfarfodydd cymedroli at Arweinydd Asesu ei Awdurdod Lleol erbyn 26 Ionawr 2017. Bydd Calendr Asesu ERW ar gyfer 2017-2018 yn cael ei gwblhau ym mis Medi 2017.

ADNODDAU DEFNYDDIOL AR GYFER DIGWYDDIADAU CYMEDROLI CLWSTWR

Sticeri Pwnc

Cymraeg 

Saesneg 

Mathemateg 

Gwyddoniaeth 

Taflenni Sylwadau Disgyblion

Mae taflenni sylwadau disgyblion ERW wrthi'n cael eu diweddaru ar hyn o bryd, a byddant ar gael ar ddechrau tymor yr hydref, 2017.

ESTYN

Adroddiad Thematig: Cymedroli asesiadau athrawon yng nghyfnod allweddol 2 a chyfnod allweddol 3: adolygiad o gywirdeb a chysondeb, Medi 2016 (NEED WELSH LINK)

LLYWODRAETH CYMRU

Ymateb Llywodraeth Cymru i adolygiad thematig Estyn ar gymedroli asesiadau athrawon yng nghyfnodau allweddol 2 a 3 (NEED WELSH LINK)

Asesiad – Deunyddiau Enghreifftiol Llywodraeth Cymru ar gyfer Ysgolion

Mae swyddogion Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd y deunyddiau enghreifftiol a luniwyd yn rhan o'r Rhaglen Diogelu Asesiadau Athrawon (STAP) yn cael eu cyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru ar 1 Medi 2017. Bydd manylion pellach yn cael eu dosbarthu ar ddechrau tymor yr hydref 2017.