Siarter Iaith Cymraeg Campus

Nod: Cynyddu’r defnydd o Gymraeg mewn ysgolion cyfrwng Saesneg.

Cafodd Siarter Iaith Cymraeg Campus ei greu gan Swyddogion y Gymraeg mewn addysg ERW yn arbennig ar gyfer datblygu’r Gymraeg mewn ysgolion cyfrwng Saesneg. Peilotwyd Cymraeg Campus mewn 25 ysgol ar draws y consortiwm gydag effaith sylweddol. Ceir tair gwobr o fewn y siarter – efydd, arian ac aur. Mae ysgolion yn ceisio cwblhau y gwobrau dros gyfnod o dair blynedd – un bob blwyddyn. Mae bob gwobr yn cynnwys deg targed ac maent yn mynd yn fwy heriol wrth symud o efydd – i arian – i aur. Lawrlwythwch y llawlyfr neu cysylltwch â swyddog y Gymraeg eich sir er mwyn cael mwy o wybodaeth.

“Mae wedi bod yn bleser i fod yn rhan o Gyngor Cymraeg Sant Ffransis wrth i ni weithio tuag at wobr efydd Cymraeg Campus. Mae bod yn rhan o’r cyngor yn ystod y broses wedi rhoi cyfle i fi wella fy Nghymraeg hyd yn oed yn bellach. Fy hoff beth oedd y cyfrifoldeb o rannu fy arbenigedd a fy mhrofiadau gyda gweddill yr ysgol a chymuned yr ysgol. Roedd agwedd bositif tuag at y Gymraeg yn ein hysgol ni cyn i ni ddechrau’r siarter ond bellach mae ethos hyd yn oed yn gryfach gyda ni erbyn hyn, a dw i’n falch i ddweud yr oeddwn i’n rhan o hwn.”

Gabriella Procter, disgybl bl.6 o Griw Cymraeg Ysgol Gatholig Sant Ffranis, Sir Benfro

 

“Mae Siarter Iaith Cymraeg Campus yn glir wedi cael effaith sylweddol a chyflym ar ein hysgol mewn amser byr, wedi ei arwain gan Rheolwr Canol effeithiol a thîm Cymraeg. Rydyn ni oll yn glir am y camau nesaf ac mae pawb yn rhan o’r daith. Yn sicr mae’r siarter wedi gwneud i ni feddwl am ein hethos a dw i’n credu ei fod wedi gwneud pethau’n syml ac yn gyraeddadwy gyda ffocws clir.”

Debbie Davies, Pennaeth Ysgol Prendergast, Sir Benfro

Llun: Côr Ysgol Gynradd Penllergaer yn canu “Mae siarad Cymraeg yn bril, mae siarad dwy iaith yn sgil!” yn lawnsiad Cymraeg Campus yn Ngwyl Rhannu Rhagoriaeth ERW.

Llun: Disgyblion Cyngor Cymraeg Ysgol Gatholig Sant Ffranis yn dathlu ennill gwobr arian Cymraeg Campus. Maen nhw’n hapus iawn!

Dechrau Cymraeg Campus

Os rydych chi'n barod i ddechrau ar y daith, cysylltwch â'ch Swyddog y Gymraeg mewn Addysg a fydd yn gallu cynnig gwybodaeth pellach a chyfleodd hyfforddi.

Er mwyn gosod gwaelodlin a gwerthuso llwyddiant, rhaid i bob disgybl o flwyddyn 3 i 6 gwblhau holiadur ar-lein ar ddechrau ac ar ddiwedd bob gwobr. Mae'n hollbwysig bod côd yr ysgol yn cael ei deipio'n gywir. Pan fydd bob disgybl wedi cwblhau'r holiadur, cysylltwch â'ch Swyddog y Gymraeg mewn Addysg er mwyn derbyn eich canlyniadau.

          

                Aur                                           Arian                                            Efydd