Mathemateg a Rhifedd

Mae tîm Mathemateg a Rhifedd ERW yn cynnwys Arweinydd Rhanbarthol ar gyfer Llythrennedd a Rhifedd ac Arweinwyr Dysgu ar gyfer Mathemateg Uwchradd, sy'n gweithio'n ganolog, ynghyd ag arbenigwyr Mathemateg a Rhifedd sy'n gweithio yn y chwe awdurdod lleol. Rydym wedi ymrwymo i weithio'n bwrpasol ac yn gydweithredol i ddarparu profiadau dysgu ac addysgu o safon gyson uchel, gyda ffocws cryf ar godi safonau a sicrhau'r effaith fwyaf posibl ar ddeilliannau.

Mae gennym bartneriaeth weithio effeithiol ag ysgolion, ynghyd â dewislen cymorth ranbarthol gytunedig y gall ysgolion ei defnyddio yn unol â'r anghenion a nodwyd. Mae'r math hwn o gymorth yn cynnwys ymyrraeth a chyfleoedd datblygu proffesiynol, a ddarperir mewn gwahanol ffyrdd, yn cynnwys hyfforddiant gan arbenigwyr pwnc a chymorth ysgol i ysgol. Mae'r cymorth hefyd yn aml wedi'i deilwra'n bwrpasol ar gyfer ymarferwyr unigol, cyfnodau allweddol, adrannau ac anghenion ysgolion.

Mae ein gwaith yn seiliedig ar ddulliau addysgegol cadarn, ac yn gyson â blaenoriaethau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol, yn ogystal ag argymhellion Estyn a blaenoriaethau'r Grant Gwella Addysg.

Mae'r dogfennau a'r gofynion statudol ar gyfer Mathemateg a Rhifedd i'w gweld yma:

- Datblygiad Mathemategol 

- Mathemateg (CA2, KS3 and KS4 PoS)

- Y Fframwaith Rhifedd Cenedlaethol  

Rydym yn cefnogi ysgolion i gynnal a dadansoddi'r Profion Cenedlaethol (Blynyddoedd 2 i 9) (gweler y canllaw i rieni/gofalwyr -dolen yma). Mae gennym ddiwylliant cryf o gefnogi ysgolion i ddefnyddio canlyniadau profion mewn modd diagnostig i nodi cryfderau a meysydd i'w datblygu, gan alluogi ysgolion i ddiwallu anghenion mathemategol penodol disgyblion, ac i ddefnyddio hyn i lywio eu gwaith cynllunio.

 

Gwybodaeth ddefnyddiol

Rhaglen Ddysgu Broffesiynol Mathemateg & Rhifedd ERW

Am wybodaeth pellach ynglyn â amcanion, lleoliad, amserau a manylion cyswllt i gofrestru, cliciwch ar yr awdurdod perthnasol isod:

LA Training Events / Digwyddiadau hyfforddi ALl

Powys

Ceredigion

NPT / CNPT

Swansea / Abertawe

Carmarthenshire / Sir Gar

Pembrokeshire / Sir Benfro

Times Tables Rock Stars

Mae ERW yn ariannu tanysgrifiad ar gyfer pob ysgol yn y rhanbarth i raglen sydd wedi'i strwythuro'n ofalus i wella gwybodaeth a'r gallu i gofio ffeithiau tablau lluosi. www.ttrockstars.com. Mae gan bob disgybl yn y rhanbarth fanylion mewngofnodi a chyfrinair unigol.

HWB

Mae yna lawer o adnoddau ar gael ar y platfform Hwb, y gellir eu defnyddio gan ysgolion a'u disgyblion i feithrin dealltwriaeth o gysyniadau Mathemategol, yn ogystal â sgiliau cymhwysedd digidol. www.hwb.wales.gov.uk

LA Training Events / Digwyddiadau hyfforddi ALl

Powys

Ceredigion

NPT / CNPT

Swansea / Abertawe

Carmarthenshire / Sir Gar

Pembrokeshire / Sir Benfro