Dysgu Digidol

Mae tîm Dysgu Digidol ERW yn llwyr gefnogi'r defnydd o dechnoleg ddigidol fel modd o ddatblygu cymhwysedd digidol disgyblion a staff ledled pob ysgol yn y rhanbarth. Mae datblygu sgiliau digidol yn unol â'r cwricwlwm presennol, yn ogystal â'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol newydd, yn hanfodol er mwyn galluogi disgyblion i fanteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd a gyflwynir iddynt, ac er mwyn iddynt lwyddo yn yr ysgol a thu hwnt.

Anogir ysgolion ERW i ymgysylltu â'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol newydd, ac anogir staff i ymgyfarwyddo â'i gynnwys. Rydym yn cefnogi ysgolion yn hyn o beth trwy ddarparu gwybodaeth ac adnoddau, a hynny'n bersonol, trwy wefan ERW, a thrwy amgylchedd Hwb. Bydd hyn yn helpu'r holl athrawon, yn ogystal â staff eraill, o ran eu cyfrifoldeb i gefnogi datblygiad cymhwysedd digidol disgyblion, ac yn rhoi iddynt y sgiliau a'r wybodaeth i wneud hynny.

Rydym yn cefnogi ac yn herio staff ysgol i ddefnyddio technoleg ddigidol i wella'r amgylchedd dysgu ac addysgu. Defnyddir offer tebyg i JIT, J2E ac Office365, trwy wefan Hwb, a ddarperir i bob ysgol gan Lywodraeth Cymru, i hwyluso hyn. Mae enghreifftiau o'u defnydd yn cael eu modelu a'u rhannu â Phenaethiaid a staff eraill ysgolion.

Er mwyn sicrhau bod ysgolion yn darparu'r amgylchedd ar-lein mwyaf diogel i ddisgyblion a staff weithio, cyfathrebu a chydweithredu ynddo, rydym yn annog ysgolion i ymgysylltu â Fframwaith 360 Cymru ac i ddefnyddio platfform Hwb. Mae ERW yn adeiladu tîm o Ymgynghorwyr ac Aseswyr 360 Safe Cymru a rhwydwaith o Ysgolion Arweiniol Diogelwch Ar-lein, er mwyn sicrhau bod lefel y cymorth a'r her yn y maes hwn mor gadarn â phosibl.