Cwricwlwm i Gymru

Mae hon yn un o'r adegau mwyaf cyffrous ym myd addysg yng Nghymru. Rydym wrthi'n datblygu cwricwlwm newydd sy'n anelu at greu dyfodol llwyddiannus a chyffrous ar gyfer holl blant a phobl ifanc Cymru. Mae'r cwricwlwm newydd yn cael ei ddatblygu gan athrawon, gyda'r bwriad o greu myfyrwyr sy'n:

  • ddysgwyr uchelgeisiol a galluog, sy'n barod i ddysgu gydol eu hoes
  • cyfranogwyr blaengar a chreadigol, sy'n barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith
  • dinasyddion moesegol a hyddysg, yng Nghymru a ledled a byd
  • unigolion iach a hyderus, sy'n barod i fyw bywydau llawn fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.

Bydd y pedwar diben hyn, sy'n rhan o'r cwricwlwm newydd, yn sail i'r holl benderfyniadau yn y dyfodol am flaenoriaethau addysgol cenedlaethol a lleol, ac yn sail i'r holl addysgu a dysgu yng Nghymru.

Bydd y cwricwlwm newydd ar gyfer plant 3-16 oed yn cael ei drefnu'n chwe Maes Dysgu a Phrofiad er mwyn sicrhau profiad addysgol eang i'r holl blant a phobl ifanc.  Gan fod llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol yn hollbwysig i feddwl, dysgu a bywyd, byddant yn cael eu datblygu a'u cryfhau ledled y cwricwlwm cyfan, a hynny ochr yn ochr â chyfleoedd i feithrin sgiliau ehangach a datblygu'r Cwricwlwm Cymreig.  Bydd y dysgu'n brofiad parhaus, a gaiff ei adeiladu'n raddol wrth i'r plant a'r bobl ifanc dyfu ac aeddfedu, gydag amrywiaeth o Ddeilliannau Cyflawniad.

Nid yw'r gobaith o gwricwlwm newydd a arweinir gan yr athrawon, a dyfodol byd addysg ar gyfer ein disgyblion a'n hathrawon yng Nghymru, erioed wedi edrych mor galonogol a blaengar.  Bydd yn golygu bod gan athrawon fwy o ymreolaeth i ddarparu profiadau dysgu arloesol a chyffrous i'w disgyblion. 

Os oes arnoch angen unrhyw gymorth pellach, cysylltwch â Dave Barry, Arweinydd Strategol ERW ar gyfer Dyfodol Llwyddiannus. E-bost: Dave.Barry@erw.org.uk 

Dolenni i ragor o wybodaeth:

Adroddiad Dyfodol Llwyddiannus

http://gov.wales/docs/dcells/publications/150225-successful-futures-cy.pdf

Hwb i addysgwyr

https://learning.hwb.wales.gov.uk/Networks/b28dc17c-68c3-4cc5-991c-ea7edc9278fd

 

Crynodeb o Gynnydd Dyfodol Llwyddiannus Hydref 2017