Plant sy'n Derbyn Gofal

Mae tua 1000 o ddisgyblion sydd â statws 'derbyn gofal' yn ysgolion ERW. Mae ERW wedi ymrwymo i wella cyflawniad a chyrhaeddiad y grŵp hwn o ddysgwyr sy'n agored iawn i niwed, a hynny trwy ddarparu cynllun strategol a ariennir gan elfen Plant sy'n Derbyn Gofal y Grant Amddifadedd Disgyblion. Mae'r Cydgysylltydd Cymorth ar gyfer Dysgwyr yn gyfrifol am gydgysylltu'r strategaeth, sydd â phedwar llinyn.

Mae rhaglen hyfforddi gyffredinol ar 'Arferion sy'n Ystyried Ymlyniad a Thrawma' wedi bod ar waith er mis Medi 2015, a hynny am fod ERW yn cydnabod bod yr anawsterau y mae llawer o'r plant hyn yn eu hwynebu mewn ysgolion yn aml yn deillio o'u profiadau trawmatig cynnar, ac yn aml iawn na fydd y plant hyn wedi cael y cyfle i feithrin perthynas gadarn â'u prif ofalwr. Mae astudiaeth achos ar yr hyfforddiant hwn wedi'i ysgrifennu gan y darparwyr hyfforddiant, a gellir ei ddarllen ar eu gwefan https://www.kca.training/?carousel=main. I gael gwybodaeth am gyfleoedd hyfforddi, cysylltwch â Sara Walters sara.walters@erw.org.uk. Mae'r ail linyn yn ymwneud â gwella systemau a phrosesau sy'n cefnogi symudiadau rhwng ysgolion a lleoliadau. Darparu profiadau cyfoethogi yw'r trydydd llinyn gwaith, gan fod ERW yn cydnabod bod uchelgais a dyhead yn aml yn tyfu y tu hwnt i'r ystafell ddosbarth. Hyfforddiant ar ymyraethau sy'n seiliedig ar berthynas yw'r llinyn olaf sy'n cael ei ddatblygu, gan fod ar lawer o blant angen ymyraethau mwy dwys na'r hyn y gall y model hyfforddiant cyffredinol ei ddarparu.

Mae'n ofynnol i bob ysgol gael Athro a Llywodraethwr Dynodedig a enwir ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal, a gall Cydgysylltwyr Addysg Plant sy'n Derbyn Gofal ddarparu manylion am hyfforddiant yn y meysydd hyn ar lefel leol.