Plant sy'n Derbyn Gofal

Mae tua 1000 o ddisgyblion sydd â statws 'Sy'n Derbyn Gofal' yn ysgolion ERW, ac mae ERW wedi ymrwymo i wella cyflawniad a chyrhaeddiad y grŵp hwn o ddysgwyr sy'n eithriadol o agored i niwed. Mae'r mwyafrif o ddysgwyr yn ysgolion ERW yn mynychu ysgol o fewn ffiniau eu hawdurdod cartref, ond mae lleiafrif sylweddol yn mynychu ysgolion y tu hwnt i ffiniau eu hawdurdod cartref, sy'n dod â heriau cynyddol i'r dysgwyr a'r oedolion hynny sy'n ymwneud â'u haddysg a'u gofal.

Mae'n ofynnol i bob ysgol gael Athro Dynodedig a Llywodraethwr penodol ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal, ac mae 'Gwneud gwahaniaeth: Canllaw i'r person dynodedig ar gyfer plant sy'n derbyn gofal mewn ysgolion' gan Lywodraeth Cymru yn bwynt cyfeirio defnyddiol iawn i'r rheiny sy'n dymuno gwybod rhagor am y rôl.

Mae gan bob Awdurdod Lleol arweinydd penodol ar gyfer Plant Sy'n Derbyn Gofal mewn addysg, a elwir yn Gydgysylltydd Addysg Plant sy'n Derbyn Gofal.

Rhestr o Gydgysylltwyr Addysg Plant sy'n Derbyn Gofal:

Sir Gaerfyrddin:               Sian Owen

Ceredigion:                    Clair Grainger

Castell-nedd Port Talbot:      Nicky Sneezum

Sir Benfro:                    Wyn Harries

Powys:                        Michael Gedrim

Abertawe:                     Helen Howells.

Er 2015, mae cyllid ychwanegol ar gyfer Plant Sy'n Derbyn Gofal wedi'i ddarparu trwy'r Grant Datblygu Disgyblion. Yn ERW, mae'r cyllid hwn wedi'i ddirprwyo i Awdurdodau Lleol er mwyn caniatáu'r hyblygrwydd y mae ei angen mewn rhanbarth mor eang ac amrywiol ag ERW.

Gweithredwyd rhaglen hyfforddi gyffredinol ar 'Arferion sy'n Ystyried Ymlyniad a Thrawma' rhwng 2015-2017. Mae astudiaeth achos ar yr hyfforddiant hwn wedi'i hysgrifennu gan y darparwyr hyfforddiant, Kate Cairns Associates, a gellir ei gweld ar eu gwefan. Mae nifer o ysgolion ledled y rhanbarth wedi ymgorffori rhai o'r egwyddorion sy'n cefnogi dysgwyr sydd wedi dioddef trawma, gan gynnwys 'Hyfforddiant ar Emosiynau' a 'Chwarae Seiliedig ar Berthnasoedd', a gellir dod o hyd i astudiaethau achos o'r ysgolion hyn ar Dolen. Mae Prosiect Ysgolion Ymwybyddiaeth o Ymlyniad ERW Prosiect Ysgolion Ymwybyddiaeth Ymlyniad ar rwydwaith HWB yn adnodd defnyddiol i ysgolion sydd am ddysgu rhagor am Arferion sy'n Ystyried Ymlyniad a Thrawma.