Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mae ERW wedi ymrwymo i ddarparu system addysg deg a chwbl gynhwysol, gan sicrhau bod gan bob ysgol y gallu i gefnogi pob dysgwr mewn modd sy'n lleihau i'r eithaf ar y rhwystrau ac yn manteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd i wireddu ei lawn botensial. Mae ERW yn sylweddoli mai'r systemau addysg sy'n perfformio orau yw'r rheiny sy'n cyfuno ecwiti ag ansawdd, a bod system addysg gynhwysol o fudd i bob dysgwr. Bydd ERW yn parhau i ddatblygu'r gweithlu fel bod ysgolion yn gallu cael y lefelau angenrheidiol o gymorth a her o ran arfer cynhwysol.

 

Mae tîm bach o Arweinwyr Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yn gyfrifol am gefnogi'r gwaith o weithredu Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 yn effeithiol ledled Cymru.  Mae pum Arweinydd Trawsnewid i gyd, a bydd gan bob un ohonynt rôl allweddol wrth weithredu'r rhaglen drawsnewid ADY ac wrth ddarparu rhyngwyneb strategol rhwng partneriaid gweithredu a Llywodraeth Cymru. Mae yna bedwar Arweinydd Trawsnewid ADY Rhanbarthol sy'n gyfrifol am gefnogi awdurdodau lleol, ysgolion, lleoliadau blynyddoedd cynnar a byrddau iechyd lleol i baratoi ar gyfer y system newydd a'i gweithredu, ac un Arweinydd Trawsnewid ADY Addysg Bellach sy'n gyfrifol am ddarparu'r un cymorth i'r sector addysg bellach.

Yr Arweinydd Trawsnewid ADY sy'n gweithio yn ardal ERW yw Huw Davies.