Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mae ERW wedi ymrwymo i ddarparu system addysg deg a chwbl gynhwysol, gan sicrhau bod gan bob ysgol y gallu i gefnogi pob dysgwr mewn modd sy'n lleihau i'r eithaf ar y rhwystrau ac yn manteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd i wireddu ei lawn botensial.

Mae Penaethiaid Cynhwysiant ledled y rhanbarth yn cwrdd bob hanner tymor, ac mae ganddynt ffrwd waith o dan adran Cymorth ar gyfer Dysgu Cynllun Busnes ERW. Cyflwynwyd y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) (ALNET) i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Rhagfyr 2016. Os caiff ei basio, bydd yn ailwampio'n llwyr y system ar gyfer cefnogi disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol. Bydd yn gosod y dysgwr wrth galon y broses gynllunio, ac yn gwneud y system yn llawer symlach a llai gwrthwynebus i bawb dan sylw. Mae gan y Gweithgor ADY hefyd gyfrifoldeb am gwblhau prosiectau a ariennir gan y Gronfa Arloesi ADY i baratoi ar gyfer y newidiadau hyn ledled Cymru

Mae ERW yn sylweddoli mai'r systemau addysg sy'n perfformio orau yw'r rheiny sy'n cyfuno ecwiti ag ansawdd (OECD), a bod system addysg gynhwysol o fudd i bob dysgwr. Bydd ERW yn parhau i ddatblygu'r gweithlu fel bod ysgolion yn gallu cael y lefelau angenrheidiol o gymorth a her o ran arfer cynhwysol.