Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch (CALU)

Cyfleoedd Dysgu Proffesiynol i Gynorthwywyr Addysgu.

 

Mae pob Gweithiwr Proffesiynol ym maes Addysg yn cael y cyfle i feithrin ei sgiliau a’i brofiad trwy ddysgu proffesiynol. Gan ddibynnu ar eich profiad a’ch hyfforddiant blaenorol, dylech fod yn gallu dod o hyd i raglen ddatblygu briodol sy’n addas i chi. Datblygwyd y Llwybr Dysgu ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu i gefnogi Cynorthwywyr Addysgu i ddod o hyd i raglen ddatblygu sy’n addas i’w hanghenion ar y pryd, ac i gael mynediad at y rhaglen honno.

 

Y Llwybr Dysgu ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu

Datblygwyd rhaglen genedlaethol o ddysgu proffesiynol ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu ledled Cymru, ac mae’n cael ei chynnig gan bob Consortiwm Rhanbarthol.

 

Carreg Filltir/Cam Dysgu Proffesiynol

Diffiniad o’r rheiny sy’n gymwys i dderbyn y cynigion hyn

Y Dysgu Proffesiynol a Gynigir

Ymsefydlu Cynorthwyydd Addysgu Newydd

 

Pobl sy’n cychwyn swydd Cynorthwyydd Addysgu ac sy’n meithrin gwybodaeth am rolau ehangach o fewn y lleoliad, ynghyd â dealltwriaeth ohonynt

·         Rhaglen Ymsefydlu’r Consortia ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu

Cynorthwyydd Addysgu Wrth ei Waith

CA sydd wrth ei waith ac sy’n defnyddio cymorth ac ymyraethau targededig

 

·         Rhaglen Ddatblygu’r Consortia ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu Wrth eu Gwaith (2 Ddiwrnod)

·         Hyfforddiant Digidol ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu (1 Diwrnod)

Darpar CALU

CA sy’n arwain gweithgarwch ymyrryd a chymorth; pobl sy’n defnyddio arbenigedd i arwain cydweithwyr

·         Rhaglen ar gyfer Darpar CALU (Un Diwrnod)

·         Sesiynau Codi Ymwybyddiaeth ar gyfer Asesu CALU (Min Nos)

CALU

Pobl sydd â phrofiad o arwain dosbarthiadau cyfan ac sydd wedi bodloni’r safonau presennol ar gyfer CALU

 

·         Rhaglen Asesu CALU (Gwanwyn a Hydref)

·         Cynhadledd Genedlaethol CALU

Cynorthwyydd Addysgu Arbenigol

Pobl sydd â chyfrifoldeb estynedig dros agweddau sylweddol ar y gwaith.

·         Cyfle i hyfforddi fel Darparwr Rhaglen neu Aseswr CALU

 

 

Ceir amlinelliad o fanylion y Cyfleoedd Dysgu Proffesiynol hyn isod. Nid oes unrhyw gost i unigolion nac ysgolion am y rhaglenni hyn, ac, mewn llawer o achosion, cynigir costau rhyddhau i’r ysgolion er mwyn i’r Cynorthwywyr Addysgu fedru manteisio ar y cyfleoedd.

Beth yw statws CALU?  

Mae Cynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch yn ymgymryd ag amrywiaeth eang o rolau – mae rhai yn gweithio ar draws y cwricwlwm ac eraill yn gynorthwywyr arbenigol ar gyfer pwnc neu adran benodol – mae’r gwaith yn amrywio yn ôl y math o ysgol, ei hanghenion a’i hystod oedran. 

 • Ymhob achos, mae gan CALU o leiaf un maes arbenigedd penodol o ran datblygu dysgu a lles plant a phobl ifanc.
 • Ymhob achos, mae CALU yn gweithio gydag unigolion, grwpiau bychan a dosbarthiadau cyfan i arwain y dysgu.
 • Llywodraeth Cymru sy’n dyfarnu statws CALU, a hynny i unigolion sydd wedi profi eu bod yn bodloni’r Gofynion Cenedlaethol (Y Safonau) ar gyfer CALU.

Mae’n rhaid i ymgeiswyr feddu ar y canlynol:

 • Cymhwyster Cymraeg iaith gyntaf neu Saesneg/llythrennedd a mathemateg/rhifedd ar lefel 2 o’r Fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol, sydd gywerth â TGAU A-C, neu’n uwch, a rhaid eu bod yn gallu profi manylion y cymwysterau hynny
 • Profiad digonol i ddarparu tystiolaeth eu bod yn bodloni’r Gofynion mewn perthynas â statws CALU
 • Profiad o addysgu dosbarth cyfan heb bresenoldeb athro/athrawes
 • Ardystiad a chefnogaeth y pennaeth

 

GWYBODAETH AM RAGLEN CALU 2018-19

Os oes diddordeb gennych mewn dod yn Gynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch, dewch i sesiwn wybodaeth ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu a Phenaethiaid neu dewch i un o raglenni datblygu Darpar CALU.

PECYN CAIS AR GYFER RHAGLEN CALU 2018-19

Y dyddiad cau ar gyfer dychwelyd ceisiadau yw 1pm ar 01/02/2019 neu 05/07/19.

 

Amserlen Asesiadau CALU 2018-2019

Gwanwyn 2019

(Rownd 17)

Hydref 2019

(Rownd 18)

Dyddiad Cau ar gyfer derbyn ceisiadau

01/02/2019

05/07/2019

Cael gwybod beth oedd canlyniad eich cais  

Wythnos yn Dechrau

11/02/2019

15/07/2019

Diwrnod Briffio 1

06/03/2019

10/09/2019

Diwrnod Briffio 2

20/03/2019

26/09/2019

Diwrnod Briffio 3

03/04/2019

17/10/2019

Dyddiad Cau ar gyfer Tasgau

03/05/2019

08/11/2019

Cyfnod Asesu CALU

13/5/19 - 14/6/19

18/11/19 - 29/11/19

Llythyron yn cynnwys Canlyniadau’r Ymgeiswyr

Wythnos yn Dechrau

08/07/2019

16/12/19

Blwyddyn Ysgol 2018-2019

Tymor yr Hydref 2018

HYFFORDDIANT CENEDLAETHOL NEWYDD I DDARPAR GYNORTHWYWYR ADDYSGU LEFEL UWCH

Yn ychwanegol at y sesiynau gwybodaeth min nos, cynhelir diwrnodau llawn i Ddarpar CALU ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu sydd â diddordeb mewn dilyn Rhaglen Asesu CALU 2018-19. Mae’r diwrnodau hyn yn gyfle i chi gael gwybodaeth fanylach am y rhaglen CALU a’r hyn sy’n ofynnol er mwyn ymgeisio. Bydd yn cwmpasu gwybodaeth megis: darparu tystiolaeth eich bod yn bodloni’r gofynion; profiadau ymgeiswyr CALU blaenorol; sut i ennill cymwysterau Lefel 2 yn lleol (Saesneg/Cymraeg/Mathemateg); newidiadau ym maes Addysg, ac ati. Bydd hefyd yn cynnig cyfle i rwydweithio ac i ddatblygu’n broffesiynol yng nghwmni Chynorthwywyr Addysgu eraill o ysgolion a lleoliadau eraill ledled y rhanbarth.

 • Bydd y rheiny sy’n bresennol yn gallu hawlio costau rhyddhau ar gyfer eu hysgol.
 • Gall uchafswm o 2 ymgeisydd ymhob ysgol geisio am le ymhob digwyddiad.
 • Rhaid i unigolion gofrestru eu hunain i ddweud eu bod yn dod.

 

DYDDIAD

AMSER

LLEOLIAD

COFRESTRU

16/10/2018

9.30am – 3.30pm

Gwesty’r Village, Abertawe

https://www.eventbrite.co.uk/e/rhaglen-darpar-calu-aspiring-hlta-programme-tickets-49935703032  

SESIYNAU GWYBODAETH I GYNORTHWYWYR ADDYSGU LEFEL UWCH

Os nad ydych yn dod i’r Hyfforddiant, dewch i un o’r sesiynau gwybodaeth i Gynorthwywyr Addysgu a’u penaethiaid/rheolwyr, a gynhelir ledled y rhanbarth. Bydd y sesiynau hyn yn amlinellu’r broses ar gyfer Asesu CALU, ynghyd â’r gofynion ar gyfer pob ymgeisydd a’u hysgolion. Rhaid cofrestru’ch presenoldeb ymlaen llaw i sicrhau bod modd cysylltu â’r rheiny sy’n dod. Mae’r union ddyddiadau a’r lleoliadau wedi’u rhestru isod:

 

Mae’r union ddyddiadau a’r lleoliadau wedi’u rhestru isod:

DYDDIAD

AMSER

LLEOLIAD

COFRESTRU

16/10/2018

4:15pm – 5:15pm

Gwesty’r Village, Abertawe

https://www.eventbrite.co.uk/e/codi-ymwybyddiaeth-calu-hlta-awareness-raising-session-tickets-50070254479

O fis Medi 2018 ymlaen, bydd cyfleoedd dysgu proffesiynol ar gael ar bob cam ar hyd Y Llwybr Dysgu ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu.

Meddyliwch beth yw’ch anghenion dysgu yn erbyn y llwybr, a siaradwch â’ch ysgol i drafod cael lle ar y cyfleoedd dysgu proffesiynol isod.

Cyflwynir rhaglenni cenedlaethol newydd ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu ledled Cymru:

 • Rhaglen Ymsefydlu ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu Newydd
 • Rhaglenni Datblygu ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu Wrth eu Gwaith
 • Rhaglen ar gyfer Darpar CALU
 • Rhaglen Asesu CALU

Mae’r Cyfleoedd Datblygu ar gyfer Unigolion ar gam Cynorthwyydd Addysgu Arbenigol yn cynnwys:

 • Rhaglen Aseswyr CALU
 • Hyfforddwr ar gyfer rhaglenni datblygu

 

Bydd pob rhaglen yn cynnig cyfleoedd amhrisiadwy i rwydweithio a chydweithio â gweithwyr proffesiynol ledled y rhanbarth.

 

Ymsefydlu ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu Newydd   Cyflwynir y rhaglen genedlaethol hon gan ERW yn rhanbarthol. Bydd yn cael ei theilwra at Gynorthwywyr Addysgu Newydd ac yn gymorth iddynt ddeall eu rôl a’u cyfrifoldebau a chofleidio rhagdueddiadau a gwerthoedd craidd y safonau proffesiynol. Bydd y rhaglen yn cwmpasu:

 • Rôl cynorthwyydd addysgu a sut i gael yr effaith broffesiynol bennaf
 • Deall sut y mae polisïau a fframweithiau yn effeithio ar fy rôl
 • Rhoi sgiliau a gwybodaeth a enillwyd ar waith, i gyfoethogi fy ymarfer o ddydd i ddydd
 • Y Safonau Proffesiynol Newydd ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu
 • Y Llwybr Dysgu ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu.
 • Y Cwricwlwm Newydd i Gymru
 • Mae hon ar gael i bob Cynorthwyydd Addysgu newydd
 • Mae hon yn rhaglen ddeuddydd, a bydd y rheiny sy’n dod yn gallu hawlio costau rhyddhau ar gyfer eu hysgol.
 • Rhaid i unigolion gofrestru eu hunain i ddweud eu bod yn dod.

Gweler y dyddiadau a’r lleoliadau yn y calendr isod:

 

Rhaglen i Gynorthwywyr Addysgu Wrth eu Gwaith

 

Mae’r consortia rhanbarthol yn cynnig hyfforddiant i Gynorthwywyr Addysgu sydd wedi bod wrth eu gwaith ers o leiaf dair i bum mlynedd, ac a fyddai’n croesawu cael gwybod beth yw’r diweddaraf am y newidiadau i gyd-destun y proffesiwn.

Cyflwynir y rhaglen genedlaethol hon gan ERW yn rhanbarthol. Bydd y rhaglen yn cynnig gwybodaeth yn ymwneud â’r safonau proffesiynol, strategaethau perthnasol cyfredol i gefnogi eu hymarfer, a dewis o syniadau a strategaethau i ysbrydoli proffesiynoldeb yn ôl yn yr ysgol. Bydd y rhaglen yn cwmpasu:

 • Rôl y cynorthwyydd addysg a sut i gael yr effaith broffesiynol bennaf
 • Polisïau a fframweithiau sy’n cefnogi ymarfer
 • Cyd-destunau sy’n newid
 • Meithrin dulliau da o ran gwrando, cwestiynu a rhoi adborth i ddysgwyr
 • Cefnogi a herio pob dysgwr yn briodol, ac addasu at bob angen
 • Y Safonau Proffesiynol newydd ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu
 • Y Llwybr Dysgu ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu
 • Y Cwricwlwm Newydd i Gymru
 • Mae hon yn rhaglen ddeuddydd, a thelir costau rhyddhau i ysgolion
 • Mae ar gael i Gynorthwywyr Addysgu sydd â 3-5 mlynedd o brofiad
 • Rhaid i unigolion gofrestru eu hunain i ddweud eu bod yn dod
 • Gall uchafswm o 2 ymgeisydd ymhob ysgol geisio am le ymhob digwyddiad

Gweler y dyddiadau a’r lleoliadau yn y calendr isod:

 

DYDDIAD

AMSER

LLEOLIAD

COFRESTRU

25/10/2018 a 07/02/2019

9.30 – 3.30

Gwesty’r Village Hotel, Abertawe

https://www.eventbrite.co.uk/e/rhaglen-datblygu-cynorthwywyr-addysgu-wrth-eu-gwaith-practising-teaching-assistants-development-tickets-49939037004

 Hyfforddiant Sgiliau Digidol ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu Wrth eu Gwaith

Ar hyn o bryd rydym yn cynnig cyfle i Gynorthwywyr Addysgu Wrth eu Gwaith ddiweddaru eu sgiliau digidol, er mwyn cefnogi’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol mewn Ysgolion. Dyma raglen undydd sy’n anelu at gefnogi Cynorthwywyr Addysgu i weithredu’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol mewn ysgolion.

 • Mae hon yn rhaglen undydd ac ni thelir costau rhyddhau ar gyfer y rhaglen hon
 • Mae ar gael i’r holl Gynorthwywyr Addysgu Wrth eu Gwaith
 • Rhaid i unigolion gofrestru eu hunain i ddweud eu bod yn dod
 • Gall uchafswm o 2 ymgeisydd ymhob ysgol geisio am le ymhob digwyddiad

 

DYDDIAD

AMSER

LLEOLIAD

COFRESTRU

18/10/18

9.15 – 3.15

MRC Llandrindod

https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-sgiliau-digidol-ar-gyfer-cynorthwywyr-addysgu-wrth-eu-gwaithdigital-skills-training-tickets-47552465705

19/10/18

9.15 – 3.15

Archifdy Sir Benfro, Hwlffordd

https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-sgiliau-digidol-ar-gyfer-cynorthwywyr-addysgu-wrth-eu-gwaithdigital-skills-training-tickets-47555519840

22/10/18

9.15 – 3.15

Gwesty’r Village, Abertawe

https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-sgiliau-digidol-ar-gyfer-cynorthwywyr-addysgu-wrth-eu-gwaithdigital-skills-training-tickets-47555881923

08/11/18

9.15 – 3.15

Gwesty’r Village, Abertawe

https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-sgiliau-digidol-ar-gyfer-cynorthwywyr-addysgu-wrth-eu-gwaithdigital-skills-training-tickets-47555958151

09/11/18

9.15 – 3.15

Canolfan Griffith Jones, San Cler

https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-sgiliau-digidol-ar-gyfer-cynorthwywyr-addysgu-wrth-eu-gwaithdigital-skills-training-tickets-47556236985

20/11/18

9.15 – 3.15

Felinfach

https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-sgiliau-digidol-ar-gyfer-cynorthwywyr-addysgu-wrth-eu-gwaithdigital-skills-training-tickets-47556345309

Rhaglen Ddatblygu ar gyfer Darpar Gynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch

Cynhelir diwrnodau datblygu i ddarpar CALU ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu sydd â diddordeb mewn dilyn Rhaglen Asesu CALU 2018-19. Mae’r diwrnodau hyn yn gyfle i chi gael gwybodaeth fanylach am y rhaglen CALU a’r hyn sy’n ofynnol er mwyn ymgeisio. Bydd yn cwmpasu gwybodaeth megis: darparu tystiolaeth eich bod yn bodloni’r gofynion; profiadau ymgeiswyr CALU blaenorol; sut i ennill cymwysterau Lefel 2 yn lleol (Saesneg/Cymraeg/Mathemateg); newidiadau ym maes Addysg, ac ati. Bydd hefyd yn gyfle i rwydweithio ac i ddatblygu’n broffesiynol gyda Chynorthwywyr Addysgu eraill o ysgolion a lleoliadau eraill ledled y rhanbarth.

 • Bydd y rheiny sy’n bresennol yn gallu hawlio costau rhyddhau ar gyfer eu hysgol.
 • Gall uchafswm o 2 ymgeisydd ymhob ysgol geisio am le ymhob digwyddiad.
 • Rhaid i unigolion gofrestru eu hunain i ddweud eu bod yn dod. 

DYDDIAD

AMSER

LLEOLIAD

COFRESTRU

16/10/2018

9.30 – 3.30

Gwesty’r Village, Abertawe

Medi 2018

Cynhadledd Genedlaethol CALU

Gwahoddir pob CALU sydd wedi cael Statws CALU gan Lywodraeth Cymru i ddod i gynhadledd genedlaethol CALU. Dyma ddigwyddiad cenedlaethol a gynhelir mewn tri lleoliad ledled Cymru

 • Mae hwn yn ddigwyddiad undydd, a thelir costau rhyddhau i ysgolion.
 • Mae ar gael i bob Cynorthwyydd Addysgu sydd â Statws CALU a ddyfarnwyd gan Lywodraeth Cymru.
 • Rhaid i unigolion gofrestru eu hunain i ddweud eu bod yn dod.

 

DYDDIAD

AMSER

LLEOLIAD

COFRESTRU

ERW 21/02/18

9.30 – 3.30

Stadiwm Y Liberty

https://www.eventbrite.co.uk/e/cynhadledd-genedlaethol-ar-gyfer-calu-national-conference-for-hlta-tickets-50400421016

CSC   20/02/18

TBC

TBC

 

GwE   22/02/18

TBC

TBC

 

Mae croeso i Gynorthwywyr Addysgu sydd â sgiliau arbenigol neu brofiad helaeth fynegi diddordeb mewn hyfforddi fel darparwr ar gyfer rhaglenni hyfforddiant eraill. Os oes gan y Cynorthwywyr Addysgu Arbenigol hyn statws CALU hefyd, mae croeso iddynt gyflwyno cais i hyfforddi fel Aseswr CALU. Nid oes unrhyw ddyddiadau penodol ar gyfer mynegi diddordeb, oherwydd trefnir rhaglenni hyfforddiant pan fydd digon o alw amdanynt. Am fanylion pellach a ffurflen gais, cliciwch ar y ddolen isod.

Cyfle ar gyfer Datblygiad Proffesiynol

Gwybodaeth Bellach a Mynegi Diddordeb

Darparwyr ar gyfer rhaglenni hyfforddiant

 Mynegi Diddordeb

Aseswr CALU

 Mynegi Diddordeb