Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Prifathrawiaeth (CPCP)

Ceisiadau am CPCP yn cau am 1pm 8/10/2018. Dylid dychwelyd ceisiadau i npqh@erw.org.uk

I sylw holl ddarpar ymgeiswyr CPCP 2018/19

Par: Dyddiadau Briffio

Fe’n hysbyswyd yn ddiweddar y bydd y broses CPCP ar gyfer 2018/19 yn cael ei gweithredu gan y consortia. Mae’r rhaglen ar gyfer 2018/19 yn wahanol i’r blynyddoedd blaenorol ac mae’n hanfodol eich bod yn derbyn manylion am y cynnwys a’r broses er mwyn penderfynu os dymunwch wneud cais.

Er mwyn sicrhau eich bod yn llawn ymwybodol o’r broses, trefnir nifer o sesiynau briffio ar draws Cymru ar ddiwedd y tymor hwn w/c 16 Gorffennaf ac ar gychwyn y flwyddyn academaidd, h.y. w/c 3 Medi. Arghymhellir eich bod yn mynychu un o’r rhain. Os nad yw hyn yn bosib, bydd eich consortiwm yn gosod gwybodaeth berthnasol ac adnoddau ar eu gwefan.

Mae CPCP yn raglen cenedlaethol ac, yn hyn o beth, mae pob sesiwn briffio yn darparu’r un wybodaeth, felly gallwch fynychu’r sesiwn sydd fwyaf cyfleus i chi o ran lleoliad. Nid oes angen cofrestru ymlaen llaw.

Ceir manylion llawn yr holl sesiynau briffio ar draws Cymru isod.

 

Dyddiad ychwanegol!

Dydd Iau 13eg o Fedi 5.00pm - 6.00pm  Inspiration Suite, Village Hotel Swansea SA1 8QY

Rhybudd Ymlaen Llaw - Cadw’r dydd yn rhydd 

Os bydd ymgeisydd yn llwyddiannus i gael ei ardystio ar gyfer rhaglen asesu CPCP eleni, bydd angen mynychu’r Diwrnod Datblygu Cenedlaethol ddydd Mawrth 6ed Tachwedd yng ngwesty’r Marriott, Abertawe. Darperir llety dros nos ar y noson cyn y diwrnod datblygu. 

 

Dyddiad

Amser

Lleoliad

16/07/18

4.00 – 5.00yp

Ceridwen – Griffith Jones St Clears SA33 9BT

17/07/18

4.00 – 5.00yp

Vision, Village Hotel Swansea SA1 8QY

17/07/18

4.00 – 5.00yp

Cardiff High School, Llandennis Rd, Cardiff CF23 6WG

17/07/18

4.00 – 5.00yp

Glasdir, Llanrwst LL26 0DF

18/07/18

4.00 – 5.00yp

Llanwern HS, Newport NP18 2YE

18/07/18

4.00 – 5.00yp

Metropole, Llandrindod LD1 5DY

18/07/18

4.00 – 5.00yp

Glasdir, Llanrwst LL26 0DF

05/09/18

4.00 – 5.00yp

Ysgol Cwm Rhymni, Y Gwyndy Campus, Virginia Cl, Caerphilly CF83 3HG

06/09/18

4.00 – 5.00yp

Cardiff High School, Llandennis Rd, Cardiff CF23 6WG

 

Cysylltwch â’ch Cydlynydd Rhanbarthol gydag unrhyw ymholiadau

Consortiwm

Cydlynydd Rhanbarthol

Manylion Cyswllt

Consortiwm Canolbarth y De

Jendy Hillier

Jendy.h.hillier@cscjes.org.uk

01443 827555

Gwasanaeth Cyflawni Addysg De Ddwyrain Cymru

Peter Jenkins

peter.jenkins@sewaleseas.org.uk

07904644749

ERW

Tom Fanning

tom.fanning@erw.org.uk

01267 245637

GwE

Ann Grenet

anngrenet@gwegogledd.cymru

01286 675044

 

Y Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer

Prifathrawiaeth (CPCP) 2018-19

 

A ddylwn gyflwyno cais am y CPCP?

  • Prifathrawiaeth yw cam nesaf fy ngyrfa
  • Rwyf eisiau bod yn bennaeth a byddaf yn chwilio’n frwd am fy swydd barhaol gyntaf
  • Rwyf yn gallu arddangos fy nghyrhaeddiad yn erbyn y Safonau Arweinyddiaeth Ffurfiol.
  • Cyflwyno cais
  • Dylech drafod eich cais â'r ASA a'ch Pennaeth, a fydd, o bosibl, am ei drafod â'r Ymgynghorydd Her.
  • Os ydych wedi cael cytundeb eich Pennaeth, bydd yn llenwi ac yn llofnodi'r cais ac yn ei ddychwelyd atoch.
  • Rhaid i chi anfon eich cais ymlaen i'r Consortiwm cyn 1pm ar y dyddiad y cytunwyd arno. Bydd y Consortiwm yn trefnu i'r Swyddog Cymeradwyo ystyried y cais a gwneud argymhelliad 

Amserlen CPCP    

Cyflwyno ffurflen gais erbyn 1yp

08/10/18

Swyddog Ardystio i ddychwelyd y cais

19/10/18

Hysbysu’r ymgeisydd o’r canlyniad ac enw’r un sy’n cefnogi

24/10/18

Diwrnod cenedlaethol (Gogledd)

w/c 5/11/18

Cefnogaeth

12/11/18

Templedi a gyflwynwyd (1 pm)

01/02/19

Canolfannau Asesu

4/03/19-15/03/19

Cymedroli Cenedlaethol

22/03/19

Canlyniadau i ymgeiswyr

03/04/19

Dyddiad cau ar gyfer apelio

07/05/19

Y panel apelio wythnos sy’n dechrau

13/05/19

Diwrnod Datblygu Cenedlaethol (De) w/c

22/05/19

 

NPQH Documentation.