Cyfleoedd Datblygu Arweinyddiaeth

Arweinyddiaeth Ysgolion ar gyfer Dysgu Proffesiynol. 

"Dim ond i addysgu yn yr ystafell ddosbarth y mae arweinyddiaeth yn eilbeth fel dylanwad ar ddysgu disgyblion.” 

 

Mae pob ymarferydd ystafell ddosbarth yn arweinydd, a hynny naill ai trwy arwain y dysgwyr neu arwain ei gyd-weithwyr yn yr ysgol. Felly, rydym yn ymdrechu i gefnogi pob ymarferydd i ddatblygu a gwella fel arweinydd, a'i alluogi i ddatblygu a gwella ei gyd-weithwyr hefyd.

Mae ERW yn ceisio darparu cyfres o raglenni datblygu sy'n seiliedig ar ymarfer ar gyfer pob ymarferydd ysgol, a hynny ar bob cam o'r llwybr datblygu arweinyddiaeth.

Mewn cydweithrediad â rhanddeiliaid allweddol eraill, gan gynnwys y rhanbarthau eraill, mae ERW wedi cynllunio a pharatoi Rhaglen Arweinyddiaeth draws-sector gynhwysfawr ar gyfer ymarferwyr ar bob cam o'r Llwybr Datblygu Proffesiynol. Rôl pob gweithiwr proffesiynol yw cymryd cyfrifoldeb am ei ddysgu proffesiynol ei hun, ac rydym yn annog pob ymarferydd i fanteisio ar y cyfleoedd datblygu proffesiynol hyn.

 

Y Llwybr Dysgu Proffesiynol (Arweinyddiaeth Ysgolion)

 

Ar hyn o bryd, mae Grŵp Arweinyddiaeth y Consortia Rhanbarthol yn llunio cyfres o raglenni datblygu Arweinyddiaeth ar gyfer arweinwyr ysgolion ledled Cymru. Dros amser, bydd y rhaglenni hyn yn cael eu rhoi gerbron yr Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol i'w cymeradwyo, a byddant wedyn yn cael eu cyflwyno a'u darparu gan bob Consortia Rhanbarthol, gan ddechrau ym mis Medi 2018. Bydd y rhaglenni hyn hefyd yn cynnig cyfle i gael achrediad trwy Sefydliadau Addysg Uwch (SAU). Bydd hyn yn darparu rhaglenni datblygu Arweinyddiaeth Cymru Gyfan, a gaiff eu gweithredu'n lleol.

 

Y Rhaglenni Arweinyddiaeth Cyfredol.

Cyfleoedd Dysgu Proffesiynol

 

 • Rôl pob gweithiwr proffesiynol yw cymryd cyfrifoldeb am ei ddysgu proffesiynol ei hun.
 • Mae pob gweithgaredd Dysgu Proffesiynol yn canolbwyntio ar ddatblygu pobl sydd ar gamau penodol o'r Llwybr Dysgu Proffesiynol. Bydd y Gweithgaredd Dysgu Proffesiynol yn darparu'r wybodaeth, y sgiliau a'r cyfleoedd sy'n briodol i'r cam hwnnw.
 • Bydd pob cyfle Dysgu Proffesiynol yn canolbwyntio ar yr Egwyddorion Dysgu Proffesiynol a'r Model Dysgu Proffesiynol. (Arfer Myfyriol; Cydweithio Effeithiol; Hyfforddi a Mentora; Defnyddio Ymchwil Data a Thystiolaeth.)
 • Gan ddilyn y Model Dysgu Proffesiynol, mae'n ofynnol i weithwyr proffesiynol gymryd rhan mewn ymarferion cydweithio, hyfforddi a mentora. Mae'n bwysig bod ymarferwyr yn ceisio creu cyfleoedd i feithrin y sgiliau hyn yn eu lleoliadau eu hunain, a thu hwnt iddynt, lle bynnag y bo hynny'n bosibl.
 • Disgwylir y bydd datblygiadau yn y rhaglenni hyn yn cael eu cefnogi gan gyfleoedd i gynorthwyo cyd-weithwyr ar gerrig milltir eraill y llwybr, lle bynnag y bo hynny'n bosibl.
 • Yn ychwanegol at y rhain;
 • Bydd yr holl gyfleoedd Dysgu proffesiynol yn meithrin dealltwriaeth y cyfranogwyr o'r canlynol;
   • Y Safonau Proffesiynol Newydd.
   • Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl.
   • Ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu.
   • Dyfodol Llwyddiannus.

 

Blwyddyn Ysgol 2018-19.

Yn ystod 2018-19, bydd cyfleoedd dysgu proffesiynol yn cael eu creu ar bob cam o'r Llwybr Dysgu Proffesiynol.

Bydd rhaglenni cenedlaethol newydd ar gyfer Arweinwyr Ysgolion yn cael eu cyflwyno ledled Cymru.

 • Rhaglen y Consortia Rhanbarthol ar gyfer Penaethiaid Newydd a Phenaethiaid Dros Dro. (Dwy flynedd)
 • Rhaglen y Consortia Rhanbarthol ar gyfer Penaethiaid Profiadol. (Dwy flynedd)
 • Rhaglen y Consortia Rhanbarthol ar gyfer Penaethiaid Gweithredol. (I'w Gadarnhau)Mae Cyfleoedd Datblygu ar gyfer Unigolion ar gamau mwy profiadol o'r llwybr yn cynnwys:                                                                                                                                                
 • Rolau Mentor ANG neu Ddilysydd Allanol.
 • Rhaglen Asesu CALU.
 • Hyfforddwr ar gyfer rhaglenni datblygu.
 • Hyfforddwr Arweinyddiaeth.

Bydd pob rhaglen yn cynnig cyfleoedd gwerthfawr i rwydweithio a chydweithio â gweithwyr proffesiynol ledled y rhanbarth.

Bydd dyddiadau a manylion archebu'r cyfleoedd hyn ar gael yn y tabl crynhoi ar waelod y dudalen hon, o fis Gorffennaf 2018 ymlaen.

Arweinwyr Canol

Mae Rhaglen Darpar Arweinwyr Canol ac Arweinwyr Canol Newydd ERW wedi'i hanelu at gyd-weithwyr yn y sectorau cynradd, uwchradd neu ysgolion arbennig, ac fe'i cynlluniwyd i gynnig cyngor ymarferol ynghylch rôl arweinwyr canol.

Mae'r rhaglen hon yn rhan annatod o waith ERW i ddarparu'r cynnig rhanbarthol ar gyfer dysgu proffesiynol mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Gall cynrychiolwyr sy'n cofrestru ar gwrs Darpar Arweinwyr Canol ac Arweinwyr Canol Newydd ERW, ac sy'n cymryd rhan ynddo, ennill credydau tuag at Dystysgrif Dysgu Proffesiynol i Raddedigion: Arweinyddiaeth.     http://www.erw.cymru/ysgolion/arwain-dysgu/arweinwyr-canol/

Uwch-arweinydd

Arweinwyr canol sydd am ddatblygu eu sgiliau hyfforddi, mentora ac arwain ymhellach.

Mae ERW yn parhau i geisio cynnig cyfleoedd secondiad i arweinwyr canol effeithiol weithio ar lefel uwch, a hynny'n bennaf yn eu hysgolion eu hunain.Bydd y cyfle hwn yn rhoi cyfleoedd i ddarpar uwch-arweinwyr arwain ar flaenoriaethau a nodir ar gyfer gwella'r ysgol, yn ogystal â meithrin profiad o weithio yn rhan o'r Tîm Uwch-reolwyr a datblygu eu sgiliau a'u cymwyseddau i ddod yn uwch-arweinwyr effeithiol.

Darpar Bennaeth

Bydd ERW yn cynnig rhaglen hyfforddi ar gyfer Arweinwyr Ysgolion sy'n dymuno dod yn Benaethiaid. Mae'r rhaglen hon ar gael ar gyfer grwpiau cyfnod Cynradd neu Uwchradd, ac mae ar gael ar gais yr Awdurdodau Lleol unigol.

CPCP 

Bydd ymarferwyr sy'n credu eu bod yn cyrraedd y Safonau Cenedlaethol ar gyfer arweinyddiaeth, ac y mae prifathrawiaeth yn gam nesaf realistig iddynt ac yn un y maent yn ceisio ei gyflawni, yn gymwys i ymgeisio am asesiad trwy'r rhaglen CPCP. Mae Llywodraeth Cymru wedi cynnig proses dendro i ddarparwyr wneud cais i gynnal y broses CPCP yng Nghymru. Nid yw canlyniad y broses hon wedi cael ei gyhoeddi eto. Bydd yr adran hon yn cael ei diweddaru cyn gynted ag y bydd yr wybodaeth honno ar gael. 

Pennaeth Newydd ei Benodi

Mae'r Consortia Rhanbarthol wedi cytuno i gynnig rhaglen genedlaethol ar gyfer Penaethiaid Newydd eu Penodi a Phenaethiaid Dros Dro, gan ddechrau yn nhymor yr hydref 2018.

Bydd y rhaglen hon ar gael i bob pennaeth newydd a phennaeth dros dro ledled Cymru. Bydd yn cael ei chynnal gan y consortia rhanbarthol, a hynny mewn cydweithrediad agos â'r Awdurdodau Lleol ac ystod o bartneriaid cyflawni.

Bydd y rhaglen hon yn cynnig opsiynau achredu mewn partneriaeth â sefydliadau addysg uwch. 

Bydd y rhaglen yn cynnwys;

 • Trefniadau trosglwyddo effeithiol
 • Cyfleoedd hunanadolygu yn erbyn y safonau proffesiynol ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth
 • Rheolaeth ac Ymarferoldeb
 • Datblygu gweledigaeth gynhwysol a rennir ar gyfer yr ysgol
 • Datblygu eich ysgol fel sefydliad sy'n dysgu
 • Mesur a gwerthuso effaith
 • Myfyrio a datrys problemau.

Efallai y bydd agweddau ar y rhaglen hon hefyd yn briodol i Benaethiaid sy'n newydd i Awdurdod Lleol, i gonsortiwm neu i Gymru.

Pennaeth Profiadol

Mae'r Consortia Rhanbarthol wedi cytuno i gynnig rhaglen genedlaethol ar gyfer Penaethiaid Profiadol, gan ddechrau yn nhymor yr hydref 2018. 

Nod y rhaglen yw hybu rhagoriaeth mewn arweinyddiaeth trwy hunanwerthuso a myfyrio, gan archwilio'r perthnasoedd rhwng arweinyddiaeth, ysgolion llwyddiannus ac arferion y gymuned ehangach mewn model sy'n cynnwys datblygu trwy hyfforddi a mentora.

Bydd y cyfranogwyr yn archwilio ac yn meithrin eu sgiliau mewn perthynas â'r canlynol:

 • Eu rolau yn arweinwyr addysgeg strategol yn eu hysgolion
 • Y broses o arwain newid a thrawsnewid
 • Ymgysylltu a grymuso eu staff, eu timau a'u rhanddeiliaid ehangach
 • Datrys problemau, dysgu proffesiynol parhaus ac arloesi
 • Cydweithio i lwyddo
 • Arwain a rhannu atebolrwydd

Meithrin sgiliau lefel uchel o ran arweinyddiaeth personol a phroffesiynol. 

Pennaeth Gweithredol

Mae'r Consortia Rhanbarthol wedi cytuno i gynnig rhaglen genedlaethol ar gyfer Penaethiaid Gweithredol, gan ddechrau yn nhymor y gwanwyn 2019.

Mae rôl Pennaeth Gweithredol yn cynnwys y rheiny sy'n Benaethiaid ar fwy nag un ysgol neu ar ysgolion sydd ar fwy nag un safle, yn ogystal ag ysgolion trwy'r cyfnodau, gan gynnwys ysgolion 3-18 oed. 

Bydd y cyfranogwyr yn archwilio ac yn meithrin eu sgiliau mewn perthynas â'r canlynol:

 • Heriau unigryw rôl y Pennaeth Gweithredol:
 • Gweithio gyda nifer o ysgolion.
 • Trefniadau ffedereiddio ysgolion.
 • Meithrin arweinyddiaeth ac atebolrwydd dosbarthol ledled nifer o ysgolion
 • Meithrin a chynnal lles a chymhelliant. 

 

Carreg Filltir/Cam y Llwybr Dysgu Proffesiynol

Y Cyfle Dysgu Proffesiynol

Y Cynnig Dysgu Proffesiynol

Dyddiad a Lleoliad

Dolen ar gyfer Archebu

Arweinydd Canol

Rhaglen Darpar Arweinwyr Canol ac Arweinwyr Canol Newydd ERW.

Hydref 2018-Ionawr 2019

http://www.erw.cymru/ysgolion/arwain-dysgu/arweinwyr-canol/

Uwch-arweinydd

Rhaglen secondiad ar gyfer Arweinwyr Canol.

I'w gadarnhau, Gorffennaf 2018

http://www.erw.cymru/newyddion/ydych-chin-arweinydd-canol-syn-anelu-at-fod-yn-uwch-arweinydd/

Darpar Bennaeth

. Rhaglen Darpar Benaethiaid ERW –

Cynradd/Uwchradd.

Rhaglen Darpar Benaethiaid ERW –

Cynradd/Uwchradd.

 

CPCP

CPCP (I'w Gadarnhau)

 

Bydd unrhyw wybodaeth am drefniadau'r CPCP ar gyfer 2018-19 yn cael ei chyhoeddi yma cyn gynted ag y bydd ar gael gan Lywodraeth Cymru.

 

Pennaeth Newydd ei Benodi

Rhaglen y Consortia Rhanbarthol ar gyfer Penaethiaid Newydd a Phenaethiaid Dros Dro.

I'w gadarnhau, Gorffennaf 2018

 

Pennaeth Profiadol

Rhaglen y Consortia Rhanbarthol ar gyfer Penaethiaid Profiadol.

I'w gadarnhau, Gorffennaf 2018

 

Pennaeth Gweithredol

Rhaglen y Consortia Rhanbarthol ar gyfer Penaethiaid Gweithredol.

I'w gadarnhau, Gorffennaf 2018