Plant sy'n Derbyn Gofal

Mae ERW wedi ymrwymo i wella cyflawniad a chyrhaeddiad y grŵp hwn o ddysgwyr sy'n agored iawn i niwed, ac mae ganddo gynllun strategol a ariennir gan elfen Plant sy'n Derbyn Gofal y Grant Amddifadedd Disgyblion. Mae gan bob awdurdod lleol Gydgysylltydd Addysg Plant sy'n Derbyn Gofal, sy'n gyfrifol am sicrhau ei fod yn cefnogi ysgolion i ddiwallu anghenion y dysgwyr hyn. Mae'n ofynnol i bob ysgol gael Athro a Llywodraethwr Dynodedig a enwir ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal.

Mae ERW yn sylweddoli na fydd y plant hyn yn aml iawn wedi cael cyfle i feithrin perthynas gadarn â'u prif ofalwr, a bod yr anawsterau y mae llawer o'r plant hyn yn eu hwynebu mewn ysgolion yn aml yn deillio o'u profiadau trawmatig cynnar. Y cam cyntaf tuag at wneud ysgol yn lle mwy cadarnhaol i'r dysgwyr hyn yw hyfforddi'r oedolion sy'n gweithio gyda nhw fel y gallant ddeall eu hanghenion yn well ac ymateb iddynt yn well. Mae ERW wedi bod yn darparu hyfforddiant ar 'Arferion sy'n Ystyried Ymlyniad a Thrawma' i ysgolion er mis Medi 2015. Mae ERW hefyd yn ariannu hyfforddiant i ysgolion ar amrywiaeth o ymyraethau sy'n seiliedig ar berthynas, a gall rhieni a gofalwyr ddefnyddio rhai o'r rhain yn eu cartref. I gael gwybodaeth am gyfleoedd hyfforddi, cysylltwch â'r Cydgysylltydd Cymorth i Ddysgwyr, Cressy Morgan (cressy.morgan@erw.org.uk).

Rhestr o Gydgysylltwyr Addysg Plant sy'n Derbyn Gofal: