Helpu eich plentyn

Mae gan ERW dîm o staff ymroddedig sy'n cefnogi athrawon ledled y rhanbarth ac yn datblygu adnoddau i'w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth. Mae'r holl adnoddau ar gael i athrawon trwy rwydweithiau Hwb, ac mae athrawon hefyd yn gallu diweddaru eu hadnoddau eu hunain i'w rhannu, er mwyn i ddisgyblion ledled ERW allu cael budd ohonynt.

Fel rhieni a gofalwyr, mae yna nifer o bethau y gallwch eu gwneud i gefnogi eich plentyn ar bob cam o'i daith yn yr ysgol i sicrhau ei fod yn gwireddu ei botensial. Mae'r rhain yn cynnwys: 

  • Annog eich plentyn i ddweud wrthych am ei ddiwrnod yn yr ysgol ac i egluro'r hyn y mae wedi'i ddysgu. Gofynnwch lawer o gwestiynau iddo, a pheidiwch â rhoi'r gorau iddi; os byddwch yn dyfalbarhau bydd yn rhoi rhywbeth i chi weithio arno.
  • Ceisio peidio â chywiro unrhyw wallau yn ei waith ar unwaith. Bydd yn well o lawer os bydd yn cael ei annog i adnabod y rhain drosto ei hun.
  • Defnyddio amseroedd bwyd fel amseroedd trafod. Gall hyd yn oed trefn syml lle mae'n rhaid i bawb ddweud rhywbeth am eu diwrnod fod yn ddefnyddiol i feithrin sgiliau iaith a sgiliau cymdeithasol.
  • ‘Tywyllwch Digidol’. Wrth gwrs, ni fydd yn hapus os byddwch yn cyfyngu ei amser ar ei hoff declyn, ond mae angen i rai amseroedd gael eu neilltuo ar gyfer dulliau cyfathrebu hen ffasiwn. (Mae hyn yn golygu na ddylai'r oedolyn ychwaith anfon neges destun neu edrych ar gyfryngau cymdeithasol yn ystod yr amser hwn!)
  • Ymchwilio i'r pynciau, darllen y llyfrau, rhoi cynnig arni eich hun! Bydd hyn yn eich helpu i ddeall go iawn beth y mae eich plentyn yn mynd drwyddo, a byddwch yn gallu ei gefnogi a hyd yn oed mynd trwy'r profiad gydag ef.
  • Gwylio'r newyddion, trafod materion cyfredol a datblygu ymdeimlad o ddinasyddiaeth fyd-eang.
  • Annog eich plentyn i wneud prosiectau ymchwil, darllen ychwanegol – cyfle delfrydol i ddefnyddio technoleg yn effeithiol.
  • Ei annog i ddisgrifio'r hyn y mae'n ei wneud. Mae'r rhan fwyaf o gemau cyfrifiadurol yn gymhleth iawn, ac mae gan y rhan fwyaf o blant ddealltwriaeth anhygoel ohonynt. Ewch ati i feithrin ei sgiliau iaith trwy ei annog i egluro'r broses i chi. 

Bydd y gwefannau a'r adnoddau canlynol hefyd o ddefnydd i chi:

http://www.cbac.co.uk/ (CA4/5)

http://www.BBC.co.uk/education (Y Cyfnod Sylfaen/CA2/CA3/CA4)

http://learning.gov.wales/?skip=1&lang=cy

https://ttrockstars.com/ (CA2/CA3)

https://hwb.wales.gov.uk/resources/tree?sort=created&language=cy