Anghenion Dysgu Ychwanegol

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mae ERW wedi ymrwymo i ddarparu system addysg deg a chwbl gynhwysol, gan sicrhau bod pob ysgol yn gallu cefnogi pob dysgwr. Mae ERW am i bob dysgwyr gael addysg sy'n dileu rhwystrau, ac sy'n rhoi cyfleoedd iddo wireddu ei lawn botensial.

Mae Penaethiaid Cynhwysiant ledled y rhanbarth yn gyfrifol am sicrhau bod ysgolion yn eu hawdurdod lleol yn diwallu anghenion dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY). Mae'r swyddogion hyn yn cydweithio'n agos ac yn cwrdd bob hanner tymor i adolygu eu cynllun gwaith o dan adran Cymorth ar gyfer Dysgu Cynllun Busnes ERW. Mae newidiadau ar droed o ran y modd y mae anghenion plant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol yn cael eu diwallu. Gellir gweld crynodeb o'r newidiadau hyn ar www.llyw.cymru/ady. Bydd eich awdurdod lleol hefyd yn gallu rhoi gwybodaeth i chi am y gwasanaethau sydd ar gael yn eich ardal.

Mae ERW yn sylweddoli mai'r systemau addysg sy'n perfformio orau yw'r rheiny sy'n cyfuno ecwiti ag ansawdd (OECD), a bod system addysg gynhwysol o fudd i bob dysgwr. Bydd ERW yn parhau i ddatblygu'r gweithlu fel bod ysgolion yn gallu cael y lefelau angenrheidiol o gymorth a her o ran arfer cynhwysol.