Skip to main content

Ysgol sy'n Arwain Cymorth

Mae Dewislen Cymorth Arweinyddiaeth ERW wedi datblygu eleni yn unol ag egwyddorion y system hunanwella i ysgolion.

Mae'r ddewislen yn ysgogi ac yn cefnogi cydweithio a phartneriaeth rhwng ysgolion ledled y rhanbarth, er mwyn ymateb i anghenion ac amrywiadau lleol. Mae'r strategaeth yn ddull hyblyg ac ymatebol o gefnogi datblygiad ysgol yn dilyn Ymweliad Craidd 1, lle bo hynny'n ofynnol.

Fel rhanbarth, mae gennym eisoes 27 o 'Ysgolion Cymorth Arweiniol', sydd ar gael i gydweithio mewn perthynas â'r 'ddewislen cymorth’. Mae angen i ni feithrin y gallu hwn ymhellach, ac rydym yn gwahodd mwy o ysgolion i wneud cais i fod yn Ysgol Cymorth Arweiniol.

Bydd angen i'r ysgolion hyn feddu ar hanes profedig o arweinyddiaeth gref a hunanwella, a dylent allu arddangos y gallu i weithio'n effeithiol mewn partneriaeth. 

Os byddant yn llwyddiannus, bydd yr ysgolion hyn yn cael hyfforddiant (yn ystod yr wythnos sy'n dechrau 15 Ionawr, yn ôl pob tebyg) cyn cael eu comisiynu'n 'Ysgolion Cymorth Arweiniol’ ERW. Bydd yr ysgolion hyn yn cael eu paru ag ysgolion y mae arnynt angen cymorth, a hynny'n unol ag anghenion yr ysgol ac am gyfnod penodol o amser (disgwylir i hyn fod rhwng 3 a 10 niwrnod). Bydd y cymorth yn cael ei drefnu gan Ymgynghorwyr Her, a hynny trwy Dîm Canolog ERW.

Bydd Ysgolion Cymorth Arweiniol ERW yn cael cyllid meithrin gallu i'w cefnogi wrth gydweithio ag ysgolion, yn unol â'r meini prawf llwyddiant y cytunwyd arnynt, a fydd yn cael eu monitro a'u gwerthuso gan yr Ymgynghorydd Her. Bydd y graddau y mae ysgol yn cydweithio yn amrywio, ac yn cael eu pennu gan anghenion dynodedig yr ysgolion y mae arnynt angen cymorth yn sgil Ymweliad Cymorth Craidd 1.

Darllenwch y ddogfen 'Datganiad o Ddiddordeb' ac os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ysgol Cymorth Arweiniol, yna llenwch y datganiad o ddiddordeb sydd ynghlwm a'i ddychwelyd at mark.ford@erw.org.uk erbyn dydd Gwener, 12 Ionawr.

Defnyddiwch yr un cyfeiriad e-bost os oes gennych unrhyw ymholiadau.