Skip to main content

Ymwelwyr o Connecticut wedi eu hysbrydoli gan ysgolion ERW

Croesawodd wyth ysgol yn ERW dri athro o Connecticut ar gyfer yr wythnos olaf mis Mehefin. Mae Kari Baransky, Stacy Folcik a Lynda Thornton yn addysgu yn Washington Middle School, ysgol canol dinas sydd ag 850 o ddisgyblion. Mae Rhanbarth Ysgolion Meriden wedi dechrau archwilio a chymhwyso egwyddorion Arfer Adferol, ac roeddent yma i ganfod mwy.

Ariannwyd eu hymweliad trwy Sefydliad Barbara Dalio, sy'n rhoi sylw arbennig i geisio helpu sefydliadau addysg canol dinas. Ysgrifennodd arweinydd y grŵp, Kari Baransky, gais llwyddiannus am gyllid i ymweld ag ysgolion yn ERW, er mwyn cael gwell dealltwriaeth o'r defnydd o arfer adferol a dulliau sy'n seiliedig ar berthynas.

Dechreuodd eu hwythnos gydag ymweliad ag Ysgol Gynradd Cadle yn Abertawe, lle gwnaethpwyd argraff fawr iawn arnynt gan y systemau sydd ar waith i gefnogi'r plant i fod yn ymwybodol o'u hemosiynau ei gilydd ac i roi sylw i'r emosiynau hynny. Yna, aethant ymlaen i Ysgol Uwchradd Crughywel, lle cawsant ddealltwriaeth o sut y mae'r ysgol wedi mabwysiadu ymagwedd ysgol gyfan at Hyfforddiant ar Emosiynau.

Treuliwyd dydd Mawrth yng Nghanolfan Gorseinon ar gyfer diwrnod o Hyfforddiant ar Emosiynau dan ofal Felicia Wood o KCA fel rhan o strategaeth hyfforddi ERW ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal/y Grant Amddifadedd Disgyblion. Cafodd Kari, Stacy a Lynda eu hysbrydoli'n fawr gan yr hyfforddiant hwn, ac roedd pob un ohonynt yn sylweddoli'r manteision clir iawn sy'n gysylltiedig â chymhwyso'r egwyddorion allweddol. Aeth y tri ohonynt tua'r gorllewin ddydd Mercher, a threulio'r bore yn dysgu am ymwybyddiaeth ofalgar yn Ysgol Dewi Sant, cyn teithio ymlaen i Ysgol Gymunedol Doc Penfro.

Ddydd Iau, daethant yn ôl i Abertawe i dreulio'r bore yn Ysgol Pentrehafod, a'r prynhawn yn Ysgol yr Hafod. Roedd gweld sut y gellir integreiddio CCUHP i mewn i'r cwricwlwm, yn eu geiriau nhw, yn 'agoriad llygad go iawn' – yn anffodus nid yw hyn yn digwydd yn UDA, ond mae'r athrawon hyn eisoes wedi meddwl am sut y gellir ei integreiddio yn Washington Middle School. Roedd eu diwrnod olaf yn cynnwys ymweliad â Glyncollen, Ysgol Arloesi Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Lles, ac yna ymweliad ag Ysgol Y Dderwen i weld sut y mae'n dechrau gweithredu rhai o egwyddorion Hyfforddiant ar Emosiynau.