Skip to main content

Ymweliad monitro Estyn

Mae ERW yn croesawu'r adroddiad monitro yn sgil ymweliad monitro diweddar Estyn. Mae'n galonogol iawn bod Estyn wedi cytuno â hunanarfarniad ERW, ac yn cydnabod y camau cadarnhaol a gymerwyd eisoes gan y rhanbarth i ymateb i heriau cyfredol. Cyn ymweliad monitro Estyn, roedd Cyd-bwyllgor ERW wedi cyfarwyddo'r Prif Weithredwr Arweiniol, y Swyddog Adran 151 a'r Rheolwr Gyfarwyddwr i sefydlu Tîm y Rhaglen i egluro rolau ac atebolrwydd yr Awdurdodau Lleol a'r rhanbarth mewn perthynas â'r holl swyddogaethau a gwasanaethau gwella ysgolion. Mae ERW a'i Awdurdodau Lleol wedi ymrwymo i sicrhau bod gwasanaethau gwella ysgolion yn cael eu darparu mewn ffordd well i'w holl ysgolion.