Skip to main content

Ymweliad Llywodraeth Cymru, OECD ac ERW ag Ysgol Gynradd Craigfelen

Mae Ysgol Gynradd Craigfelen wedi cael ei dewis i fod yn rhan o Astudiaeth OECD – Ysgolion Cymru fel Sefydliadau sy'n Dysgu, a gynhelir gan Lywodraeth Cymru mewn partneriaeth â'r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD). Nod yr astudiaeth yw deall i ba raddau y mae ysgolion yng Nghymru wedi mabwysiadu nodweddion sefydliadau sy'n dysgu, a nodi meysydd i'w datblygu ymhellach.

Mae Cymru yn awyddus i ddatblygu pob ysgol yn sefydliadau sy'n dysgu, a hynny oherwydd bod gan ysgolion sy'n sefydliadau sy'n dysgu y gallu i addasu i newidiadau ac i roi cynnig ar ddulliau gweithredu newydd, fel y gallant wella dysgu'r holl ddisgyblion, yn ogystal â'u deilliannau. Mae datblygu ysgolion Cymru yn sefydliadau sy'n dysgu yn bwysig i Gymru, a hynny er mwyn cefnogi'r broses barhaus o ddatblygu'r cwricwlwm newydd, a'i roi ar waith. Diben yr ymweliad oedd egluro hunanasesiad yr ysgol, sy'n dangos arferion da/rhagorol.

Gall ysgolion fod yn rhagorol a/neu'n arloesol mewn llawer o wahanol ffyrdd. Er enghraifft, efallai fod gan ysgolion arlwy addysgol arloesol sy'n anelu at ddefnyddio technoleg, neu ddull unigryw o gefnogi disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol.

Bwriedir i dri "phroffil" helpu i fanteisio ar rai o'r arferion rhagorol a/neu arloesol hyn sy'n digwydd yn ysgolion Cymru, sef:

  • Proffil 1: Ysgolion Cymru fel sefydliadau sy'n dysgu
  • Proffil 2: Rhagoriaeth ac arloesedd o ran eich cwricwlwm/arlwy addysgol
  • Proffil 3: Rhagoriaeth ac arloesedd o ran eich ymagweddau addysgol ac addysgegol

Dangosodd yr ysgol fod ganddi weledigaeth gynhwysol ac a rennir, sy'n anelu at wella deilliannau gwybyddol ac emosiynol gymdeithasol yr holl ddisgyblion, gan gynnwys eu lles. Eglurodd yr ysgol fod y dysgu a'r addysgu'n canolbwyntio ar wireddu'r weledigaeth, sef canlyniad proses sy'n cynnwys yr holl staff a'r disgyblion, y rhieni, y gymuned a phartneriaid eraill. Rhoddodd yr ysgol dystiolaeth o effaith gwaith cydweithredol a dysgu ymhlith yr holl aelodau o'r staff, ac rydym wedi creu diwylliant o ymchwilio, archwilio ac arloesi.

Yn dilyn yr ymweliad a chyflwyno ein hunanasesiad, rhoddwyd cadarnhad i'r ysgol y bydd yn rhan o adroddiad OECD ar yr astudiaeth, a gyhoeddir ar ddechrau 2018.