Skip to main content

Ymgyrch Dydd Gwyl Dewi Comisiynydd Plant

Ar Ddydd Gŵyl Dewi eleni rydyn ni’n gofyn i ysgolion, clybiau ieuenctid a sefydliadau ledled Cymru ymuno â ni i ddathlu amrywiaeth a gwahaniaeth.

 

Byddwn ni’n defnyddio’r hashnod #EinCymru i rannu negeseuon sy’n hybu ac yn dathlu’r gwerthoedd hyn, ac rydyn ni’n gwahodd eraill i wneud yr un peth. 

Ynghyd â negeseuon sy’n dathlu amrywiaeth, byddwn ni’n defnyddio’r hashnod #EinCymru i rannu adnoddau a allai helpu plant a phobl ifanc ledled Cymru i archwilio a hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth.

 

Cefndir

 

Yn ddiweddar fe wnaethon ni greu adnodd oedd yn ceisio mynd i’r afael ag Islamoffobia ac yn amlygu hawl pob plentyn i gael eu trin yn gyfartal. 

Ar ddydd Gŵyl Dewi, rydyn ni eisiau i ysgolion a sefydliadau ymuno â ni i ddathlu’r hawl hon.

 

Chwarae rhan

 

Y cyfan mae angen i chi wneud yw anfon trydariad ar 1 Mawrth gan ddefnyddio’r hashnod #EinCymru, neu #OurWales yn Saesneg. 

Os oes gennych chi adnoddau neu ddeunyddiau i’w rhannu a allai helpu ysgolion i hybu amrywiaeth, pwysleisio cydraddoldeb, neu ddathlu gwahaniaethau, bydden ni wrth ein bodd petaech chi’n defnyddio’r un hashnod i rannu’r rheiny.

 

Enghreifftiau o negeseuon trydar

 

Rydyn ni eisiau i #EinCymru fod yn rhywle lle mae pob plentyn yn cael cyfle cyfartal i fod y gorau gallan nhw fod.

 

Dylai #EinCymru fod yn rhywle lle mae gan bawb hawl i fyw bywyd llawn, heb ystyried oed, rhywedd, rhywioldeb na hil.

 

Rydyn ni wedi creu adnoddau i gefnogi ysgolion i herio stereoteipiau negyddol #EinCymru