Skip to main content

Ymgynghorwyr Her: Tri Diwrnod o Hyfforddiant

Meithrin Perthnasoedd Effeithiol i Gefnogi Perfformiad Uchel mewn Ysgolion

Bydd yr hyfforddiant dewisol hwn ar gyfer Ymgynghorwyr Her yn canolbwyntio ar y canlynol:

 

 • Deall a rheoli tôn y llais wrth greu sgyrsiau arweinyddiaeth brwdfrydig
 • Gosod nodau effeithiol, sydd wedi'u llywio gan werthoedd, a hynny'n bersonol ac yn broffesiynol
 • Deall beth sy’n ffurfio ymddygiad a phwyntiau triger pobl
 • Sut i greu newid cadarnhaol ynddoch chi eich hun ac mewn eraill
 • Atebolrwydd a chyfrifoldeb personol – sut i feithrin hyn mewn sefydliadau
 • Y gallu i drosglwyddo pwysigrwydd cyfrifoldeb personol yn y gweithle, gan sicrhau rapport ar yr un pryd
 • Defnyddio iaith yn ymwybodol, ac effaith hynny
 • Gwneud defnydd dyfnach o sgiliau gwrando
 • Addasu i arddulliau meddwl a dysgu gwahanol, a phrofi safbwyntiau gwahanol
 • Dysgu sut i ddefnyddio rhagdybiaethau trwy iaith i effeithio'n briodol ar brofiad rhywun
 • Dysgu sut i wrando ar iaith bob dydd i weld sut y mae eraill yn cyfyngu arnynt eu hunain
 • Dysgu sut i ofyn y cwestiynau a all leihau problemau neu hyd yn oed eu datrys
 • Herio gwrthwynebiad pobl yn raslon
 • Sut i helpu eraill i osod a chyflawni nodau sy'n cefnogi'r gwaith o nodi bylchau yn eu perfformiad cyfredol, a darparu cymorth i fynd i'r afael â'r bylchau hyn mewn modd amserol
 • Creu a rheoli eich cyflyrau emosiynol eich hun i gyflawni perfformiad uchel sy'n cefnogi arweinwyr i wneud penderfyniadau anodd
 • Dysgu sut i reoli straen a chynnal perfformiad uchel, ynghyd â chreu mwy o synnwyr o les
 • Safbwyntiau canfyddiadol - dysgu sut i ddatrys gwrthdaro rhwng pobl a rhwng grwpiau
 • Darganfod sut i gael cipolwg gwerthfawr ar safbwyntiau eraill er mwyn helpu o ran arweinyddiaeth a gwneud penderfyniadau
 • Dysgu sut i fod y cynghorydd gorau ar eich cyfer eich hun, er mwyn gosod disgwyliadau uchel personol
 • Sut y gallwn symud pobl o fod yn rhwystredig i fod yn ddyfeisgar
 • Sut i wella ansawdd yr addysgu trwy gyd-destun coetsio
 • Strategaethau o ran darparu ymyraethau cyflym ac effeithiol ar gyfer ysgolion sy'n peri pryder
 • Cefnogi gwelliant o ran ansawdd yr addysgu a'r dysgu, a hynny trwy dechnegau coetsio a mentora effeithiol

 

Diwrnod 1: 9 Tachwedd

Diwrnod 2: 11 Ionawr 2018

Diwrnod 3: 1 Mawrth 2018 

Disgwylir i Ymgynghorwyr Her fynychu'r 3 diwrnod o'r hyfforddiant hwn.

Canolfan Halliwell, Caerfyrddin, 10.00 – 3.30