Skip to main content

Y wybodaeth ddiweddaraf am y system Anghenion Dysgu Ychwanegol

Ddoe cymeradwyodd y Senedd 'Rheoliadau Drafft: Cydgysylltydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (Cymru) 2020' ("Rheoliadau ADY 2020") a ddaw i rym ar 4 Ionawr 2021. Mae hyn yn gam arwyddocaol arall tuag at weithredu'r system ADY; a'n nod o drawsnewid y disgwyliadau, y profiadau a'r canlyniadau ar gyfer plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY).

 

Mae’r Rheoliadau CADY 2020 yn rhagnodi cymwysterau a phrofiad rôl y Cydlynydd ADY ac fe fyddant yn helpu i sicrhau mwy o gysondeb o ran sut y bydd ysgolion a sefydliadau addysg bellach yng Nghymru yn arfer eu dyletswydd i ddynodi Cydlynydd ADY.

 

Sylwch, fel y nodwyd yn ei datganiad ar 3 Tachwedd, fod y Gweinidog Addysg wedi cychwyn trwy Orchymyn, y gofynion yn y Ddeddf ADY ar gyfer ysgolion a sefydliadau addysg bellach; byrddau iechyd; ac awdurdodau lleol i ddynodi, yn y drefn honno, Cydlynydd ADY; Swyddog Arweiniol Clinigol Addysg Dynodedig (SACDA) a Swyddog Arweiniol Anghenion Dysgu Ychwanegol y Blynyddoedd Cynnar (SADYBC) ar 4 Ionawr 2021.

 

Cyn bo hir, byddwn yn cyhoeddi canllawiau anstatudol ar ddyletswyddau gweithredol y tair rôl statudol ADY. Bydd hyn yn seiliedig ar destun terfynol arfaethedig y Cod ADY sydd wedi'i ddatblygu a'i ddiwygio yn dilyn ymgynghoriad cod 2018-19 ac sydd i'w osod gerbron y Senedd ym mis Chwefror 2021.

 

Mae gan gydlynwyr ADY rôl hanfodol i'w chwarae o ran helpu ysgolion a Sefydliadau Addysg Bellach i baratoi i gyflawni eu dyletswyddau a'u cyfrifoldebau statudol o dan Ddeddf ADY 2018. Cyn i'r dyletswyddau hyn ddechrau fesul cam o fis Medi 2021, mae gan gydlynwyr ADY mewn ysgolion a sefydliadau addysg bellach ledled Cymru gyfle i sefydlu systemau ac arferion; meithrin cydberthnasau effeithiol a chydweithredol; ac arwain y lleoliad addysg cyfan wrth gyflwyno'r system ADY yn effeithiol.

 

Er mwyn cefnogi rôl y Cydlynydd ADY rydym yn datblygu Rhaglen Dysgu Proffesiynol Genedlaethol ADY. Mae hon yn rhaglen hyfforddi a datblygu wedi'i thargedu lle bydd hyfforddiant penodol, sy'n berthnasol i'r unigolyn, ar gael i’w helpu i adeiladu ar ei wybodaeth a'i sgiliau presennol. Y bwriad yw galluogi'r Cydlynydd ADY i gyflawni ei gyfrifoldeb i gynllunio, cydgysylltu a darparu darpariaeth ddysgu ychwanegol yn strategol.

 

Mae hyn yn cefnogi un o nodau allweddol y system ADY, sef sicrhau bod pob dysgwr ag ADY yn cael cymorth i oresgyn ei rwystrau unigol i ddysgu a chyflawni ei botensial yn llawn.

 

Bydd rhagor o fanylion yn cael eu cyhoeddi'n fuan ar y rhaglen ddysgu a'r pecyn hyfforddi gweithlu a ddatblygwyd gennym i gefnogi Cydlynwyr ADY sydd newydd eu sefydlu a'r SENCos presennol sy'n trosglwyddo i rôl newydd fel Cydlynydd ADY.

 

Gallwch ddarganfod mwy am y rhaglen drawsnewid ADY a chanllawiau ar y system AAA gyfredol yma gan gynnwys ein cwestiynau cyffredin a'n canllaw rhaglen trawsnewid ADY.

 

Danfonwch eith ymholiadau i SENReforms@llyw.cymru