Skip to main content

Y Dystysgrif Dysgu Proffesiynol i Raddedigion: Mathemateg, Saesneg neu Wyddoniaeth

Y Dystysgrif Dysgu Proffesiynol i Raddedigion: Mathemateg, Saesneg neu Wyddoniaeth,

Mae'r Dystysgrif Dysgu Proffesiynol i Raddedigion ar gyfer athrawon uwchradd ac athrawon Cyfnod Allweddol 2 uchaf sy'n anelu at rôl addysgu Mathemateg, Saesneg neu Wyddoniaeth, neu sy'n gweithio tuag at rôl o'r fath yn eu hysgolion ar hyn o bryd, ac sy'n awyddus i feithrin arbenigedd mewn pwnc arbenigol. Rhaid i ymgeiswyr feddu ar gefndir cryf yn y pwnc craidd yr hoffent ymgymryd ag ef.

Bwriad y rhaglen yw darparu addysg a hyfforddiant arbenigol, a fydd yn galluogi'r cyfranogwyr i ddod yn athrawon Mathemateg, Saesneg neu Wyddoniaeth cymwysedig, sydd â'r gallu i addysgu'r priod bwnc yn llwyddiannus yn eu hysgolion. Ar ôl cwblhau'r cymhwyster hwn, gallant wedyn fynd ymlaen i ddilyn gradd MA Addysg.

Mae'r rhaglen yn darparu addysgeg a chynnwys pwnc arbenigol trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg, ac mae wedi'i hachredu ar lefel 6.

Dylai’r holl ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen feddu ar SAC, a dylent fod wedi cwblhau’r canlynol:

  • cymhwyster Safon Uwch mewn Mathemateg, Saesneg neu Wyddoniaeth, a/neu
  • fodiwlau Mathemateg, Saesneg neu Wyddoniaeth ar lefel gradd a/neu
  • brofiad ysgol perthnasol mewn Mathemateg, Saesneg neu Wyddoniaeth.

Dylid darparu tystiolaeth o'r cymwysterau hyn yn rhan o'r cais.

Yn gyffredinol, mae'r rhaglen yn cynnwys:

  • 21 diwrnod o ddysgu yn y Brifysgol
  • 2 aseiniad
  • lleoliad dysgu o 40 awr o leiaf
  • portffolio terfynol o waith

Rhaid cwblhau'r holl elfennau uchod yn llwyddiannus er mwyn cwblhau'r cwrs.

Mae ERW yn ariannu lleoedd ar gyfer mis Medi 2017.

Llenwch y ffurflen 'Mynegi Diddordeb' erbyn dydd Gwener 29ain Medi 2017. Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg. Dylid anfon pob cais at: Libby.chancer@uwtsd.ac.uk

Ffurflen datganiad o ddiddordeb