Skip to main content

Y beth, pam a sut o ran ymgorffori EMPATHI fel rhan o ddull ysgol gyfan ar gyfer llesiant.

Mae empathi i'w weld mewn nifer o ddarnau o ganllawiau addysgol allweddol cyfredol yng Nghymru. Mae'r canllawiau statudol a gyhoeddwyd yn ddiweddar : Y Fframwaith ar sefydlu dull ysgol gyfan ar gyfer llesiant emosiynol a meddyliol, yn nodi '… mai’r hyn sy’n bwysig i ddysgwyr yw bod athrawon yn gwrando, yn annog ac yn ymddwyn yn gadarnhaol, yn ymddiddori ynddynt fel pobl ac yn dangos empathi tuag at eu hanawsterau’. Mae'r canllawiau ar gyfer Cwricwlwm i Gymru yn nodi mai 'nod cwricwlwm ysgol yw cefnogi ei dysgwyr i ddod yn …. unigolion iach, hyderus sydd ... yn meithrin eu lles meddyliol ac emosiynol drwy ddatblygu hyder, cadernid ac empathi’.

Bydd y sesiwn 60 munud hon yn dechrau gyda'r beth trwy wneud y gwahaniaeth pwysig rhwng empathi a chydymdeimlad. Yna bydd yn troi at y pam ac yn archwilio'r rhesymeg dros gynnwys empathi yn y darnau uchod o ganllawiau, trwy amlinellu buddion allweddol empathi fel y nodwyd gan arbenigwyr yn y maes. Yn olaf, bydd y ffocws yn troi ar sut y gellir addysgu empathi a'i ymgorffori yn ethos yr ysgol a'i wau trwy'r cwricwlwm.

Mae'r sesiynau wedi'u hanelu at aelodau o dimau arweinyddiaeth ac ymarferwyr ystafell ddosbarth. Byddant yn cael eu cyflwyno yn Saesneg a'u hwyluso trwy gyfrwng y Gymraeg i alluogi'r rheiny sy'n bresennol i gymryd rhan yn eu dewis iaith. Bydd adnoddau dwyieithog yn cyd-fynd â'r sesiwn.

Cofrestrwch trwy glicio ar y ddolen isod a dewis y sesiwn yr ydych am fynd iddi.

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k-1-mAZnBgNEip5TgnEHJztUQlhaNE5GUDZSNTVGRjBZNThDUTRaU0xMTS4u