Skip to main content

Tîm Cwricwlwm ERW

Yr wythnos hon, cyhoeddodd y Gweinidog Addysg y cyhoeddiad ‘Cwricwlwm i Gymru: Y daith i 2022’.

Mae hyn yn nodi disgwyliadau a rennir o'r hyn y mae gwireddu'r cwricwlwm yn ei olygu i ymarferwyr ac ysgolion o 2022. Ei nod yw helpu ysgolion i baratoi ar gyfer dylunio a gweithredu eu cwricwlwm.

https://hwb.gov.wales/api/storage/67a9e3e4-4289-40f1-9734-cdbb64b37592/y-daith-i-2022.pdf

 

Taith I’r Cwricwlwm I Gymru:

Yn ystod tymhorau'r gwanwyn a'r hydref, mae ein digwyddiadau i ymgysylltu ag arweinyddiaeth wedi darparu'r negeseuon a'r wybodaeth allweddol angenrheidiol i chi ddechrau ar y daith a amlinellwyd yn nhymhorau cyntaf y datblygiad. Os oeddech wedi methu'r digwyddiadau hyn, mae rhagor o gymorth ar gael yn uniongyrchol gan dîm cwricwlwm ERW neu drwy Y Daith i Cwricwlwm i Gymru ar wefan ERW:

https://sites.google.com/hwbcymru.net/taith-ir-cig/cartref

 

Cefnogaeth ysgol diweddar:

Rydym wedi mwynhau gweithio gyda nifer o ysgolion y tymor hwn hyd yma, ac roeddem yn meddwl y byddai'n ddefnyddiol rhannu rhai o'r agweddau ar y gwaith o ddatblygu'r cwricwlwm yr oeddent wedi gofyn amdanynt.

  • Trwy weithio gyda rhwydwaith o ysgolion cynradd ledled Sir Benfro, rydym yn cefnogi'r broses o gynllunio'r cwricwlwm mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg gan ddefnyddio Academi ERW. Mae'r rhaglen yn rhoi cyfres o gymorth i'r ysgolion, can amlygu gofynion Cwricwlwm i Gymru ar bob cam o'r broses ddatblygu, ac yn defnyddio cyd-destunau dilys ar gyfer dysgu i roi hwb i gynnydd y dysgwyr. Bydd yr ysgolion sy'n cymryd rhan yn rhannu eu profiadau i gefnogi ysgolion eraill yn eu clystyrau ochr yn ochr â thîm cwricwlwm ERW.
  • Rydym wedi bod yn gweithio gydag Ysgol Gyfun Gŵyr ac ysgolion cynradd ei dalgylch yn Abertawe oddi ar y diwrnod HMS llwyddiannus ym mis Chwefror. Roedd pedwar gweithdy ysgol gyfan wedi galluogi arweinwyr ac ymarferwyr i ystyried a datblygu eu hymagwedd at weledigaeth, cydweithredu, addysgeg ac asesu. Ar y cyd â'r clwstwr, rydym 'nawr yn cynllunio sesiynau hyfforddi rhithwir, a gynhelir yn ystod yr wythnosau i ddod, ac a fydd yn ystyried y cysyniad o gynefin a stori Cymru ar draws y cwricwlwm, ynghyd â'r modd y mae hyn yn berthnasol i bob ysgol a'i dysgwyr. At hynny, bydd arweinwyr cwricwlwm ERW yn hwyluso sesiynau ar y meysydd dysgu a phrofiad, gan archwilio'r hyn sy'n newydd a chwmpas pob Maes unigryw, a datblygu dealltwriaeth o'r modd y bydd pob MDPh yn galluogi'r dysgwyr i wneud cynnydd tuag at y pedwar diben.
  • Yn Ysgol Maesydderwen ym Mhowys, rydym wedi dechrau ar y daith o ddysgu proffesiynol yn yr ysgol gyfan trwy'r rhaglen Dysgu ar gyfer Rhagoriaeth (LfE). Hyd yma, rydym wedi ystyried gwyddor dysgu, wedi trafod ‘beth yw addysgeg?’, ac wedi ceisio cydadeiladu model addysgu a dysgu perffaith (amhosibl!). Yn ein sesiwn nesaf, byddwn yn gweithio ar y patrwm addysgu a dysgu, Dysgu Da, ac yn chwilio am ffyrdd o gyflwyno'r model hwn yn ein gwaith addysgu a dysgu, gan archwilio ffyrdd newydd i greu dysgu da ar gyfer ein dysgwyr ar yr un pryd.
  • Rydym yn paratoi rhaglenni i gyflwyno hyfforddiant i ANGau cynradd ac uwchradd ar y Fframwaith Cymhwysedd Digidol, llythrennedd a rhifedd yn ystod y misoedd nesaf. Bydd yr hyfforddiant hwn yn gyfuniad o ddysgu wedi'i hwyluso ar-lein, adnoddau rhestrau chwarae, a mynediad at rwydwaith ANG ERW. I gadarnhau eich lle, ewch i'r dudalen Eventbrite trwy Dolen: https://porth.erw-rhwyd.cymru/repository/resource/23d7f36e-c4c7-409f-9482-1a873eb512c2/cy

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno. 

 

Cwestiwn yr wythnos:

‘Ble y gallaf ddod o hyd i astudiaethau achos o ysgolion arweiniol ledled Cymru i helpu gyda'r gwaith o gynllunio'r cwricwlwm?’

Mae yna nifer cynyddol o astudiaethau achos, yn bennaf ar ffurf rhestrau chwarae hygyrch iawn ar Hwb. Gallwch ddod o hyd i'r rhain yn y dolenni canlynol:

Y Prosiect Ymholi Proffesiynol Cenedlaethol: Asesu a Chynnydd

https://hwb.gov.wales/datblygiad-proffesiynol/prosiect-ymholi-proffesiynol-cenedlaethol/asesu-a-chynnydd

Rhannu ein profiadau: Dysgu cyfunol

https://hwb.gov.wales/dysgu-o-bell/rhannu-ein-profiadau/#supporting-learner-progression-%E2%80%93-case-studies