Skip to main content

Tîm Cwricwlwm ERW 18/11/2020


Mae gwefan Dysgu Awyr Agored/Outdoor Learning Google yn darparu ymchwil ar wahanol elfennau dysgu awyr agored, a'r modd y gellir datblygu'r rhain yn yr ysgol er mwyn cefnogi pob dysgwr i ddatblygu nodweddion pedwar diben y Cwricwlwm i Gymru.

Cynlluniwyd y wefan i gefnogi dysgu proffesiynol mewn ysgolion a lleoliadau, ac mae iddi gysylltiadau ag ymchwil ac adnoddau pellach; gallai hefyd fod yn rhan o ddull dysgu proffesiynol cyfunol ar gyfer datblygu dysgu yn yr awyr agored, a hynny gyda sesiynau pwrpasol a gefnogir gan Dîm Cwricwlwm ERW.

Web link: https://sites.google.com/hwbcymru.net/dysgu-awyr-agored/hafan

 

Cefnogaeth ysgol diweddar:

Mae nifer o ysgolion yn y rhanbarth yn canolbwyntio ar ddysgu yn yr awyr agored yn rhan o'u Prosiect Ymholi Proffesiynol Cenedlaethol (NPEP) yn ystod y flwyddyn academaidd hon. Mae cwestiynau ymholi wedi cael eu cyflwyno yn ystod tymor yr hydref, ac mae'r ysgolion 'nawr yn cynllunio ochr yn ochr â Sefydliadau Addysg Uwch partner, cyd-weithwyr yn yr ALl a staff ERW, o ran sut i ddatblygu eu hymchwil. Mae'r cwestiynau ymholi yn amrywio o ddefnyddio addysgegau dysgu yn yr awyr agored i feithrin sgiliau rhifedd a'r modd y mae dysgu yn yr awyr agored yn fuddiol i iechyd a llesiant dysgwyr. Edrychwn ymlaen at weld canlyniadau'r prosiectau ymchwil hyn yn nhymor y gwanwyn.

 

Cwestiwn yr wythnos:

Sut y gallaf ddechrau ar ddysgu yn yr awyr agored pan nad oes gennyf y tir?

Gellir defnyddio unrhyw le yn yr awyr agored. Nid oes angen i'r ysgol gael mynediad i goetir neu gae. Gall profiadau dysgu yn yr awyr agored fod yr un mor fuddiol yn iard yr ysgol. Cysylltwch â'r cyngor cymuned lleol i weld pa leoedd eraill a allai fod ar gael yn y gymuned. Efallai bod gan y gymuned leol fusnesau a all gefnogi cynlluniau sydd gennych ar gyfer creu lleoedd dysgu ar dir yr ysgol.

Five easy ways urban schools can experiment with outdoor learning

https://www.theguardian.com/teacher-network/2016/feb/03/five-easy-ways-urban-schools-can-experiment-with-outdoor-learning

  • Ystyriwch y math o weithgareddau y gallwch eu cynnig ar dir yr ysgol, o gemau meithrin tîm i feithrin sgiliau rhifedd. Nid oes angen mannau gwyrdd, o reidrwydd, ar gyfer cyfleoedd dysgu yn yr awyr agored.
  • Os ydych am annog dysgu seiliedig ar natur, meddyliwch am ffyrdd syml i annog rhagor o natur i mewn i dir yr ysgol, er enghraifft offer bwydo adar a gwestai trychfilod.
  • Gadewch i'ch dysgwyr gymryd rhan yn y broses gynllunio. Sut y byddent yn hoffi defnyddio tir yr ysgol?
  • Ewch ati i dawelu meddwl yr holl staff ynghylch y ffaith y bydd yr amser a dreulir y tu allan yn fuddiol i iechyd a llesiant yr holl ddysgwyr, ac nad oes rhaid i ddysgu yn yr awyr agored fod yn seiliedig ar natur.

Os oes gennych unrhyw beth i'w rannu o ran y modd yr ydych wedi datblygu dysgu yn yr awyr agored, byddem yn falch o glywed gennych.

Cysylltwch am fwy o wybodaeth: tom.basher@erw.cymru

 

Dysgu Proffesiynol

Bioffilia – Gwyddoniaeth natur ac anifeiliaid.

Dr Coral Harper

Dwy sesiwn 90 munud trwy Zoom

11 a 25 Ionawr 2021 – 13.30 to 15.00

22 Mawrth a 26 Ebrill 2021 – 13.30 to 15.00

Bydd yr hyfforddiant hwn yn cefnogi ymarferwyr i ddeall y wyddoniaeth a'r buddion sy'n deillio o chwarae a dysgu mewn amgylchedd naturiol a chysylltu ag anifeiliaid a rhywogaethau byw.

Mae'r sesiynau wedi'u hanelu at holl staff ysgolion a sefydliadau cymunedol, a byddant yn cynnig y ddamcaniaeth sylfaenol a dulliau cymhwyso ymarferol i alluogi staff i ddeall y ‘pam’ a'r ‘sut’ o ran yr awyr agored ac anifeiliaid, y cyfiawnhad gwyddonol ar gyfer y rheiny sy'n gwybod ei fod yn gweithio, ynghyd â dealltwriaeth o'r modd y mae natur yn ein helpu i gynnal iechyd meddwl da yn amgylcheddau cyfyngol Covid-19.

Cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad hwn yn:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k-1-mAZnBgNEip5TgnEHJztUQjhFVjlOV1pMV1FQVzcxSkhPRlhUMVpRMS4u