Skip to main content

Tîm Cwricwlwm ERW 14/1/2021

Creativity/Creadigrwydd

Ym mis Rhagfyr cyhoeddwyd Adroddiad Cam 1 Pwyllgor y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Ac wrth i chi estyn am eich Quality Street neu After Eights ag un llaw rwy'n siŵr yr oedd y llall yn dal y ddogfen. Mae'r adroddiad ei hun yn cynnwys dros 325 o dudalennau a oedd yn ddigon i'm difyrru o Ddydd San Steffan hyd at ben-blwydd fy ngwraig yn 50 ar Nos Galan, a ddathlwyd eleni yng ngwynt ysgubol Pontarddulais ar ôl i’n hymweliad arfaethedig ag Efrog Newydd gael ei ohirio tan ei phen-blwydd yn 51!! Un o'r pethau mwyaf diddorol yn yr adroddiad i mi oedd Argymhelliad 5. A nododd “That the Welsh Government give further consideration to participating in future cycles of the Creativity Thinking element of PISA, in light of the clear read across between it and the new curriculum’s approach.

Beth yw rôl meddwl yn greadigol mewn addysg?

Un o rolau sylfaenol addysg yw rhoi i fyfyrwyr y cymwyseddau y mae eu hangen arnynt – ac y bydd eu hangen arnynt – i lwyddo mewn cymdeithas. Mae meddwl yn greadigol yn gymhwysedd angenrheidiol er mwyn i bobl ifanc heddiw ddatblygu. Gall eu helpu i addasu i fyd sy'n newid yn gyson ac yn gyflym, ac sy'n gofyn am weithwyr hyblyg sydd â sgiliau ar gyfer y '21ain ganrif' sy'n mynd y tu hwnt i lythrennedd a rhifedd craidd. Wedi'r cyfan, mae'n debygol y bydd plant heddiw yn cael eu cyflogi mewn sectorau neu rolau nad ydynt yn bodoli eto, gan ddefnyddio technolegau newydd i ddatrys problemau newydd. Gall addysgu ar gyfer meddwl yn greadigol helpu pobl ifanc i addasu i ddatblygu’r galluoedd i wneud gwaith na ellir ei efelychu'n hawdd gan beiriannau, a mynd i’r afael â heriau lleol a byd-eang cynyddol gymhleth gydag atebion o'r tu allan i’r bocs.

Datblygu Creadigrwydd yn Ysgolion ERW

Gan fod pwyslais yn cael ei roi yn y cwricwlwm newydd ar ddatblygu creadigrwydd fel un o'r sgiliau annatod sy'n sail i'r pedwar diben, mae aelodau o dîm cwricwlwm ERW wedi bod yn gweithio ar gyfres o weithdai hyfforddi ar greadigrwydd. Nod y gweithdai oedd datblygu ystod o syniadau addysgu a dysgu y gellid eu gweithredu yn yr ystafell ddosbarth. Roedd y gweithdai'n seiliedig ar ddylunio sy'n canolbwyntio ar dystiolaeth, a gwnaed llawer iawn o ymchwil er mwyn cyfuno'r gwaith a wnaed gan PISA a'r OECD â gofynion y cwricwlwm newydd i Gymru.

Y garfan gyntaf i gymryd rhan yn y gweithdai yn ddigidol trwy Teams oedd Ysgol Caer Elen. Roedd y gyfres o weithdai hyfforddi yn canolbwyntio ar ddatblygu dull ysgol gyfan ar gyfer creadigrwydd a'i osod yng nghyd-destun eu paratoadau ar gyfer y cwricwlwm, ac fel sylfaen i adeiladu eu cwricwlwm lleol arno. Gan ei bod yn ysgol 3 i 18, cymerodd yr holl staff ac aelodau ran yn y gweithdy wedi'i hwyluso, gan eu galluogi i feddwl am ddatblygu dull cyfannol tuag at weithredu creadigrwydd ledled yr ysgol.