Skip to main content

Tîm Cwricwlwm ERW 10/12/2020

Dysgu Proffesiynol

Mae Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu yn dwyn ieithoedd ynghyd yn y Cwricwlwm i Gymru, ac yn seiliedig ar y dybiaeth bod unrhyw ddysgu mewn un iaith - boed hynny'n feithrin geirfa, gramadeg, sgiliau neu werthfawrogiad o lenyddiaeth - yn gallu cefnogi dysgu ym mhob iaith ddilynol. Mae hyn yn rhoi cyfle i ddysgwyr adeiladu ar eu dwyieithrwydd i ddod yn amlieithog o oed cynnar.

Tra bod llawer o ysgolion cynradd eisoes yn cyflwyno trydydd iaith ac yn dathlu ieithoedd ychwanegol o fewn cymuned eu hysgol, elfen newydd o’r Cwricwlwm i Gymru yw bod dangos cynnydd mewn iaith ryngwladol yn ofynnol yng Ngham Cynnydd 3.

Y diffiniad o ieithoedd rhynglawdol yn y canllawiau yw “ieithoedd heblaw am Gymraeg a Saesneg a ddysgir yn yr ysgol sy’n gallu cynnwys ieithoedd cymunedol, ieithoedd modern, ieithoedd clasurol a Iaith Arwyddion Prydain ( BSL)”. Bydd angen felly i ysgolion cynradd ddewis pa iaith ryngwladol yr ydynt yn bwriadu ei chynnig fel rhan o’u darpariaeth yn ILlaCh. Mae dysgu proffesiynol i gefnogi ieithoedd rhyngwladol mewn ysgolion cynradd wedi cael ei adnabod fel maes i’w ddatblygu gan Lywodraeth Cymru, ac mae ERW ar hyn o bryd yn ariannu hyd at 50 o ysgolion yn y ddwy raglen ganlynol:

Mae Cerdd Iaith yn adnodd newydd a phwerus sy’n defnyddio cerddoriaeth a drama i helpu disgyblion ysgolion cynradd ddysgu Cymraeg, Saesneg a Sbaeneg gyda’i gilydd. Mae’n llawn dop o weithgareddau unigryw a chyffrous yn ogystal â nifer o ganeuon gwreiddiol. Mae Cerdd Iaith yn ganlyniad cydweithio dros gyfnod o dair mlynedd rhwng y Cyngor Prydeinig, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Cerddorfa Genedlaethol Cymru y BBC ac ERW. Yn dilyn y peilot llwyddiannus mewn ysgolion cynradd yn ERW, mae’r Cyngor Prydeinig nawr yn cynnig dwy sesiwn hyfforddi ar-lein o 2 awr yr un i ymarferwyr ar sut i ddefnyddio safwe Cerdd Iaith, sydd hefyd yn cynnwys cefnogaeth bellach i athrawon wrth iddynt arbrofi gyda’r adnodd hwn yn yr ystafell ddosbarth.

Mae PowerLanguage yn adnodd cynhwysfawr sy’n cefnogi athrawon arbenigol ac athrawon nad sy’n arbenigo mewn ieithoedd I ddysgu Ffrangeg a Sbaeneg o Flwyddyn 1. Cafodd ei ddatblygu yn wreiddiol I gefnogi Curriculum for Excellence yn yr Alban, ac mae bellach yn cael ei ddefnyddio mewn dros 100 o ysgolion cynradd yng Nghymru. Mae’n galluogi dysgwyr i wneud cynnydd trwy ganeuon, storiau a fideos mewn cyd-destunau trawsgwricwlaidd, ac mae yna ffeiliau sain i gydfynd â’r holl eirfa a strwythurau a gyflwynir.

Mae llefydd ar gael o hyd ar gyfer y cyfleoedd hyn ar hyn o bryd, Am fwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen a chysylltu ag anna.vivianjones@erw.cymru i gofrestru: 

https://porth.erw-rhwyd.cymru/api/storage/a33dfbd2-4620-4548-add9-f1a6fd57b558?preview=true 

Mae adroddiad British Council Cymru a gyhoeddwyd fis Medi 2019 yn awgrymu strategaethau ar sut i ddatblygu amlieithrwydd mewn ysgolion cynradd ac hefyd yn cynnwys astudiaethau achos o ddeg ysgol ar draws Cymru:

 https://wales.britishcouncil.org/rhaglenni/addysg/datblygu-amlieithrwydd-mewn-ysgolion-cynradd-yng-nghymru-asesiad-o%E2%80%99r-prif 

 

Cefnogaeth ddiweddar mewn ysgolion:

Gweithiodd aelodau o’r tîm cwricwlwm yn ddiweddar gyda Chyfarwyddwyr Dysgu Ysgol Uwchradd Crughywel ym Mhowys wrth iddynt ddatblygu y meysydd dysgu a phrofiad yn yr ysgol. Nod yr hyfforddiant hwn oedd eu cefnogi i arwain diwrnod HMS cyfan ar Ionawr 4ydd, pan fyddant yn arwain eu timau i gynllunio y dysgu yn y Meysydd. Dechreuodd y sesiwn gyda throsolwg o weledigaeth a phrif egwyddorion Cwricwlwm i Gymru fel man cychwyn ar gyfer datblygu gweledigaeth a rennir ar gyfer eu dysgwyr ym mhob Maes yn yr ysgol. Roedd hyn yn cynnwys trafodaethau dwfn ar sut y gallai ymarferwyr gydweithio i alluogi dysgwyr i weithio tuag at y pedwar diben ac hefyd cyfle i ymgysylltu â’r cysyniadau allweddol a fynegir yn y datganiadau o’r hyn sy’n bwysig wrth iddynt ddechrau adnabod y dysgu hanfodol sy’n ofynnol o fewn a ledled y MDaPh.

Roedd y gweithdy, a oedd yn seiliedig ar y safwe Taith I’r Cwricwlwm I Gymru ERW, hefyd yn darparu gweithgareddau, adnoddau ac ystyriaethau pellach I’r Cyfarwyddwyr Dysgu wrth iddynt baratoi ar gyfer eu diwrnod cynllunio gyda’u timau ym mis Ionawr.

 

Cwestiwn yr wythnos: Ble ydyn ni’n dechrau gyda’n maes dysgu a phrofiad?

Bydd dysgu o fewn y Cwricwlwm i Gymru yn cael ei ddarparu trwy y chwe maes dysgu a phrofiad. Y peth pwysicaf i wybod amdanynt yw nad ydynt yn nod ynddyn nhw eu hunain, ond yn gyfrwng a fydd yn galluogi ysgolion i wireddu gweledigaeth Cwricwlwm i Gymru, sef y pedwar diben. Felly, rhaid ystyried y canllawiau cyffredinol a'r canllawiau ar gyfer y meysydd dysgu a phrofiad gyda'i gilydd, a hynny trwy gydol y broses gynllunio.

Man cychwyn defnyddiol i ymgysylltu â’r MDaPH yw’r trydydd fideo ar y safwe Taith i’r Cwricwlwm i Gymru ERW, sy’n rhoi amlinelliad clir o rôl y Meysydd yn ogystal â chrynodeb cynhwysfawr o’r cynnwys:

https://sites.google.com/hwbcymru.net/taith-ir-cig/model-cwricwlwm-i-gymru

Fe welwch bod naratif y fideo yno hefyd ar ffurf PDF i’w lawrlwytho.

Y can cyntaf tuag at gynllunio cwricwlwm i bob MDaPh yw datblygu gweledigaeth a rennir ar gyfer y Maes yn eich ysgol. Bydd hyn yn golygu adnabod anghenion eich dysgwyr a bydd angen cydweithio gydag ymarferwyr o ddisgyblaethau gwahanol i sicrhau ymagwedd integredig tuag at y dysgu a’r addysgu. Mae gweithdai y MDaPh ar y safwe Taith i’r Cwricwlwm i Gymru ERW yn cynnig dull cam wrth gam i chi wrth greu eich gweledigaeth:

https://sites.google.com/hwbcymru.net/taith-ir-cig/meysydd-dysgu-a-phrofiad

Mae pob un o’r gweithdai hyn yn awgrymu gweithgareddau ac adnoddau a fydd o ddefnydd i chi wrth i chi fyfyrio ar sut y gall eich MDaPh ddarparu cyfleoedd i’ch dysgwyr weithio tuag at y pedwar diben. Bydd gweledigaeth eich Maes yn unigryw i’ch ysgol neu eich lleoliad chi, a dyma fydd y cam cyntaf angenrheidiol i gynllunio cwricwlwm eich MDaPh.