Skip to main content

Tîm Cwricwlwm ERW 07/1/2021

Blwyddyn Newydd Dda

Mynychodd Ysgol Gynradd wirfoddol Llanddarog eu sesiwn cyntaf mewn cyfres o weithdai hyfforddi gyda'r ffocws ar ddatblygu dull ysgol gyfan o ddiwygio'r cwricwlwm er mwyn datblygu gwell dealltwriaeth o'r sylfeini ar gyfer adeiladu cwricwlwm lleol. Mynychodd staff ac aelodau'r corff llywodraethu gweithdy wedi'i hwyluso gan eu galluogi i feddwl am greu gweledigaeth ar gyfer eu hysgol fel y man cychwyn ar gyfer cynllunio eu cwricwlwm newydd. Bydd yr ysgol yn mynychu sesiynau cyson yn ystod tymor y Gwanwyn i barhau â’i gwaith o gynllunio cwricwlwm lleol ar gyfer eu dysgwyr. 

Yn hanner olaf tymor yr hydref gwelwyd aelodau o dîm y cwricwlwm, ar y cyd â swyddogion awdurdodau lleol, yn darparu hyfforddiant ANG rhithwir mewn Mathemateg a Rhifedd ac mewn Llythrennedd. Mynychodd ANG cynradd ac uwchradd o Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion, Powys, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot sesiynau i ddatblygu gwell dealltwriaeth o'r dysgu a'r addysgu o fewn mathemateg, rhifedd a llythrennedd a chawsant gyfleoedd i rannu a datblygu syniadau â'i gilydd. Cefnogwyd hyfforddiant gyda rhestr chwarae ag adnoddau. Cynhelir diwrnodau hyfforddi pellach yn nhymor y Gwanwyn. 

Mae staff o Ysgol Gymraeg Llwynderw wedi mynychu gweithdai MDPh trwy gydol tymor yr hydref, gan ddiweddu gyda sesiynau ar y Celfyddydau Mynegiannol a Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn ystod wythnos olaf mis Rhagfyr. Datblygodd yr holl staff well dealltwriaeth o'r weledigaeth a'r athroniaeth y tu ôl i bob MDPh cyn cychwyn ar y broses ddylunio. Hwyluswyd trafodaethau ynghylch sut y gellid datblygu'r pedwar diben trwy'r MDPh a dechreuodd staff ystyried gweledigaeth ar gyfer pob maes dysgu a phrofiad.

Sut ydw i'n datblygu gwell dealltwriaeth o addysgeg o fewn Cwricwlwm i Gymru?

Mae addysgeg wrth wraidd cwricwlwm ysgol. Wrth gynllunio eu cwricwlwm, dylai ysgolion ystyried y dulliau addysgegol y bydd angen iddynt eu defnyddio i gefnogi dysgwyr i wireddu'r pedwar diben. Dylai ysgolion geisio datblygu gweledigaeth gref o ddysgu ac addysgu sy'n ystyried 'pam' a 'sut' yn ogystal â'r 'beth'. Bydd y weledigaeth hon yn cydnabod rôl annatod yr amgylchedd dysgu wrth gefnogi dysgu effeithiol. Sut olwg sydd ar ddysgu ac addysgu yn eich ysgol?

Dylai ysgolion sicrhau bod gan ymarferwyr ddealltwriaeth ddofn a thrylwyr o'r egwyddorion addysgegol a'r ymchwil y maent yn seiliedig arni. Dibynna addysgeg effeithiol ar ddealltwriaeth fanwl o ddatblygiad plant a phobl ifanc. Mae'n cynnwys archwilio a myfyrio ar ba strategaethau addysgu fydd yn cefnogi dysgu orau ym mhob cyd-destun ac yn holi am effaith hyn ar ddysgwyr. Dylai'r gwaith o gynllunio'r cwricwlwm ar gyfer dysgwyr o bob oed a gallu gael ei ategu gan egwyddorion addysgeg. Mae'r rhain yn adlewyrchu tystiolaeth sydd wedi'i dogfennu'n dda am addysgeg effeithiol. 

Mae'r tîm Cwricwlwm ac Arloesi wedi datblygu gweithdy Addysgeg ysgol gyfan i gefnogi ysgolion a lleoliadau gyda dysgu proffesiynol, sy'n canolbwyntio ar agweddau ysgol gyfan ar addysgeg - un o'r sylfeini ar gyfer adeiladu cwricwlwm lleol.

Bydd y rhaglen Egwyddorion ar gyfer Rhagoriaeth yn cefnogi ymarferwyr i ddangos dealltwriaeth lefel uwch o'r 12 Egwyddor Addysgeg a gynhwysir yn nogfennau canllaw Cwricwlwm i Gymru. Bydd ymgysylltu â'r rhaglen yn helpu ymarferwyr i greu ethos ysgol rhagweithiol, lle mae dealltwriaeth ddyfnach o werthoedd ac egwyddorion sylfaenol addysgeg yn llywio ymarfer ystafell ddosbarth ac yn dylanwadu ar bob dull addysgu ar gyfer dysgwyr.

 

Arwain Addysgeg

Rhestr Chwarae –Arwain Addysgeg

Rhestr chwarae draws-ranbarthol wedi'i hanelu at uwch arweinwyr sy'n darparu gwybodaeth, adnoddau a chwisiau rhyngweithiol ar y pynciau a ganlyn (gellid defnyddio pob adran mewn ysgolion i gefnogi dysgu proffesiynol staff cyfan):

  1. Y Prosiect Addysgeg Cenedlaethol
  2. Egwyddorion Addysgeg
  3. Ysgolion fel Sefydliadau Dysgu
  4. Cymunedau Dysgu Proffesiynol
  5. Ymholiad Ymchwil
  6. Arwain Dysgu Cydweithredol
  7. Gwyddoniaeth Wybyddol

 

Tîm Trafod Addysgeg

Trafod Addysgeg, lle i unigolion rannu, cefnogi a chydweithio o fewn ac ar draws ysgolion yng Nghymru er mwyn rhannu addysgeg ac arferion.

 

TEAM