Skip to main content

Tîm Cwricwlwm ERW 05/11/2020

Mae'r rhaglen Dysgu ar gyfer  Rhagoriaeth yn un o gyfres o raglenni sydd ar gael i ysgolion sydd wedi'u cynllunio i wella perfformiad ystafell ddosbarth. I ddarganfod sut i gymryd rhan yn unrhyw un o'r rhaglenni hyn, cysylltwch â: anna.bolt@erw.cymru

 

Cefnogaeth ysgol diweddar:

Rydym wedi dechrau gweithio gydag Ysgol Gynradd Llandeilo Ferwallt yn Abertawe i ddyfnhau a chryfhau dealltwriaeth o’r Cwricwlwm i Gymru. Rydym wedi archwilio egwyddorion a dibenion Cwricwlwm i Gymru mewn perthynas â phwysigrwydd y pedwar diben, cydweithio, a datblygu dull ysgol gyfan. Hyd yma, rydym wedi gweithio gyda'r holl staff, gan adeiladu ar weledigaeth ac egwyddorion yr ysgol ar gyfer Cwricwlwm i Gymru wrth iddi baratoi i ddechrau ar y broses o ddatblygu gweledigaeth ar gyfer y MDPh Iechyd a Lles.

Gan weithio gydag Adrannau'r Dyniaethau yn Ysgol Gyfun Aberaeron, Bro Teifi a Phenweddig, mae Tîm Cwricwlwm ERW yn cefnogi eu datblygiad a'u hymgysylltiad â Cwricwlwm i Gymru. Cafodd yr ysgolion a gymerodd ran eu tywys gan swyddogion ERW i alinio eu dyluniad cwricwlwm â ​​gofynion canllawiau Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn ‘Y Daith i 2022’.

Anogwyd ysgolion i ddatblygu dealltwriaeth ddyfnach o'r model cysyniadol sy'n cael ei yrru gan y pedwar diben. Gyda holl aelodau'r gyfadran yn mynychu'r cyfarfodydd roedd hyn yn caniatáu i'r adrannau ddechrau'r broses o weithio gyda'i gilydd ar draws ffiniau pynciau traddodiadol i gyd-lunio gweledigaeth a rennir ar gyfer eu maes Dysgu. 

Cafwyd bore gwych yn Ysgol Priordy Monkton yn eu cefnogi gydag addysgeg a'u taith i'r Gwricwlwm i Gymru.  

Mynychodd yr ysgol gyfan lansiad rhithwir o'r rhaglen 'Egwyddorion ar gyfer Rhagoriaeth ERW (PFE)' gyda ffocws ar EA11,  adeiladu cydberthnasau cadarnhaol. Rhaglen ddysgu broffesiynol ar-lein yw'r PFE a ddyluniwyd i roi'r sgiliau i athrawon ddatblygu eu dealltwriaeth o'r 12 egwyddor addysgegol a amlinellir yng Nghwricwlwm i Gymru. 

Archwiliodd staff hefyd weledigaeth ac egwyddorion maes dysgu a phrofiad Mathemateg a Rhifedd yng Nghwricwlwm i Gymru ac ystyried ffyrdd i alluogi eu dysgwyr i ddatblygu agwedd gadarnhaol a gwydn tuag at fathemateg a rhifedd. 

Mae tîm cwricwlwm ERW yn edrych ymlaen at gefnogi'r ysgol yn y dyfodol.  

 

Cwestiwn yr wythnos:

Ble ydw i'n dechrau o ran cynnydd?

Mae'n bwysig meithrin dealltwriaeth ledled yr ysgol gyfan o sut beth yw cynnydd yn y Cwricwlwm i Gymru, a thros amser, datblygu dealltwriaeth o hyn mewn perthynas â'r meysydd dysgu a phrofiad. Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i ddatblygu canllawiau ar yr agwedd hon ar ddylunio'r cwricwlwm i'ch helpu ymhellach, ond yn y cyfamser, gallai'r camau canlynol fod yn ddefnyddiol:

 

 

Cofiwch y rhestr o bethau na ddylech eu gwneud

Peidiwch:

 

 • symud yn rhy gyflym tuag at weithredu
 • defnyddio dulliau neu dystiolaeth arwynebol i gwmpasu’r dibenion
 • ôl-gymhwyso arfer cyfredol i fodloni gofynion Cwricwlwm i Gymru
 • ceisio cyfateb pob disgrifiad dysgu i gynlluniau sy’n bodoli, ac yna cynllunio’r cynnwys i ffitio’r bylchau canfyddedig
 • buddsoddi mewn cynigion cwricwlwm ac asesu parod ‘oddi ar y silff’
 • ystyried y broses o gynllunio’r cwricwlwm yn ddigwyddiad ‘unwaith ac am byth’
 • asesu’n uniongyrchol yn unol â’r disgrifiadau o’r dysgu

 

Cysylltwch â ni pe dymunwch drefnu gweithdy cynorthwyedig ar ‘ gyflwyniad i gynnydd.’

E-bost: anna.bolt@erw.cymru

 

Into Film Cymru

Ydych chi’n edrych am syniadau i’ch helpu i integreiddio dysgu drwy ac am ffilm fel ran o’ch darpariaeth ar gyfer Cwricwlwm 2022?

Gall Into Film Cymru eich helpu, drwy gynnig yr isod:

 • Sesiynau staff ar rol ffilm o fewn y cwricwlwm
 • Cyngor ac arweiniad ar adnoddau i gyd-fynd a themau a phynciau penodol
 • Gweithgareddau a syniadau ar sail gwylio ffilmiau byr i gyd-fynd a dyddiadau penodol
 • Adnoddau am Gymru, ein hanes, diwylliant a threftadaeth
 • Gweithdai ffilm
 • Hyfforddiant llythrennedd ffilm neu gwneud ffilm.

 

I wybod mwy, ebostiwch: cardiff@intofilm.org