Skip to main content

Tîm Cwricwlwm ERW - 03/12/2020

Dysgu Proffesiynol

Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb yng Nghymru

Yng Nghymru, bydd Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb yn rhan statudol o'r cwricwlwm newydd o fis Medi 2022.

Mae Canllawiau Cwricwlwm LlC i Gymru (2020) yn cynnwys trosolwg o'r elfen orfodol Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb (ar dudalennau 38-40). https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru fel y mae ar hyn o bryd. Mae'r canllawiau'n tynnu sylw at yr egwyddorion dros ymgorffori Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb yn y cwricwlwm, ac yn amlinellu'r dysgu, sy'n:

 • seiliedig ar hawliau a thegwch o ran rhywedd
 • grymusol
 • perthnasol a phriodol yn ddatblygiadol
 • cael ei gyd-gynhyrchu
 • creadigol
 • cyfannol
 • cynhwysol
 • amddiffynnol ac ataliol

Yn ystod gwanwyn 2021 (gweler y dyddiadau isod), bydd ERW yn cynnal cyfle dysgu proffesiynol pum niwrnod o hyd i gynorthwyo ysgolion i ddatblygu eu dulliau o gynllunio'r fframwaith Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb statudol newydd, a'i ymgorffori.

Bydd gweithdy dysgu proffesiynol deuddydd o hyd, wedi'i ariannu'n llawn, ynghyd â deuddydd paratoi ychwanegol, eto wedi'u hariannu'n llawn, ar gyfer athrawon ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig, yn addas ar gyfer arweinwyr ac athrawon sydd â chyfrifoldeb am ddatblygu Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb statudol Cymru, sydd ar ddod, yn eu hysgol neu leoliad. Mae'r gweithdai'n cael eu llywio gan ymchwil, ac yn greadigol a chyfranogol, ac yn modelu ffyrdd effeithiol o ddatblygu Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb o safon uchel.

Yn cael eu cyflwyno gan yr Athro EJ Renold a Dr Ester McGeeney, bydd y gweithdai'n rhoi cyfle i'r cyfranogwyr: 

 • Defnyddio astudiaethau achos gwaith ymchwil i ymgysylltu'n feirniadol â phrofiadau personol plant a phobl ifanc o faterion craidd Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb, megis perthnasoedd ag eraill, ffydd, rhywedd a hunaniaeth, perthnasoedd digidol a chwarae, rhyw
 • a chydsyniad, allgáu cymdeithasol ac anghydraddoldeb. 
 • Dysgu am yr hyn sy'n cael ei gyfrif yn 'Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb o safon uchel', a dod yn gyfarwydd â'r chwe egwyddor allweddol, seiliedig ar dystiolaeth, ar gyfer Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb o safon uchel, fel y maent yn cael eu hamlinellu yn fframwaith statudol newydd Llywodraeth Cymru. 
 • Dysgu am y syniad o 'gwricwlwm byw', a'r modd o'i wneud yn ganolog i'r ddarpariaeth Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb.
 • Dysgu am addysgegau effeithiol ar gyfer Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb drawsnewidiol o safon uchel, a rhoi cynnig ar ystod o weithgareddau creadigol a chyfranogol y gellir eu hail-greu yn eich lleoliad er mwyn ymgysylltu â phlant, pobl ifanc, staff, rhieni a llywodraethwyr.
 • Cynllunio ffyrdd creadigol i archwilio'r ddarpariaeth Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb yn eich lleoliad addysgol, gan fapio a gwrando ar farn ac anghenion plant a phobl ifanc i sicrhau cwricwlwm cynhwysol, perthnasol a diddorol.

Mae'r lleoedd yn gyfyngedig, felly cadarnhewch eich diddordeb trwy anfon neges at anna.bolt@erw.cymru erbyn Dydd Gwener 11 Rhagfyr 2020, gan gynnwys enw a manylion cyswllt yr unigolyn a fydd yn arwain y gwaith yn eich ysgol. Pan fydd eich lle wedi'i gadarnhau, byddwch yn cael y dyddiadau mynychu a'r ffurflen ariannu cyflenwi. Ar hyn o bryd, rhagwelir y bydd y gweithdai yn rhai rhithwir. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag Anna Bolt yn y cyfeiriad e-bost uchod.

 

Dyddiadau ar gyfer eich dyddiadur:

 • Gweithdai i athrawon/ymarferwyr: dydd Iau 4 Mawrth a dydd Gwener 5 Mawrth
 • Diwrnodau paratoi i athrawon/ymarferwyr (2): i’w hawlio erbyn 31 Mawrth
 • Athrawon/ymarferwyr yn rhannu hanner diwrnod: sesiwn fore ar 29 Ebrill, i’w hawlio erbyn 31 Mawrth
 • Gweithdy i ymgynghorwyr her (2 fesul ALl), dyddiad dros dro: dydd Gwener 14 Mai
 • Gweminar hanner diwrnod i athrawon/ymarferwyr: 10 June, i’w hawlio erbyn 31 Mawrth

 

Cefnogaeth ysgol diweddar:

Bu aelodau o dîm y cwricwlwm yn gweithio gydag arweinwyr Gwyddoniaeth a Thechnoleg clwstwr Penyrheol yn Abertawe yn ddiweddar. Canolbwyntiodd yr HMS hanner diwrnod ar ymgysylltu â negeseuon ac egwyddorion allweddol Cwricwlwm i Gymru, gan ystyried y pedwar diben fel man cychwyn wrth ddatblygu gweledigaeth ar gyfer Gwyddoniaeth a Thechnoleg ac hefyd nodi'r dysgu hanfodol ar gyfer y MDPh. Roedd pob sesiwn yn cynnwys gweithdy wedi'i hwyluso lle cafodd ysgolion ar draws y clwstwr gyfle i gydweithio a datblygu strategaethau fydd o gymorth i ddatblygu dull cydlynol ar gyfer gweithredu Gwyddoniaeth a Thechnoleg o fewn Gwricwlwm i Gymru. 

Cwestiwn yr wythnos: Ble mae dechrau?

P'un a ydych ar ddechrau eich taith, neu'n ailgydio yn eich datblygiad ar ôl yr holl aflonyddwch parhaus, mae yna adnoddau ar gael i'ch cefnogi i benderfynu ar eich camau nesaf:

Mae 'Cwricwlwm i Gymru: y daith i 2022' yn nodi'r camau datblygu ac yn rhoi arweiniad o ran sut beth y gallai gweithgarwch yr ysgolion fod ar bob cam

https://hwb.gov.wales/api/storage/67a9e3e4-4289-40f1-9734-cdbb64b37592/y-daith-i-2022.pdf

Mae ‘Gweddnewid eich Cwricwlwm’ yn drosolwg byr o'r agweddau i'w hystyried wrth baratoi ar gyfer gweithredu. Mae ar gael ar ffurf PDF rhyngweithiol a gwefan, ac mae hefyd yn cynnwys offeryn gwerthuso i gefnogi eich dealltwriaeth ysgol gyfan

https://sites.google.com/hwbcymru.net/gec/cartref

Mae 'Taith i'r Cwricwlwm i Gymru ERW' yn cynnwys fideos i helpu i gefnogi ysgolion a lleoliadau o ran eu dealltwriaeth o fodel Cwricwlwm i Gymru. Byddwch hefyd yn gweld pum gweithdy ysgol gyfan sy'n eich arwain trwy'r egwyddorion dylunio, a chwe gweithdy Meysydd Dysgu a Phrofiad i'ch tywys trwy'r ymgysylltiad cychwynnol â'r weledigaeth ar gyfer eich cwricwlwm

https://sites.google.com/hwbcymru.net/taith-ir-cig/cartref?authuser=0

Gofynnwch i ni. Os hoffech i ni eich helpu i ddeall eich sefyllfa gyfredol yn well yn ogystal â lle orau i fynd nesaf, cysylltwch â ni yma yn ERW. Gallwn eich helpu i nodi eich anghenion dysgu proffesiynol a chynllunio ar gyfer datblygu yn y dyfodol.