Skip to main content

Prosiect Addysg Empathi newydd

Mae clwstwr o ysgolion yn Abertawe yn dechrau ar raglen Archwilwyr Empathi newydd i helpu pobl ifanc i ddatblygu eu sgiliau empathi.

Arweinir y rhaglen gan EmpathyLab, sef y sefydliad cyntaf i feithrin empathi, llythrennedd a gweithgarwch cymdeithasol plant trwy wneud defnydd systematig o lenyddiaeth o ansawdd uchel. Mae ei strategaeth yn adeiladu ar dystiolaeth wyddonol newydd sy'n amlygu grym darllen i feithrin sgiliau empathi bywyd go iawn. www.empathylab.uk; @EmpathyLab.UK  

Mae'r gwaith hwn wedi bod yn bosibl trwy grant Cronfa Future Ready i EmpathyLab gan Nesta, y sefydliad arloesedd https://www.nesta.org.uk/blog/future-ready-fund-winners/. Mae'r sefydliad yn cefnogi ymyraethau cam cynnar, potensial uchel, sy'n canolbwyntio ar feithrin sgiliau cymdeithasol ac emosiynol. Mae Nesta wedi ymrwymo i ddatblygu system addysg ehangach sydd o ddifrif ynghylch cefnogi sgiliau helaethach ochr yn ochr â llwyddiant academaidd.

Bydd y grant yn helpu EmpathyLab i gyflwyno ei raglen i wyth ysgol newydd yng Nghymru, gan weithio mewn partneriaeth â'r corff gwella ysgolion, ERW. Mae clwstwr Pentrehafod yn cynnwys ysgolion cynradd Burlais, Brynhyfryd, Clwyd, Gwyrosydd, Hafod, Plas-marl a Waun Wen, sy'n bwydo Ysgol Gyfun Pentrehafod.

Bydd EmpathyLab yn gweithio gyda phob un o'r ysgolion i lunio cynllun pwrpasol i gyflawni'r prosiect, a fydd yn gysylltiedig â'r gwaith o gyflwyno'r Cwricwlwm i Gymru, yn enwedig y Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Lles. Bydd y myfyrwyr yn dysgu am ystyr a gwyddor empathi a, thrwy gyfrwng gwersi trwy gydol y flwyddyn, yn meithrin dealltwriaeth ddyfnach o bobl eraill, a hynny trwy ddefnyddio llenyddiaeth a gwaith gweithredu cymdeithasol mewn modd creadigol.