Skip to main content

A Message from the Education Endowment Foundation

Neges gan y Sefydliad Gwaddol Addysgol: Cefnogi ein dysgwyr mwyaf difreintiedig yn ystod y cyfnod digynsail hwn

 

Mae Becky Francis, Prif Swyddog gweithredol y Sefydliad Gwaddol Addysgol, wedi ysgrifennu llythyr agored at ysgolion ynghylch y bwlch anfantais a'r camau ymarferol y gellir eu cymryd i leihau'r effaith andwyol y gallai'r cyfnod hwn o gau ysgolion ei chael ar ein dysgwyr. Mae'r llythyr yn gofyn i ysgolion ystyried rôl y teuluoedd a'r gofalwyr mewn addysg gartref, yr heriau a allai ddeillio o hynny, a'r modd y gall yr ysgolion a'r staff addysgu ddarparu cymorth.

 

Yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf, bydd y Sefydliad yn rhannu canllawiau newydd a diwygiedig ar gyfer ysgolion a theuluoedd a gofalwyr, ac yn ystyried pa gymorth y gall ei ddarparu yn ystod y cyfnod heriol hwn.

 

Mae'r llythyr i'w weld yma, a gellir gweld y pecyn cymorth a'r adroddiadau canllaw llawn yn www.educationendowmentfoundation.org.uk

 

Mae'r Times Educational Supplement hefyd wedi llunio rhestr wych o adnoddau i helpu teuluoedd a gofalwyr gydag addysg yn y cartref; mae'r rhestr i'w gweld yma.