Meddwl mewn Ffordd Wahanol ar gyfer Dysgwyr Difreintiedig

Thinking Differently for Disadvantaged Learners©                                                            

(Meddwl mewn Ffordd Wahanol ar gyfer Dysgwyr Difreintiedig)

Mae'r rhaglen dysgu proffesiynol newydd sbon hon ar gael AM DDIM i bob ysgol ac aelod o staff ledled rhanbarth ERW. Bydd y rhaglen yn edrych yn fanwl ar anfantais a bregusrwydd yn ein hysgolion, ac yn cynnig atebion a chyfleoedd ar gyfer meddwl mewn ffordd wahanol.

Mae'r rhaglen yn seiliedig ar chwe modiwl hyfforddi wedi'u recordio, a ryddheir bob hanner tymor trwy gydol y flwyddyn academaidd, ac sydd ar gael ar-lein i chi gael mynediad atynt fel y mynnwch. Bydd gan bob ysgol fynediad at y fideos ac adnoddau cysylltiedig, ynghyd ag at fforwm diogel a sesiynau Holi ac Ateb ychwanegol.

Bydd y sesiynau'n cael eu cyflwyno gan hyfforddwyr arbenigol (ac arweinwyr ysgolion profiadol) sydd â chyfoeth o wybodaeth am arweinyddiaeth ac am addysgu pobl ifanc ddifreintiedig, a honno'n wybodaeth a feithrinwyd dros gyfnod o chwe blynedd a mwy wrth iddynt gefnogi ysgolion ledled pob cyfnod mewn perthynas â Chodi Cyrhaeddiad Pobl Ifanc Difreintiedig.  

Bydd y modiwlau hyfforddi yn ymdrin ag ystod eang o feysydd sy'n berthnasol i anghenion dysgwyr difreintiedig, a ledled y chwe modiwl bydd hyn yn cynnwys y canlynol (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt):

 

  • Yr hyn y mae bod yn dlawd yn ei olygu yn yr ysgol
  • Effaith y cwricwlwm
  • Addasu addysgu a defnyddio strategaethau metawybyddol mewn modd effeithiol
  • Mynd i'r afael ag anawsterau cyfranogi ym mhob agwedd ar fywyd yr ysgol
  • Addysgu ymddygiadau dysgu priodol
  • Meddwl am ddysgu cysylltiedig â gyrfaoedd o'r oedran cynharaf

 

Amserlen Fideos Hyfforddi 2020-2021

Themâu'r modiwlau hyfforddi

Trosolwg

Dyddiad Rhyddhau

Sesiwn Holi ac Ateb

Ymgartrefu

Bydd hyn yn cynnwys sesiynau ar (e.e.) awgrymiadau gwych ar gyfer athrawon newydd gymhwyso; addysgu ymddygiadau dysgu; a gosod disgwyliadau uchel ar gyfer ein dysgwyr mwyaf difreintiedig.

5 Hyd 2020

19 Hyd 2020

Ethos seiliedig ar degwch

Bydd y modiwl hwn yn canolbwyntio ar 'galonnau a meddyliau', ac yn annog staff i fyfyrio ar eu credoau eu hunain a'r modd y mae hyn yn effeithio ar eu gweithredoedd, a hynny fel bod gwaith sy'n cael ei wneud yn yr ysgol yn cael ei wneud gyda'r dysgwr mwyaf difreintiedig mewn golwg.

23 Tach 2020

7 Rhag 2020

Asesu'r plentyn tlotaf

Bydd y sesiynau hyn yn cynnwys y modd y mae cynllunio gwersi a chynllunio'r cwricwlwm yn effeithio ar y dysgwyr tlotaf. Bydd yn archwilio'r modd i osgoi asesiadau sy'n peri rhagor o anfantais i'r dysgwyr tlotaf.

25 Ion 2021

8 Chwe 2021

Ysgolion anodd eu cyrraedd?

Yma byddwn yn edrych ar yr ysgol yn rhan o'r gymuned, gan gynnwys heriau o ran presenoldeb ac ymgysylltiad rhieni yn achos y teuluoedd tlotaf.

22 Chwe 2021

8 Maw 2021

Symud ymlaen a Symud i fyny

Bydd y thema hon yn caniatáu i ni ddarparu sesiynau ar ddysgu cysylltiedig â gyrfaoedd, pontio (yn yr ysgol a rhwng ysgolion), a'r cymorth ychwanegol a allai fod yn angenrheidiol ar y dysgwr difreintiedig.

10 Mai 2021

24 Mai 2021

Cymryd yr Awenau; Myfyrio, Gwerthuso, Effaith, Y Camau Nesaf

Yn y modiwl olaf, byddwn yn cynnal sesiynau i alluogi pob ymarferydd i fyfyrio ar ei lwyddiannau yn ystod y flwyddyn academaidd ac i'w helpu i gynllunio'r ffyrdd gorau i sicrhau bod y gwahaniaethau cadarnhaol a wneir ar gyfer dysgwyr difreintiedig yn cael eu hymgorffori yn yr ysgol.

28 Meh 2021

12 Gor 2021

 

Mae ERW yn ariannu'r rhaglen a'r gweithgareddau ar gyfer pob ysgol ac aelod o staff ledled y rhanbarth. Bydd gennym wybodaeth lawn am y rhaglen a'r broses gofrestru yn ein digwyddiad lansio 45 munud o hyd am 10am ar 15 Hydref. COFRESTRWCH YMA AR GYFER Y DIGWYDDIAD

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Dylan Williams, Arweinydd Rhanbarthol ERW ar gyfer y Grant Datblygu Disgyblion dylan.williams@erw.cymru