Skip to main content

Meddwl mewn Ffordd Wahanol ar gyfer Dysgwyr Difreintiedig

Thinking Differently for Disadvantaged Learners©                                                            

(Meddwl mewn Ffordd Wahanol ar gyfer Dysgwyr Difreintiedig)

Mae'r rhaglen dysgu proffesiynol newydd sbon hon ar gael AM DDIM i bob ysgol ac aelod o staff ledled rhanbarth ERW. Bydd y rhaglen yn edrych yn fanwl ar anfantais a bregusrwydd yn ein hysgolion, ac yn cynnig atebion a chyfleoedd ar gyfer meddwl mewn ffordd wahanol.

Mae'r rhaglen yn seiliedig ar chwe modiwl hyfforddi wedi'u recordio, a ryddheir bob hanner tymor trwy gydol y flwyddyn academaidd, ac sydd ar gael ar-lein i chi gael mynediad atynt fel y mynnwch. Bydd gan bob ysgol fynediad at y fideos ac adnoddau cysylltiedig, ynghyd ag at fforwm diogel a sesiynau Holi ac Ateb ychwanegol.

Bydd y sesiynau'n cael eu cyflwyno gan hyfforddwyr arbenigol (ac arweinwyr ysgolion profiadol) sydd â chyfoeth o wybodaeth am arweinyddiaeth ac am addysgu pobl ifanc ddifreintiedig, a honno'n wybodaeth a feithrinwyd dros gyfnod o chwe blynedd a mwy wrth iddynt gefnogi ysgolion ledled pob cyfnod mewn perthynas â Chodi Cyrhaeddiad Pobl Ifanc Difreintiedig.  

Bydd y modiwlau hyfforddi yn ymdrin ag ystod eang o feysydd sy'n berthnasol i anghenion dysgwyr difreintiedig, a ledled y chwe modiwl bydd hyn yn cynnwys y canlynol (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt):

 

  • Yr hyn y mae bod yn dlawd yn ei olygu yn yr ysgol
  • Effaith y cwricwlwm
  • Addasu addysgu a defnyddio strategaethau metawybyddol mewn modd effeithiol
  • Mynd i'r afael ag anawsterau cyfranogi ym mhob agwedd ar fywyd yr ysgol
  • Addysgu ymddygiadau dysgu priodol
  • Meddwl am ddysgu cysylltiedig â gyrfaoedd o'r oedran cynharaf

 

Amserlen Fideos Hyfforddi 2020-2021

Themâu'r modiwlau hyfforddi

Trosolwg

Dyddiad Rhyddhau

Sesiwn Holi ac Ateb

Ymgartrefu

Bydd hyn yn cynnwys sesiynau ar (e.e.) awgrymiadau gwych ar gyfer athrawon newydd gymhwyso; addysgu ymddygiadau dysgu; a gosod disgwyliadau uchel ar gyfer ein dysgwyr mwyaf difreintiedig.

5 Hyd 2020

19 Hyd 2020

Ethos seiliedig ar degwch

Bydd y modiwl hwn yn canolbwyntio ar 'galonnau a meddyliau', ac yn annog staff i fyfyrio ar eu credoau eu hunain a'r modd y mae hyn yn effeithio ar eu gweithredoedd, a hynny fel bod gwaith sy'n cael ei wneud yn yr ysgol yn cael ei wneud gyda'r dysgwr mwyaf difreintiedig mewn golwg.

23 Tach 2020

7 Rhag 2020

Asesu'r plentyn tlotaf

Bydd y sesiynau hyn yn cynnwys y modd y mae cynllunio gwersi a chynllunio'r cwricwlwm yn effeithio ar y dysgwyr tlotaf. Bydd yn archwilio'r modd i osgoi asesiadau sy'n peri rhagor o anfantais i'r dysgwyr tlotaf.

25 Ion 2021

8 Chwe 2021

Ysgolion anodd eu cyrraedd?

Yma byddwn yn edrych ar yr ysgol yn rhan o'r gymuned, gan gynnwys heriau o ran presenoldeb ac ymgysylltiad rhieni yn achos y teuluoedd tlotaf.

22 Chwe 2021

8 Maw 2021

Symud ymlaen a Symud i fyny

Bydd y thema hon yn caniatáu i ni ddarparu sesiynau ar ddysgu cysylltiedig â gyrfaoedd, pontio (yn yr ysgol a rhwng ysgolion), a'r cymorth ychwanegol a allai fod yn angenrheidiol ar y dysgwr difreintiedig.

10 Mai 2021

24 Mai 2021

Cymryd yr Awenau; Myfyrio, Gwerthuso, Effaith, Y Camau Nesaf

Yn y modiwl olaf, byddwn yn cynnal sesiynau i alluogi pob ymarferydd i fyfyrio ar ei lwyddiannau yn ystod y flwyddyn academaidd ac i'w helpu i gynllunio'r ffyrdd gorau i sicrhau bod y gwahaniaethau cadarnhaol a wneir ar gyfer dysgwyr difreintiedig yn cael eu hymgorffori yn yr ysgol.

28 Meh 2021

12 Gor 2021

 

Mae ERW yn ariannu'r rhaglen a'r gweithgareddau ar gyfer yr holl ysgolion a staff ledled y rhanbarth. Gall ysgolion gofrestru trwy'r ddolen ganlynol a chael mynediad i'r holl adnoddau ar gyfer yr ysgol gyfan -

Unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Dylan Williams, Arweinydd Rhanbarthol ERW ar gyfer y PDG dylan.williams@erw.cymru