Skip to main content

Meddwl am hyfforddiant CALU?

BETH YW STATWS CALU?  

Mae cynorthwywyr addysgu lefel uwch yn ymgymryd ag amrywiaeth eang o rolau – mae rhai yn gweithio ar draws y cwricwlwm ac eraill yn gynorthwywyr arbenigol ar gyfer pwnc neu adran benodol – mae'r gwaith yn amrywio yn ôl y math o ysgol a'i hanghenion a'i  hystod oedran.

  • Ym mhob achos, mae gan gynorthwywyr addysgu lefel uwch o leiaf un maes arbenigedd o ran datblygu dysgu a lles plant a phobl ifanc.
  • Ym mhob achos, mae cynorthwywyr addysgu lefel uwch yn gweithio gydag unigolion, grwpiau bach a dosbarthiadau cyfan i arwain dysgu.
  • Mae statws CALU yn cael ei ddyfarnu gan Lywodraeth Cymru i unigolion sydd wedi profi eu bod yn cyrraedd y Safonau Cenedlaethol ar gyfer CALU.
  • Bydd rhaid i ymgeiswyr gael:-
  • Cymhwyster iaith gyntaf Cymraeg neu Saesneg/Llythrennedd a Mathemateg/rhifedd ar lefel 2 y fframwaith Cymwysterau Cenedlaethol sydd gyfwerth â TGAU A-C, neu’n uwch ac mae’n rhaid iddynt allu dangos prawf o fanylion y cymwysterau hynny
  • Profiad digonol i gynnig tystiolaeth eu bod yn bodloni’r safonau o ran Statws CALU
  • Wedi cael profiad o ddatblygu'r dysgu wrth weithio gyda dosbarthiadau cyfan heb yr athro/athrawes penodedig
  • Cymeradwyaeth a chefnogaeth y Pennaeth

 GWYBODAETH AM RAGLEN CYNORTHWYWYR ADDYSGU LEFEL UWCH 2017-18