Skip to main content

Llythyr y Gweinidog Addysg i Ysgolion

#Diolch

Annwyl Gyfaill

Heddiw ddylai fod wedi bod y dydd Mercher olaf cyn i ysgolion Cymru gau am eu gwyliau Pasg. Eleni, fel y gwyddoch, nid yw hynny'n wir.

Fodd bynnag, fel y byddwn yn ei wneud fel arfer ar ddiwedd y tymor, rwy'n ysgrifennu atoch i dynnu sylw at yr hyn rydym wedi'i gyflawni hyd yn hyn ac edrych at yr hyn fydd yn digwydd ar ôl y Pasg.

Ond yn fwy nag erioed, rwyf am ddiolch i chi, eich staff, a'ch cymuned ysgol ehangach. Mae gweithwyr addysg a gofal plant proffesiynol wedi camu i’r adwy gydag angerdd ac ymrwymiad - athrawon, ymarferwyr gofal plant, staff cymorth, darlithwyr, penaethiaid, staff yma yn fy adran yn y Llywodraeth, a'n cyfeillion a'n partneriaid mewn awdurdodau lleol ac asiantaethau addysg ledled Cymru.

Diolch i ymdrechion aruthrol ein hathrawon, staff ysgol a darparwyr gofal plant, roedd mwy na 800 o ysgolion yn agored yn ystod yr wythnos gyntaf, gan alluogi rhieni mewn swyddi allweddol i barhau i wneud gwaith hanfodol.

Yr wythnos diwethaf gofynnais i'r proffesiwn addysg ymateb i'r her o weithio'n hyblyg dros y Pasg i gefnogi gwaith y Llywodraeth wrth fynd i'r afael â'r her bresennol.

Mae'n bleser gennyf ddweud bod penaethiaid, athrawon a staff cymorth ledled Cymru, ynghyd â gweithwyr eraill yn y sector cyhoeddus, yn sicrhau y bydd darpariaeth mewn ysgolion a lleoliadau ar gyfer plant gweithwyr critigol a phlant sy'n agored i niwed.

Drwy gydol y cyfnod hwn, bu'n bwysicach nag erioed i fod yn eglur, yn onest ac yn hyderus yn ein gweithredoedd fel Llywodraeth, ac fel system addysg sy'n rhoi buddiannau dysgwyr, a'r rhai sy'n eu cefnogi, yn gyntaf. 

Rydym wedi ailgyfeirio ysgolion fel eu bod yn helpu i gefnogi plant gweithwyr hanfodol a'r plant sydd fwyaf agored i niwed; 

Rydym wedi darparu sicrwydd ar raddau TGAU a Safon Uwch eleni;  Rydym wedi rhoi'r gorau i arolygiadau ysgolion;

A ni yw'r unig genedl yn y DU i warantu prydau ysgol am ddim dros gyfnod y Pasg, gan ddarparu £7miliwn o gyllid newydd. Gwneir cyhoeddiad pellach yn y dyfodol agos am gynllun cenedlaethol ar gyfer gweddill y flwyddyn ysgol.

Mae'n amlwg na fydd ysgolion yn ail-agor ar ôl y Pasg. Bydd ysgolion a rhieni yn pryderu am effaith cau ysgolion ar addysgu a dysgu, a hefyd ar les emosiynol, corfforol a meddyliol ein plant a'n pobl ifanc.

Rydym yn ffodus yng Nghymru bod gennym lwyfan dysgu ar-lein o safon fyd-eang unigryw ar gyfer ysgolion, Hwb, sy'n sicrhau y gall athrawon barhau i addysgu o bell ac yn darparu miloedd o adnoddau addysgol dwyieithog i fyfyrwyr. Os nad ydych yn defnyddio Hwb yn llawn ar gyfer eich ysgol, cysylltwch â'ch consortia a all eich cefnogi i ddefnyddio'r platfform.

Mae fy swyddogion wedi bod yn gweithio gyda'r consortia ac amrywiaeth o bartneriaid, gan gynnwys y BBC ac S4C, i ddatblygu cynllun dilyniant dysgu, ac rwy'n gobeithio darparu mwy o fanylion ar ôl y Pasg.

Felly unwaith eto - i bawb sy'n gweithio ym myd addysg, diolch yn fawr iawn. Yr ydym, yn y mater hwn, i gyd gyda'n gilydd, ac i ddefnyddio ystrydeb arall, yr ydym yn gryfach gyda'n gilydd.

 

Yn gywir

Kirsty Williams AC/AM
Y Gweinidog Addysg