Skip to main content

Canllawiau ar gyfer lleihau llwyth gwaith athrawon

ERW a sefydliadau addysg eraill yng Nghymru yn cefnogi canllawiau ar gyfer lleihau llwyth gwaith athrawon

Mae ERW, ymhlith nifer o sefydliadau addysg eraill yng Nghymru, wedi arddangos ei ymrwymiad i helpu athrawon i gydbwyso eu llwyth gwaith. Mae'r consortiwm wedi cyfrannu at y prosiect ar y cyd a lansiwyd heddiw gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams, a Phrif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg, Meilyr Rowlands.

Cefnogir y prosiect gan 18 o sefydliadau, yn cynnwys Estyn, Llywodraeth Cymru, consortia rhanbarthol ac undebau amrywiol, a'i nod yw cydnabod y baich y gall y gweithlu addysg ei ysgwyddo. Mae'r gwaith ar y cyd hwn wedi cynhyrchu poster ar gyfer yr ystafell staff a chanllaw poced, sy'n amlygu'r hyn y dylai athrawon ei wneud, a'r hyn na ddylent ei wneud, wrth gynllunio gwersi, marcio ac asesu, a chasglu data, ac sydd hefyd yn egluro disgwyliadau Estyn.

Dywedodd Betsan O’Connor, Rheolwr Gyfarwyddwr ERW, “Mae hyn yn enghraifft o sut y gallwn ni gydweithredu i roi neges gyson i'r holl athrawon.”

Dywedodd Meilyr Rowlands, Prif Arolygydd, “Mae Estyn yn ystyried y broblem o ran llwyth gwaith athrawon o ddifrif, ac rwy'n gobeithio y bydd y canllaw hwn yn helpu i egluro'r disgwyliadau, ac yn helpu athrawon i ganolbwyntio eu hamser a'u hymdrech ar yr hyn sydd fwyaf pwysig - addysgu a dysgu.”

Bydd y canllaw poced yn cael ei anfon at bob athro cofrestredig yng Nghymru, a bydd pob ysgol yn cael poster ar gyfer yr ystafell staff. Byddant hefyd ar gael ar-lein yn:

https://www.estyn.gov.wales/best-practice/reducing-workload-teachers-and-headteachers

: https://www.estyn.llyw.cymru/arfer-orau/lleihau-baich-gwaith-athrawon-phenaethiaid