Skip to main content

Hyfforddiant Llysgennad Iaith 2019

Bob blwyddyn, mae Disgyblion sy'n Llysgenhadon Iaith o ysgolion ledled rhanbarth ERW yn gweithio'n galed i gynyddu ymwybyddiaeth ymysg eu cyfoedion o'r sgiliau a'r cyfleoedd sy'n deillio o astudio iaith. Maent yn siarad mewn gwasanaethau ac â grwpiau o'u cyfoedion yn ystod digwyddiadau mewn ysgolion. Mae eu rôl lysgenhadol yn eang ac yn amrywiol, a bob blwyddyn maent yn gweithio gyda'u hathrawon i gynyddu nifer y disgyblion sy'n astudio ieithoedd ar lefel TGAU.

Eleni, canolbwyntiwyd ar ddefnyddio sgiliau'r llysgenhadon iaith i weithio gyda phlant ysgolion cynradd; roedd hyn yn golygu bod yr ieithyddion ymroddedig hyn yn mynd i mewn i'w hysgolion cynradd cyfagos ac yn siarad â disgyblion Cyfnod Allweddol 2 am fanteision dysgu iaith ychwanegol. Mae hyn wedi helpu i gyflawni elfen hanfodol o'r blaenoriaethau cenedlaethol a rhanbarthol a amlinellir yng ngwaith Dyfodol Byd-eang, sef cynllun a ariennir gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo dysgu ieithoedd i bawb.

Yn ogystal â'u gwaith a'u prosiectau rhagorol a chreadigol, aeth y llysgenhadon brwdfrydig hyn i ddigwyddiad hyfforddi blynyddol ERW ar gyfer Disgyblion sy'n Llysgenhadon Iaith, a hynny yn Stadiwm Liberty, Abertawe ar 15 Mawrth. Cawsant gwrdd â llysgenhadon eraill o bob cwr o Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys ac Abertawe, i drafod eu rôl ac i glywed siaradwyr ysbrydoledig.

Diben y diwrnod oedd helpu'r disgyblion i ddeall eu rôl ac i ddatblygu syniadau ar gyfer digwyddiadau y gallent eu cynnal yn eu hysgolion, a hefyd eu galluogi i gymryd rhan mewn sesiynau blasu iaith a chreu cynllun gweithredu ar gyfer cefnogi dysgu ieithoedd yn eu hysgol a'u clwstwr.

Dechreuodd y diwrnod gyda chyflwyniad gwych gan y Disgyblion sy'n Llysgenhadon Iaith yn Ysgol Dyffryn Taf, Hendy-gwyn ar Daf. Buont yn siarad â disgyblion sydd newydd ddod yn Llysgenhadon Iaith am eu cyflawniadau y llynedd. Buont yn annerch y gynulleidfa mewn sawl iaith, gan greu naws berffaith ar gyfer y diwrnod. Y prif siaradwr oedd Rhodri Bendle, Prif Ymgynghorydd Snowstyle Travel Limited yn Awstria, sy'n arbenigo mewn gwyliau a hyfforddiant ar Sgïo ac Eirafyrddio. Rhannodd ei stori ei hun am ddysgu Almaeneg, a sut y mae'r iaith wedi ei helpu i ddatblygu ei fusnes ei hun.

Yna, aeth y disgyblion i gyfres o weithdai a gyflwynwyd gan Llwybrau at Ieithoedd Cymru, sef tîm o weithwyr proffesiynol a myfyrwyr o Brifysgol Caerdydd sy'n llysgenhadon iaith. Hwylusodd y tîm hwn y broses o drafod a rhannu syniadau ynghylch sut i sefydlu clwb iaith, yn ogystal â ffyrdd eraill o gyfleu'r neges am ddysgu ieithoedd.

Aeth Diane Evans, ERW, ati i helpu'r disgyblion i dynnu ar eu gwybodaeth am rôl y llysgennad ledled Cymru ac yn rhyngwladol. Dysgodd y disgyblion sut i leisio eu barn a chael effaith yn eu cymuned yn ystod eu cyfnod fel llysgenhadon iaith.

 

Roedd Alex Pickering yn cynrychioli Sefydliad Goethe yn y digwyddiad, a bu'n siarad â llysgenhadon am bwysigrwydd ieithoedd mewn busnes. Cynhaliodd Ariane Laumonier, ymgynghorydd gyda'r Institut Français, weithdy gwych ar iaith a byd gwaith. Defnyddiodd Ariane ac Alex eu hieithoedd eu hunain i gyfleu pwysigrwydd dysgu iaith a manteision datblygu dysgwyr amlieithog.

Nod arall y diwrnod oedd magu hyder yn y llysgenhadon o ran dysgu a siarad iaith ychwanegol. Roedd y sesiynau blasu iaith gan staff a myfyrwyr ôl-raddedig o Brifysgol Abertawe i gyd yn atgyfnerthu'r blaenoriaethau ledled Cymru i ddysgu a siarad iaith newydd. Yn ôl yr arfer, cafodd y rhain groeso mawr iawn, a rhoddodd disgyblion gynnig ar ieithoedd nad oedd llawer ohonynt wedi eu dysgu o'r blaen, er enghraifft Pwyleg, Eidaleg, Almaeneg a Mandarin.

Roedd Mererid Hopwood, Athro Iaith ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, wedi ysbrydoli staff a myfyrwyr, fel ei gilydd, gyda'i sgwrs ar bwysigrwydd ymdrechu i greu cymdeithas amlieithog yng Nghymru, lle bo plant ac oedolion yn defnyddio eu hiaith newydd ar bob cyfle. Aeth ati i'w paratoi ar gyfer eu gwaith cynllunio camau gweithredu, a gynhaliwyd yn ystod sesiwn olaf y dydd.

Hoffem ddiolch i bawb a gyfrannodd at y diwrnod. Os hoffech gael gwybod mwy am Dyfodol        Byd-eang neu'r Strategaeth Ranbarthol i ddatblygu amlieithrwydd, anfonwch e-bost at julian.nicholds@erw.org.uk neu dilynwch y ddolen hon ar HWB.