Skip to main content

Hyfforddiant Arweinyddiaeth Chrysalis - Hyfforddi a Gwytnwch

HYFFORDDIANT 3 DIWRNOD: Hyfforddiant gwydnwch mewn Arweinyddiaeth - Sut i gyflwyno strategaethau lles i gefnogi'r gweithle

Bydd ein pecyn hyfforddi 3 diwrnod ar wydnwch, wedi'i deilwra ar gyfer tîmoedd rheolwyr canol ac uwch arweinwyr, yn gwarantu strategaethau a fydd yn cefnogi'ch lles a'ch gwydnwch yn y gweithle.

Bydd un diwrnod bob tymor, lle mae staff yn cael y cyfle i ddysgu strategaethau newydd a gaiff eu datblygu a'u cryfhau dros y flwyddyn ysgol.

Mae'r strategaethau hyn yn galluogi staff i rannu'r wybodaeth gyda chydweithwyr a phlant yn ôl yn y gweithle.

Mae ein cyrsiau wedi'u cynllunio i gefnogi newid cynaliadwy yn y tymor hir. 

Mae gwydnwch yn allweddol i adeiladu a chynnal lles yn y gweithle. Dyma graidd perfformiad uchel iach o fewn timau.

Mewn unrhyw gweithle lle mae gweithwyr dan bwysau, mae arweinyddiaeth gadarn yn allweddol wrth atal pwysau a gofynion hyd at bwynt torri. Gall gweithio mewn ysgolion fod yn anodd iawn, gyda llwyth gwaith a phwysau gormodol sy'n effeithio ar les athrawon yn cael effaith niweidiol arnynt. Mae ein hyfforddiant gwytnwch yn rhoi'r strategaethau i chi i reoli hyn a datblygu eich gwytnwch i greu newid cynaliadwy. 

 Nodau'r cwrs:

 • Rheoli'ch cyflwr a datblygu'ch hunan-ymwybyddiaeth
 • Ymyrraeth strategol ar y Cyflwr Emosiynol
 • Defnyddio technegau hyfforddi gwydnwch i’n harfer
 • Eglurder ein deialog fewnol a'i effaith
 • Deall y budd sylweddol o gefnogi gwydnwch yn y gweithle yn ystod adegau o ansicrwydd a newid
 • Deall beth yw gwydnwch personol – archwilio’r 5 piler
 • Adnabod effaith bersonol ein gwytnwch ein hunain
 • Adnabod arwyddion rhybudd cynnar neu symptomau straen, pryder ac iselder yn ein tîm
 • Nodi sut i fodelu eich ymddygiad gweithio iach eich hun a dylanwadu'n rhagweithiol ar les gweithwyr
 • Nodi a chyfeirio i gefnogaeth, adnoddau a rhaglenni lles
 • Ymsefydlu gwytnwch i wneud y gorau o sgyrsiau ac adborth cadarnhaol
 • Deall y cydrannau sy'n cynnal gwydnwch
 • Adnabod symptomau blinder tosturi, trawma uwchradd a llosgi a deall y peryglon o adael y rhain heb eu datrys
 • Datrys Gwrthdaro a phendantrwydd

Dates and Venues / Dyddiadau a Lleoliadau

Tymor 1:

Date

Venue

Time

09/10/17

MRC, Llandrindod

9:30-4:30pm

10/10/17

Lampeter University (Cymraeg)

9:30-4:30pm

11/10/17

Griffith-Jones Centre

9:30-4:30pm

12/10/17

The Village, Swansea

9:30-4:30pm

Tymor 2:

Date

Venue

Time

29/01/18

MRC, Llandrindod

9:30-4:30pm

30/01/18

Lampeter University (Cymraeg)

9:30-4:30pm

31/01/18

Griffith-Jones Centre

9:30-4:30pm

01/02/18

The Village, Swansea

9:30-4:30pm

Tymor 3:

Date

Venue

Time

19/03/18

MRC, Llandrindod

9:30-4:30pm

20/03/18

Lampeter University (Cymraeg)

9:30-4:30pm

21/03/18

Griffith-Jones Centre

9:30-4:30pm

22/03/18

The Village, Swansea

9:30-4:30pm

HYFFORDDIANT 3 DIWRNOD: Rhaeadru diwylliant hyfforddi mewn amgylchedd ysgol

Mae’r hyfforddiant 3 diwrnod hwn wedi’i seilio ar strategaethau a ddysgwyd gan yr hyfforddwyr gorau yn y diwydiant: Strategaethau David Clutterbuck i NLP Richard Bandler a Clean Language David Groves.

Ceir cyfuniad o adnoddau a strategaethau dros y 3 diwrnod a fydd yn cefnogi, gwella a datblygu'ch sgiliau cwestiynu allweddol i gael y gorau o'ch staff a'ch disgyblion.Mae’r hyfforddiant wedi'i gynllunio ar gyfer arweinwyr canol ac uwch. Bydd yr hyfforddiant 3 diwrnod hwn, sy'n cael ei gyflwyno ar un diwrnod bob tymor, yn galluogi staff i gefnogi eraill yn y gweithle ar lefel llawer dyfnach. Bydd yn cefnogi diwylliant o ddeialog agored a sgiliau gwrando a holi gwell. 

Gall datblygu diwylliant hyfforddi o fewn y system Addysg ddarparu offer ac adnoddau cyfoethog i addysgwyr i wella perfformiad a chodi safonau mewn ysgolion. Mae athrawon ac arweinwyr yn ymarferwyr hunanfyfyriol, sy'n gallu cefnogi datblygu diwylliant hyfforddi yn y gweithle.

Gall creu diwylliant hyfforddi gael effaith sylweddol ar forâl staff wrth i ni ffocysu a datblugu’n agored i heriau a fydd, yn eu tro, yn helpu arweinwyr ac athrawon i wella bywydau pobl ifanc. 

Nodau'r cwrs hwn:

• Datblygu diwylliant hyfforddi ar draws adrannau / timau

• Sut i ddefnyddio technegau holi effeithiol gyda'n timau

• Deall y sgiliau a'r modelau allweddol ar gyfer hyfforddi a chymhwyso'r rhain mewn perthynas hyfforddi mewn timau

• Technegau cynaladwyedd

• Dysgu amrywiaeth o strategaethau a fydd yn eich galluogi i hyfforddi mewn amrywiaeth o gyd-destunau ar draws y gweithle

• Edrych yn fanwl ar arddulliau dysgu Unigol (Technegau NLP) er mwyn teilwra’r nodau a strwythurau gorau

• Effeithlonrwydd synhwyraidd

• Deallusrwydd Emosiynol E.I

• Eglurder ynghylch yr hyn rydych chi ei eisiau, pam rydych chi am ei gael a sut y gallwch ei gael

• Dwysáu eich dealltwriaeth o sut y gall hyfforddi a mentora effeithio ar sefydliad

• datblygu dealltwriaeth feirniadol o rôl a chyfrifoldebau'r hyfforddwr a'r mentor yn y gweithle

• Diffinio'r gwahaniaeth rhwng hyfforddi a mentora

• Strategaethau ar sut i bontio'r bwlch rhwng ble rydych chi nawr a ble rydych chi eisiau bod

• Datblygu technegau holi dwfn a chyfoethog, sgiliau gwrando gweithgar a sgiliau dylanwadu

• Deall Sgiliau, Egwyddorion ac Ymarfer Hyfforddi a Mentora Rheoli Effeithiol

Tymor 1:

Date

Venue

Time

13/11/17

MRC, Llandrindod

9:30-4:30pm

14/11/17

Lampeter University (Cymraeg)

9:30-4:30pm

15/11/17

Griffith-Jones Centre

9:30-4:30pm

16/11/17

The Village, Swansea

9:30-4:30pm

 

Tymor 2:

Date

Venue

Time

15/01/18

MRC, Llandrindod

9:30-4:30pm

16/01/18

Lampeter University (Cymraeg)

9:30-4:30pm

17/01/18

Griffith-Jones Centre

9:30-4:30pm

18/01/18

The Village, Swansea

9:30-4:30pm

 

Tymor 3:

Date

Venue

Time

12/03/18

MRC, Llandrindod

9:30-4:30pm

13/03/18

Lampeter University (Cymraeg)

9:30-4:30pm

14/03/18

Griffith-Jones Centre

9:30-4:30pm

15/03/18

The Village, Swansea

9:30-4:30pm