Skip to main content

Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru - Pecyn i Randdeiliaid

Gan adeiladu ar lwyddiant y gwobrau y llynedd, mae’r enwebiadau ar gyfer Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru 2018 yn awr ar agor. Ac unwaith eto, rydym eisiau dathlu ymroddiad, ymrwymiad a gwaith caled athrawon ledled Cymru ac mae angen eich cymorth chi arnom.

Rydym eisiau eich help i ledaenu’r gair am y Gwobrau ac annog cymaint o enwebiadau â phosib, felly rydym wedi datblygu'r pecyn hwn sy’n cynnwys:

 • Sut gallwch chi helpu
 • Dyddiadau pwysig
 • Y categorïau
 • Sut mae enwebu
 • Enghraifft o bwt i gylchlythyr
 • Enghraifft o neges ar y cyfryngau cymdeithasol
 • Adnoddau i'w defnyddio ar eich sianelau

Sut gallwch chi helpu

Rhannwch y ddolen i’n gwefan newydd drwy eich rhwydweithiau er mwyn hyrwyddo'r Gwobrau ymysg dysgwyr, rhieni, cydweithwyr a chyflogwyr, gan annog pawb i enwebu gweithwyr addysg proffesiynol o bob rhan o Gymru sydd wedi gwneud gwahaniaeth go iawn yn eu hysgol neu leoliad addysg.

Dyma’r URL: llyw.cymru/gwobrauaddysgucymru

Lledaenwch y newyddion ar eich sianelau chi: o wefannau a chylchlythyrau, i’r cyfryngau cymdeithasol a phoster ar wal.

 

Dyddiadau pwysig*

22 Medi 2017 – Enwebiadau ar agor

30 Tachwedd 2017 – Enwebiadau’n cau

Ebrill 2018 – Cyhoeddi’r rhestr fer

Mai 2018 – Seremoni Wobrwyo

*daw cyhoeddiad swyddogol am y rhestr fer a dyddiad y seremoni maes o law

Y categorïau

 1. Y defnydd gorau o Ddysgu Digidol
 2. Pennaeth y Flwyddyn
 3. Defnyddio’r Gymraeg mewn ffordd sy’n ysbrydoli
 4. Athro Newydd Eithriadol
 5. Hybu Cydweithio i Wella Cyfleoedd Dysgu
 6. Rheolwr Busnes Ysgol/Bwrsar
 7. Cefnogi Athrawon a Dysgwyr
 8. Athro’r Flwyddyn
 9. Hyrwyddo Lles Disgyblion, Cynhwysiant a Pherthynas â'r Gymuned

 

Mae disgrifiadau o'r categorïau, rhagor o wybodaeth ar feini prawf mynediad, a chyngor ar enwebu ar gael ar ein gwefan.

Sut mae enwebu

Y ffordd rwyddaf i enwebu yw ffurflen ar-lein. Gallwch weithio ar eich enwebiad yn eich amser eich hun, ei gadw wrth i chi fynd a’i gyflwyno ar y diwedd. Yna, byddwch yn cael neges e-bost yn dweud bod eich enwebiad wedi ein cyrraedd.

Os ydych eisiau llenwi ffurflen enwebu oddi-ar-lein, anfonwch neges e-bost i gwobrauaddysgu@llyw.cymru gan roi eich manylion cyswllt a’ch categori, a bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi.

Bydd y cyfle i enwebu’n dod i ben am hanner nos, nos Iau 30 Tachwedd 2017.

Enghraifft o bwt i gylchlythyr

 

Wyddoch chi am athro/athrawes arbennig sy’n haeddu cydnabyddiaeth? A oes rhywun yn eich ysgol leol yn haeddu cael ei ddathlu? Ydy eich staff addysgu ar flaen y gad ym maes technoleg neu ddefnyddio’r Gymraeg?

 

Wel, mae Gwobrau Addysgu Proffesiynol Cymru yn cael eu cynnal eto yn 2018! Mae Kirsty Williams, yr Ysgrifennydd Addysg, yn chwilio am y gweithwyr proffesiynol gorau yn y byd addysg yng Nghymru a’r rhai sydd wedi gwneud gwahaniaeth go iawn i'w hysgol neu leoliad addysg.

 

Mae naw categori eleni, gan gynnwys Athro/Athrawes y Flwyddyn, Pennaeth y Flwyddyn, Defnyddio’r Gymraeg mewn ffordd sy’n ysbrydoli, a’r Defnydd Gorau o Ddysgu Digidol, felly mae digonedd o gyfleoedd i’ch ysgol gael y gydnabyddiaeth y mae’n ei haeddu.

 

Os ydych yn athro, athrawes, myfyriwr, rhiant, cyflogwr neu gydweithiwr ac yn gwybod am rywun sy’n haeddu Gwobr Addysgu Proffesiynol, mae gennych tan hanner nos ar 30 Tachwedd 2017 i enwebu ar-lein yn: llyw.cymru/gwobrauaddysgucymru

Enghraifft o neges ar y cyfryngau cymdeithasol

 

I’w defnyddio ar Facebook, Twitter neu Instagram. Mae croeso i chi ysgrifennu eich pwt eich hun wrth gwrs ond cofiwch ddefnyddio’r hashnod #GwobrauAddysguCymru

 

 1. Wyddoch chi am athro/athrawes wych? Enwebwch nhw heddiw yn: http://bit.ly/2hujnjt #GwobrauAddysguCymru
 2. Mae angen dathlu’r gweithwyr proffesiynol gorau yn y byd addysg yng Nghymru! Mwy o wybodaeth: http://bit.ly/2hujnjt #GwobrauAddysguCymru
 3. Ydy eich athro/athrawes wedi mynd yr ail filltir? Enwebwch nhw yn: http://bit.ly/2hujnjt #GwobrauAddysguCymru
 4. Rydym eisiau dathlu ysgolion a staff addysgu eithriadol Cymru. Enwebwch nhw yma: http://bit.ly/2hujnjt #GwobrauAddysguCymru
 5. Ydy eich ysgol chi ar flaen y gad wrth siapio dyfodol ei myfyrwyr? Dathlwch nhw yn #GwobrauAddysguCymru http://bit.ly/2hujnjt

 

Adnoddau

Rydym wedi creu ffolder yn llawn asedau i'w defnyddio. Mae dolenni i bopeth yn y fan yma:

 

Asedau Cymdeithasol

Mae’r rhain wedi cael eu dylunio i annog enwebiadau ac i esbonio’r broses. Mae’n bosib defnyddio’r asedau gyda phob neges ar Facebook a Twitter.

 

Baner wedi'i Hanimeiddio

Mae’n bosib defnyddio hon ar wefannau neu dudalennau ar y cyfryngau cymdeithasol. Gobeithio y bydd yn annog pobl i chwilio am fwy o wybodaeth.

 

Poster

Gallwch ei argraffu a’i osod yn eich ysgol neu weithle, neu gallwch ei ddefnyddio ar-lein.

 

Fideo

Rydym wedi cynnwys fideos o Ysgrifennydd y Cabinet yn siarad am y rhaglen Wobrau a pha mor bwysig yw addysg dda, a phlant ysgol yn disgrifio eu hoff athrawon. Mae’n bosib defnyddio’r fideos ar wefannau, neu eu rhannu ar sianeli’r cyfryngau cymdeithasol. 

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am Wobrau Addysgu Proffesiynol Cymru, cymorth i enwebu neu gymorth i ddefnyddio unrhyw beth yn y pecyn hwn, cysylltwch â: gwobrauaddysgu@llyw.cymru