Skip to main content

Gwnewch gais i fod yn Arweinydd Hyfforddiant ar Emosiynau ar gyfer ERW

Fel rhan o'r Prosiect Ysgolion Sydd ag Ymwybyddiaeth o Ymlyniad, mae ERW yn ceisio datblygu tîm o Arweinwyr Hyfforddiant ar Emosiynau.

Mae gweithredu Hyfforddiant ar Emosiynau ledled yr ysgol gyfan yn cael ei ystyried fwyfwy yn waelodlin angenrheidiol o ran darpariaeth gyffredinol mewn ysgol sydd ag ymwybyddiaeth o ymlyniad. Felly, er mwyn cefnogi hyn, hoffai ERW dreialu rhaglen gymorth ar gyfer ysgolion penodol, yn seiliedig ar dîm o athrawon o bob cwr o'r rhanbarth a fydd yn gweithredu fel Arweinwyr Hyfforddiant ar Emosiynau.

Bydd yr Arweinwyr yn cael hyd at dri diwrnod o hyfforddiant ychwanegol gan Kate Cairns Associates [KCA] ar: Hyfforddiant ar Emosiynau; defnyddio platfform ar-lein KCA, sef KCA Connected; datrys problemau, goruchwyliaeth a sgiliau arfer myfyriol; a chasglu data. Cefnogir y tîm hefyd gan y Cydgysylltydd Hyfforddiant Plant sy'n Derbyn Gofal/Grant Amddifadedd Disgyblion.

Bydd gofyn i'r Arweinwyr hwyluso cyfarfodydd clwstwr misol gyda'u hysgolion, gan roi cefnogaeth i ymgorffori Hyfforddiant ar Emosiynau yn yr ysgolion hyn. Bydd disgwyl hefyd i'r Arweinwyr gasglu data ac adborth er mwyn llywio modelau cynllunio yn y dyfodol. Bydd yr ymrwymiad cychwynnol yn para o fis Medi 2017 i fis Mawrth 2018. Bydd ERW yn talu am gostau cyflenwi.

Bydd Arweinwyr posibl eisoes wedi cwblhau hyfforddiant ar Hyfforddiant ar Emosiynau, ac wedi gwneud camau sylweddol tuag at ymgorffori'r arfer yn eu hysgol.

Dylid gwneud datganiadau o ddiddordeb trwy anfon e-bost at sara.walters@erw.org.uk, gan fanylu ar yr uchod, yn ogystal â'ch ymrwymiad i'r model Ysgol Sydd ag Ymwybyddiaeth o Ymlyniad, ynghyd â'r hyn y gallwch ei gynnig i'r rôl.

Y dyddiad cau ar gyfer datganiadau o ddiddordeb yw dydd Mercher 20 Medi 2017. Cynhelir y sesiwn hyfforddi gyntaf ddydd Gwener 6 Hydref yng Nghaerfyrddin.