Skip to main content

Grymuso ac Ennyn Diddordeb Dysgwyr Dan Anfantais trwy Greadigrwydd a'r Celfyddydau

Mae ERW, mewn partneriaeth â'r Sefydliad Gwaddol Addysg (EEF) a Chyngor Celfyddydau Cymru, yn cynnal gweithdy ar y cyd i archwilio sut y gellir defnyddio creadigrwydd a'r celfyddydau i rymuso dysgwyr dan anfantais a gwella cyrhaeddiad addysgol.

 

Bydd gan gyfranogwyr gyfle i drafod “Beth yw creadigrwydd a pham y mae'n bwysig?", yn ogystal ag archwilio sut y gellir cryfhau gweithgareddau ac ymyraethau trwy gyfrwng dysgu creadigol.

 

Yn ystod y dydd, byddwch yn:

  • clywed yn uniongyrchol gan athrawon am brosiectau cyfredol a blaenorol a gyflwynwyd yn rhan o'r rhaglen Dysgu Creadigol Trwy'r Celfyddydau;
  • clywed gan Stephen Fraser (Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol y Gronfa Gwaddol Addysg) am y Pecyn Cymorth Addysgu a Dysgu EEF a'r gwaith o dorri'r cysylltiad rhwng incwm y teulu a chyflawniad addysgol;
  • archwilio amrywiaeth o ddulliau addysgegol y gellir eu defnyddio i archwilio diffiniadau a gwerth creadigrwydd, yn ogystal â gwella addysgu a dysgu;
  • ystyried sut y gellir defnyddio'r Grant Datblygu Disgyblion i ariannu dysgu creadigol a datblygu dulliau ysgol gyfan.

 

 

Mae croeso i unrhyw aelod o staff ysgol, Llywodraethwr Ysgol, ac aelod o staff Awdurdod Lleol y mae ganddynt ddiddordeb neu gyfrifoldeb am leihau effaith amddifadedd ac anfantais ar gyrhaeddiad, ddod i'r gweithdy hwn.

 

Bydd y gweithdy yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Adnoddau'r Cyfryngau yn Llandrindod ar 15 Ionawr 2020 rhwng 9am a 3pm, a darperir cinio a lluniaeth.

 

I archebu eich lle ar gyfer y gweithdy hwn, cliciwch ar y ddolen ganlynol. Mae'r lleoedd yn gyfyngedig, felly rydym yn argymell y dylech archebu eich lle cyn gynted â phosibl, ac os bydd gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Dylan Williams, Cydlynydd Rhanbarthol y Grant Datblygu Disgyblion: Dylan.williams@erw.cymru

 

Mae modd cofrestru yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/grymuso-dysgwyr-trwyr-celfyddydau-empowering-learners-through-the-arts-tickets-84747476985