Skip to main content

EmpathyLab

Mae empathi wedi dod i ganolbwynt yn ddiweddar. Nid yn unig oherwydd effeithiau'r pandemig, ond hefyd oherwydd cydnabyddiaeth gynyddol, a adlewyrchir trwy'r Cwricwlwm newydd ar gyfer Cymru 2022, o'i le canolog yn y banc o sgiliau cymdeithasol ac emosiynol sydd eu hangen ar bobl ifanc. Heb sgiliau empathi cryf, bydd ein pobl ifanc yn ei chael hi'n anodd ffurfio'r perthnasoedd cryf y bydd eu hangen arnynt i ddysgu a ffynnu.

Mae ERW yn partneru gydag EmpathyLab i gynnig sesiynau hyfforddi cam cyntaf ar sut i adeiladu empathi, llythrennedd ac actifiaeth gymdeithasol pobl ifanc trwy ddefnydd mwy systematig o lenyddiaeth o ansawdd uchel. Gan ddefnyddio dull EmpathyLab o ddysgu empathi fel sgil y gellir ei ddysgu, a chefnogi darllen i adeiladu sgiliau empathi bywyd go iawn rydym yn cynnig cyfle i hyd at 100 o ysgolion fod yn rhan o'r prosiect cyffrous hwn rhwng mis Chwefror a mis Mehefin 2021.

Bydd y rhaglen yn meithrin dealltwriaeth staff o sut mae addysg sy'n canolbwyntio ar empathi yn datblygu'r teimlad o ddiogelwch sydd ei angen ar blant bregus er mwyn dysgu, ac archwilio testunau â themâu fel ffoaduriaid a thlodi bwyd. Mae’r hyfforddiant yn gosod y sylfeini ar gyfer strategaethau addysg empathi ysgolion, gan ddatblygu dealltwriaeth a chynlluniau gweithredu ymarferol.

Bydd angen i ysgolion sy'n cymryd rhan yn y prosiect fynychu'r ddwy sesiwn hyfforddi dwy awr a drefnwyd ar gyfer Chwefror 5ed a Mawrth 5ed 2021 a bod mewn sefyllfa i ddatblygu ac integreiddio empathi fel rhan o'u taith datblygu ysgol barhaus.

I gael mwy o wybodaeth ac i gofrestru'ch ysgol fel rhan o'r prosiect hwn, cwblhewch y ffurflen hon - https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5kx9MjiqRKJhOjQLjvKKn739UQ01aS1hEMVNSTUlIQjdJQVREVFE1SjZKWi4u