Skip to main content

Eich adborth, ein hymateb

Dyma rai o’r newidiadau yr ydym wedi eu cyflwyno yn dilyn eich adborth

 

Chi'n dweud

Ni'n gwneud

Eich bod yn gwerthfawrogi'r ffocws ar Lwyth Gwaith Athrawon fel rhan o Ymweliadau Craidd 2.

Mewn cydweithrediad ag Estyn a Llywodraeth Cymru, llywiodd ERW fenter genedlaethol i ddatblygu canllawiau cenedlaethol ar gyfer athrawon a phenaethiaid.

Y dylai ERW ystyried gweithredu'n gyflym i ddarparu rhywbeth gweladwy sy'n mynd i'r afael â'r 'llwyth gwaith'. Bod y llwyth gwaith (a lles ymarferwyr) yn bryder mawr, sy'n gyffredin i lawer.

 

Mewn cydweithrediad ag Estyn a Llywodraeth Cymru, llywiodd ERW fenter genedlaethol i ddatblygu canllawiau cenedlaethol ar gyfer athrawon a phenaethiaid.

Bod ar ysgolion angen mwy o gefnogaeth o ran sicrhau ansawdd yr addysgu.

Newid ffocws Ymweliadau Cefnogi 2 a 3 fel eu bod yn canolbwyntio ar addysgu a dysgu, ynghyd â rhoi cymorth i ysgolion wella'r agweddau hyn.

Eich bod am i'r ymweliadau fod yn fwy pwrpasol eu ffurf.

Bydd yr 2il a'r 3ydd Ymweliad Cefnogi Ysgolion yn 2017-18 yn cael eu cynllunio yn unol â dull hunanwerthuso cyfredol yr ysgol.

Nad oeddech yn siŵr a oedd dull gwahaniaethol o ddelio ag ysgolion yn gweithio'n effeithiol.

Bydd pob ysgol yn cael o leiaf dri Ymweliad Cefnogi Craidd yn 2017-18.

Eich bod yn dymuno gweld newid yn Ymweliad Craidd 1.

Bydd mwy o bwyslais yn cael ei roi ar adnabod a deall ysgolion yn dda trwy gydol y flwyddyn, yn hytrach na chanolbwyntio ar ddata yn unig.

Eich bod yn cefnogi'r model Arweinydd Dysgu.

Mae'r model hwn yn cael ei roi ar waith ar hyd a lled y rhanbarth ar hyn o bryd.

Eich bod am weld mwy o sefydlogrwydd o ran Ymgynghorwyr Her a'u hysgolion dynodedig.

Mae sefydlogrwydd yn egwyddor graidd yn ein canllawiau ar gyfer Ymweliadau Cefnogi Ysgolion 2017-18.

Y dylai ERW ystyried sefydlu neges e-bost wythnosol sy'n casglu diweddariadau neu negeseuon a allai, fel arall, gael eu hanfon ar wahân.

Bellach, mae neges e-bost fusnes yn cael ei hanfon yn uniongyrchol at benaethiaid gan Uwch-arweinwyr ERW. Mae Cylchlythyr Amgen hefyd yn cael ei anfon.

Y dylai ERW ystyried gweithredu'n gyflym i ddarparu Dolen.

Mae Dolen, yr offeryn rhannu arfer gorau, bellach yn weithredol, a bydd yn cael ei lansio mewn cyfarfodydd penaethiaid yn ystod tymor yr hydref 2017.

Nad yw gwefan ERW yn effeithiol.

Mae gwefan newydd bellach ar waith er mis Medi 2017.

Y dylai penaethiaid newydd eu penodi gael pecyn croeso gan ERW.

Mae hyfforddiant ac adnoddau ar gyfer penaethiaid newydd bellach yn cael eu darparu'n flynyddol.