Skip to main content

Dysgu Proffesiynol: Tegwch a Llesiant Gwanwyn 2021

Effaith Economaidd COVID-19

Mae anghydraddoldebau sydd eisoes yn bodoli wedi'u gwaethygu gan effaith COVID-19. Mae'r dysgwyr hynny sy'n dod o gartrefi economaidd-gymdeithasol is mewn mwy o berygl o fynd ar ei hôl hi o ran eu haddysg 

Bydd Plant yng Nghymru yn cyflwyno dwy sesiwn wybodaeth fer, ar 19 Ionawr am 10:00 a 28 Ionawr am 13:00, i drafod pecyn cymorth a ddatblygwyd ganddo. Cynlluniwyd y pecyn cymorth i gynnig adnodd ymarferol yn erbyn tlodi i ysgolion, i'w helpu i gefnogi eu dysgwyr mwyaf difreintiedig ac agored i niwed.  

Cofrestrwch yma: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5kx9MjiqRKJhOjQLjvKKn739UMDEyM0E4QVQyS1pVOTBPS0NUVjNMUklQMy4u

 

Mae gan bob ysgol a lleoliad yn ERW fynediad at raglen dysgu proffesiynol rad ac am ddim ar-lein, a ddatblygwyd gan Challenging Education: ‘Thinking Differently for Disadvantaged Learners’© (Meddwl mewn Ffordd Wahanol ar gyfer Dysgwyr Difreintiedig). Mae yna chwe modiwl sy'n rhoi cyfle i ysgolion archwilio am ymchwilio i'w dull strategol o gefnogi dysgwyr dan anfantais.                                                                                  

Cofrestrwch yma: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccbg6YudEBYUKBd2GCTg_ToT-YTVKUTC0MMVlfcIM_b4HSAQ/viewform

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr uchod, cysylltwch â Dylan.Williams@erw.cymru

 

Effaith Llesiant Emosiynol a Meddyliol

Roedd llesiant emosiynol a meddyliol plant a phobl ifanc eisoes yn peri pryder cyn y pandemig 2 Mae COVID-19 wedi amlygu'r angen dybryd i ddatblygu dulliau ysgol gyfan, sy'n seiliedig ar dystiolaeth ac sy'n hyrwyddo ac yn cefnogi iechyd emosiynol a meddyliol. 

Mae empathi yn ein galluogi i ddeall a rhannu teimladau pobl eraill. Gall ein helpu i feithrin cysylltiadau cymdeithasol, gall ysgogi gweithredoedd caredig, ac mae'n datblygu'r broses o reoli emosiynau personol. Mae Hyfforddiant ar Emosiynau yn ddull ysgol gyfan, seiliedig ar dystiolaeth, sy'n normaleiddio'r arfer o siarad am eich teimladau ac yn meithrin sgiliau empathi. Mae'n helpu plant a phobl ifanc i ddeall yr emosiynau gwahanol y maent yn eu profi, pam y maent yn digwydd, a sut i ddygymod â nhw. Mae Emotion Coaching UK yn darparu dau gwrs hyfforddi ar 3 ac 11 Chwefror, a bydd y rhai a fydd yn bresennol yn cael dewis dod yn hyfforddwyr ymarferwyr achrededig. 

Cofrestrwch yma: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k-1-mAZnBgNEip5TgnEHJztUNVFRTzBSWjJZUkZGUTg5MzY4MUExQUJUVy4u

Mae ERW yn llunio partneriaeth ag EmpathyLab i gyflenwi hyfforddiant ar y modd i feithrin empathi, llythrennedd a gweithredu cymdeithasol trwy'r defnydd systematig o lenyddiaeth o ansawdd uchel. Trwy ddefnyddio dull EmpathyLab, sydd wedi'i brofi, o addysgu empathi yn sgìl y gellir ei ddysgu, a chefnogi darllen i feithrin sgiliau empathi bywyd go iawn, rydym yn cynnig cyfle i hyd at 100 o ysgolion fod yn rhan o'r prosiect cyffrous hwn. Mae'r hyfforddiant yn cynnwys dwy sesiwn dwyawr ar 5 Chwefror a 5 Mawrth. 

Cofrestrwch yma: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5kx9MjiqRKJhOjQLjvKKn739UQ01aS1hEMVNSTUlIQjdJQVREVFE1SjZKWi4u

Gall rhyngweithio â natur fod nid yn unig yn bleserus ond hefyd yn fuddiol i'n hiechyd meddwl a'n llesiant 3. Mae Dr Coral Harper yn cynnal dwy sesiwn hyfforddi ar Bioffilia ar gyfer ysgolion a lleoliadau ERW, sy'n archwilio'r wyddoniaeth a'r buddion o chwarae a dysgu mewn amgylchedd naturiol a chysylltu ag anifeiliaid a rhywogaethau byw. Nod yr hyfforddiant hwn fydd meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth ymarferwyr er mwyn rhoi iddynt yr hyder i fynd â'r dysgu i'r awr agored. Mae'r hyfforddiant yn cynnwys dwy sesiwn 90 munud ar 22 Mawrth a 26 Ebrill.   

Cofrestrwch yma: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k-1-mAZnBgNEip5TgnEHJztUQjhFVjlOV1pMV1FQVzcxSkhPRlhUMVpRMS4u

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr uchod, cysylltwch â cressy.morgan@erw.cymru

I gael rhagor o hyfforddiant, cliciwch yma: https://sites.google.com/hwbcymru.net/erwpl/hafan-cymraeg