Skip to main content

Diweddariad - Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg [Cymru]

Diweddariad ar gyfer Ysgolion yn rhanbarth ERW (De-orllewin a Chanolbarth Cymru) – Tachwedd 2018

 • Cafodd y Bil Gydsyniad Brenhinol ym mis Ionawr 2018
 • Bydd y ddeddf yn cael ei gweithredu dros gyfnod o dair blynedd, gan ddechrau ym mis Medi 2020
 • Mae'r Gweinidog wedi creu rôl 'Arweinydd Trawsnewid' i gefnogi a herio partneriaid allweddol
 • Amserlen Gweithredu:

Ystyriaethau allweddol:

 • Mae chwarter disgyblion y rhanbarth wedi'u cofrestru ar y gofrestr AAA, ac mae gan tua 10% o'r dysgwyr mewn Sefydliad Addysg Bellach AAA/AAD
 • Mae llawer o ddisgyblion ag AAA yn cael eu haddysgu mewn ysgolion prif ffrwd
 • Nid yw'r broses o ddiwygio ADY yn annibynnol ar yr agenda gwella ysgolion, ac mae cynnal arferion addysgu o ansawdd uchel, sy'n seiliedig ar ddealltwriaeth gadarn o anghenion plant, yn parhau'n hollbwysig
 • Mae yna ragdybiaeth yn parhau fod disgyblion ag ADY yn cael eu haddysgu mewn ysgolion prif ffrwd
 • Mae'r ddeddfwriaeth AAA gyfredol yn berthnasol, a bydd yn parhau i fod yn berthnasol hyd nes bydd y cyfnod gweithredu wedi dod i ben, sy'n debygol o fod yn 2023
 • NID yw ALNET yn disodli dyletswyddau o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010
 • Mae 11 nod cyffredin y Ddeddf yn cynnwys:

1)    ADY nid AAA – mae'r diffiniad newydd yn cynnwys dysgwyr y mae eu hanhawster neu eu hanabledd dysgu yn deillio o gyflwr meddygol

2)    Ystod oedran rhwng 0 a 25 mlwydd oed, ond dim hawl i gael addysg hyd at 25 oed

3)    Cynllun statudol unedig sy'n disodli datganiadau o AAA, cynlluniau dysgu a sgiliau, a chynlluniau anstatudol

4)    Cyfranogiad cynyddol gan blant a phobl ifanc

5)    Dyheadau uwch a gwell deilliannau

6)    System symlach sy'n achosi llai o wrthdaro

7)    Cydweithrediad cynyddol gan bartneriaid a rhieni/gofalwyr

8)    Osgoi anghytundebau a'u datrys yn gynt

9)    Hawliau clir a chyson i apelio – gan gynnwys Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru (TAAAC) a Thribiwnlys Addysg Cymru (TAC) er mwyn cwmpasu'r ystod oedran 0-25

10)  Y cod ADY

11)  System ddwyieithog

 

 

Beth fydd yn newydd?

 • Rôl statudol y Cydgysylltydd Anghenion Dysgu Ychwanegol, y Swyddog Arweiniol Clinigol Addysg Dynodedig, a Swyddog Arweiniol yr Awdurdod Lleol ar gyfer ADY yn y Blynyddoedd Cynnar.
 • Ymarferion sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac sy'n dylanwadu ar ethos a diwylliant ysgolion: arferion ystyrlon o ran ymgysylltu â rhieni/gofalwyr, plant/pobl ifanc ac asiantaethau eraill.
 • Bydd gweithredu cynlluniau datblygu unigol statudol yn disodli'r canlynol: cynlluniau addysg unigol, datganiadau o anghenion addysgol arbennig, cynlluniau dysgu a sgiliau.
 • Bydd cyllid a phenderfyniadau ynghylch darpariaeth ôl-16 ar gyfer dysgwyr ag anghenion cymhleth yn cael eu trosglwyddo o Weinidogion Cymru i awdurdodau lleol.

Yr hyn y dylid cadw golwg arno

Y Cod ADY:

 • Bydd yr ymgynghoriad ynghylch y Cod ADY yn agor ddechrau mis Rhagfyr 2018 ac yn dod i ben ym mis Mawrth 2019. Bydd y cod yn cynnwys 27 o benodau a bydd yr ymgynghoriad yn cynnwys tua 60 o gwestiynau.
 • Bydd yr arweinwyr trawsnewid rhanbarthol a Llywodraeth Cymru yn cynnal digwyddiad ymgynghori ADY yn y rhanbarth ar 13 Chwefror 2019. Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi rhagor o wybodaeth a manylion archebu lle yn y cyhoeddiad DYSG.
 • Bydd digwyddiadau ymgynghori unigol yn cael eu cynnal gyda rhieni/gofalwyr a phobl ifanc.
 • Gofynnwyd i awdurdodau lleol weithio gydag ysgolion a'r gwasanaethau cymdeithasol i lunio ymateb cydlynol i'r ymgynghoriad. Nid yw hyn yn diddymu eich hawl i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad naill ai: a] fel unigolyn b] fel sefydliad c] yn rhan o gymdeithas broffesiynol.

Cynlluniau Datblygu Unigol:

 

Mae canllaw weithredu ar gyfer Cynlluniau Datblygu Unigol plant oed ysgol ac iau wedi cael ei chyhoeddi

Y Ddeddf ... canllaw hawdd ei deall:  

 • Fel rhanbarth, byddwn yn cyhoeddi canllaw hawdd ei deall ar gyfer y Ddeddf. Disgwylir y bydd yn cael ei chyhoeddi ddechrau Tymor y Gwanwyn 2019, ac fe'i hanfonir i bob ysgol trwy e-bost.

Datblygiad Proffesiynol:

 • Bydd deunyddiau e-hyfforddi ar-lein yn cael eu rhannu â phob ymarferydd.
 • Bydd cyllid ychwanegol ar gael i gefnogi'r cynnig dysgu proffesiynol ar gyfer Cydgysylltwyr ADY. Bydd y rhaglen hon yn un genedlaethol a gaiff ei chyflwyno'n rhanbarthol/lleol. Bydd rhagor o fanylion yn cael eu rhyddhau yn Nhymor y Gwanwyn 2019.
 • Mae cyllid ychwanegol ar gael i'r rhanbarth i gefnogi cymhwyster proffesiynol ar gyfer athrawon sy'n addysgu disgyblion sydd â nam ar eu clyw neu ar eu golwg.

Deunyddiau Cymorth: Gellir defnyddio pob un o'r deunyddiau canlynol i gefnogi datblygiad staff/meithrin ymwybyddiaeth

Sut y mae awdurdodau lleol ac ysgolion wedi bod yn paratoi ar gyfer y Ddeddf?

 

Grant Llywodraeth Cymru ar gyfer Rhaglen Trawsnewid System ADY:

Fel rhanbarth, rydym wedi nodi'r meysydd blaenoriaeth canlynol:

 • Meithrin ymwybyddiaeth
 • Datblygu'r gweithlu
 • Ymarferion sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn a chynlluniau datblygu unigol
 • Y Blynyddoedd Cynnar
 • Addysg Ôl-16
 • Partneriaeth rhiant a disgybl

Themâu trawsbynciol: [Gwella ysgolion, iechyd, dwyieithrwydd, arfer effeithiol]

Cynlluniau a grantiau gweithredu lleol: Mae pob awdurdod lleol wedi darparu cynllun o'r modd y bydd yn rhoi'r blaenoriaethau ar waith. Mae 94% o'r grant rhanbarthol wedi cael ei ddyrannu i awdurdodau lleol. Bydd penaethiaid cynhwysiant awdurdodau lleol yn gallu rhoi copïau o gynllun yr Awdurdod Lleol i chi.

Huw Davies

Arweinydd Trawsnewid ADY – De-orllewin a Chanolbarth Cymru