Skip to main content

Defnyddio Seicoleg Gadarnhaol i Wella Lles

Mae gan gyfran sylweddol a chynyddol o blant a phobl ifanc broblemau iechyd meddwl sylweddol, ac mae llawer o'r rhai nad ydynt yn dioddef o iselder clinigol neu orbryder clinigol, yn dal i'w chael yn anodd, ac maent yn anhapus ac yn ofidus. Bydd aflonyddwch emosiynol o'r fath yn ystod plentyndod yn aml yn tarfu ar ddysgu a chyflawniad academaidd, ac yn aml bydd yn arwain at ganlyniadau niweidiol gydol oes o ran iechyd meddwl.   

Bellach cydnabyddir bod llesiant disgyblion yn fater pwysig iawn, ac ystyrir yn gynyddol bod gan ysgolion ran hanfodol i'w chwarae wrth wella llesiant ac wrth helpu i atal, cydnabod a mynd i'r afael â phroblemau iechyd meddwl eu disgyblion. Yng Nghymru, pwysleisiwyd rôl hanfodol ysgolion yn y maes hwn ynghyd â'r potensial i gymryd mwy o ran, yn nifer o ddogfennau Llywodraeth Cymru, ac mae rhan amlwg i hyn yn y Cwricwlwm i Gymru.  

Cydnabyddir yn gyffredinol bod angen cynyddol i athrawon a staff eraill mewn ysgolion ddatblygu dealltwriaeth well o faterion yn ymwneud â llesiant (o ran disgyblion, cyd-weithwyr a'u hunain), ac y gall cyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol yn y maes hwn eu helpu i gyflwyno cynnwys perthnasol o’r cwricwlwm a gwella agweddau bugeiliol ar eu rôl. 

Bydd y gweithdy undydd dwys hwn ar gyfer athrawon yn defnyddio gwyddor Seicoleg Gadarnhaol i ganolbwyntio ar ffyrdd o hyrwyddo llesiant yng nghyd-destun ysgolion. Bydd yn archwilio ffyrdd ymarferol o wella llesiant plant ac athrawon, fel ei gilydd, yn sylweddol. Gall gwella llesiant athrawon, yn ei dro, wella'r hinsawdd gyffredinol yn yr ysgol, ac mae effeithiau heintus pwerus llesiant cadarnhaol yn golygu bod plant yn elwa'n sylweddol pan fydd eu hathrawon yn ffynnu.  

Bydd y gweithdy'n cynnwys nifer o fini-ddarlithoedd bywiog, yn ogystal ag amrywiaeth eang o weithgareddau ymarferol; bydd nifer o'r rhain hefyd yn addas i'w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth. Bydd copïau pdf o holl ddeunyddiau'r darlithoedd a'r gweithgareddau yn cael eu darparu. Bwriad rhaglen y dydd yw bod mor ddiddordeb â phosibl, ac felly disgwylir y bydd y rheiny sy'n bresennol yn y gweithdy yn ei ystyried yn brofiad cadarnhaol, ysgogol a hwyliog.  

Lon Las- DIGWYDDIAD WEDI EI LENWI
https://www.event - Lbrite.co.uk/e/seicoleg-gadarnhaol-gyda-neil-frude-positive-psychology-with-neil-frude-tickets-94153512691

 

Welshpool High School
https://www.eventbrite.co.uk/e/seicoleg-gadarnhaol-gyda-neil-frude-positive-psychology-with-neil-frude-tickets-94169450361

 

Hook Primary
https://www.eventbrite.co.uk/e/seicoleg-gadarnhaol-gyda-neil-frude-positive-psychology-with-neil-frude-tickets-94172240707

 

Burry Port Community School
https://www.eventbrite.co.uk/e/seicoleg-gadarnhaol-gyda-neil-frude-positive-psychology-with-neil-frude-tickets-94177127323