Skip to main content

Datganiad Trawsranbarthol 15-10-20

Disgwyliadau a Rennir – Cyfathrebu

Yn dilyn cyhoeddi'r disgwyliadau a rennir yr wythnos hon, roedd y pedwar consortia rhanbarthol, sydd wedi gweithio mewn partneriaeth i gyd-lunio'r ddogfen hon, yn teimlo ei bod yn bwysig 'nawr cydnabod ein rôl o gynorthwyo ysgolion i baratoi ar gyfer gwireddu Cwricwlwm i Gymru, a hynny trwy amlinellu'r cynnig cyffredin o ddysgu proffesiynol a fydd ar gael ledled Cymru.

Cynlluniwyd y rhaglen dysgu proffesiynol drawsranbarthol mewn partneriaeth gan y pedwar rhanbarth, ac mae'n cael ei chyflwyno ar ffurf cynnig cyffredin o gymorth, er y gall y mecanweithiau cyflenwi lleol amrywio. Mae'r rhaglen yn adlewyrchu'n uniongyrchol y dull a'r athroniaeth a amlinellir yn y ddogfen 'disgwyliadau a rennir'.

Gan ystyried ein cyd-destun cyfredol o fod yng nghanol y pandemig COVID-19, rydym wedi cynllunio'r deunyddiau dysgu proffesiynol i fod ar gael mewn ystod o fformatau ac i adeiladu ar ein dysgu o'r cyfnod o aflonyddwch a achoswyd gan y pandemig. Bydd yna gyfleoedd ar gael ar gyfer sesiynau 'byw', ond bydd pob un o'r sesiynau'n cael eu recordio fel y gall ysgolion ymgysylltu â nhw pan fyddant yn gallu. Bydd yr holl ddeunyddiau ac adnoddau hefyd ar gael mewn pecynnau y gall staff ysgolion eu cyrchu a'u defnyddio'n hawdd.

Yn y tabl isod amlygir y manylion lefel uchel a dyddiadau rhyddhau'r deunyddiau hyn a fydd yn darparu cymorth i Benaethiaid ac Uwch-arweinwyr, Arweinwyr Canol ac athrawon.

Y rhaglen ar gyfer Penaethiaid ac Uwch-arweinwyr (Tymor yr hydref yn unig)

Thema

Pryd?

Sut?

Arwain Newid

 

O fis Hydref 2020

Bydd yr holl ddeunyddiau ar gael ar ffurf amrywiaeth o: i) Profiadau dysgu proffesiynol byw

ii) Recordiadau ar alw

iii) Set o adnoddau wedi'u pecynnu i gefnogi llwybr lledaenu hyfforddi'r hyfforddwr

iv) Adnoddau i gefnogi hunanastudio

Sefydlu gweledigaeth a rennir

O fis Tachwedd 2020

 

Creu amser a lle ar gyfer dysgu proffesiynol

O fis Tachwedd 2020

Arwain Addysgeg

 

O fis Tachwedd 2020

Cynllunio a Datblygu'r Cwricwlwm

O fis Tachwedd 2020

 

Arweinwyr Canol (Tymor yr hydref yn unig)

Thema

Pryd?

Sut?

Model y Cwricwlwm i Gymru? Beth sy'n wahanol?

O fis Tachwedd 2020

Bydd yr holl ddeunyddiau ar gael ar ffurf amrywiaeth o: i) Profiadau dysgu proffesiynol byw

ii) Recordiadau ar alw

iii) Set o adnoddau wedi'u pecynnu i gefnogi llwybr lledaenu hyfforddi'r hyfforddwr

iv) Adnoddau i gefnogi hunanastudio

Myfyrio ar addysgeg – ar gyfer arfer cyfredol ac ar gyfer y cwricwlwm newydd

O fis Tachwedd 2020

Taith trwy'r Meysydd Dysgu a Phrofiad

 

O fis Tachwedd 2020

 

Gweledigaeth ar gyfer y Meysydd Dysgu a Phrofiad? (gan adeiladu ar y weledigaeth ysgol gyfan)

O fis Rhagfyr 2020

 

Mae'r pedwar consortia rhanbarthol yn falch eu bod wedi gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu disgwyliadau'r system ar gyfer 2022. Rydym yn edrych ymlaen at rannu ein cynnig dysgu proffesiynol â phob ysgol er mwyn cefnogi eu paratoadau ar gyfer rhoi'r cwricwlwm newydd ar waith.