Skip to main content

Datganiad gan y Prif Weithredwr Arweiniol

Annwyl Gadeirydd y Llywodraethwyr a'r Pennaeth,

Efallai eich bod yn ymwybodol o'r trafodaethau sydd wedi bod yn digwydd mewn perthynas â'r opsiynau posib ar gyfer newid y ffordd rydyn ni'n darparu gwasanaethau gwella ysgolion ar draws y rhanbarth.

Er gwaethaf nifer o lwyddiannau wrth fynd i’r afael â chefnogi arweinyddiaeth, darpariaeth a safonau mewn ysgolion, barn mwyafrif y chwe chyngor partner yw y dylid nawr diwygio strwythur presennol ERW.

Rydym wedi cyd-weithio hyd eithaf ein gallu, ond mae angen dull gwahanol lle gallwn alinio ein gwaith gwella ysgolion ac addysg yn well â chyfleoedd economaidd a dyheadau ein dinasyddion ifanc.

Byddwn yn argymell i Gydbwyllgor ERW yr wythnos nesaf y dylid mabwysiadu'r dull newydd hwn. Bydd pob un o'r chwe chyngor yn parhau i drafod y ffordd orau o ddarparu gwelliant ysgolion yn y dyfodol, gan gynnwys opsiynau ar gyfer modelau cydweithredu rhanbarthol gwahanol.

Bydd hyn yn arwain at gyfnod o drawsnewid i sicrhau bod pob ysgol yn y chwe awdurdod lleol yn parhau i dderbyn y gefnogaeth a'r ddarpariaeth sydd angen arnynt.

Mae trafodaethau eisoes ar y gweill i gyflawni'r model a'r dyluniad daearyddol mwyaf effeithiol ar gyfer cydweithredu yn y dyfodol.

Rwy'n gwybod y bydd hwn yn gyfnod o ansicrwydd i chi fel arweinwyr ysgolion ond rwy'n benderfynol y bydd yn ‘fusnes fel arfer’ i'ch ysgolion yn ystod y cyfnod o drawsnewid.

Rwy'n hyderus y bydd y newid hwn yn gyfle i ddarparu gwasanaethau hyd yn oed yn well a gwneud mwy o wahaniaeth hyd yn oed i ysgolion a dysgwyr, gan gynnwys gwasanaethau mwy pwrpasol i anghenion pob awdurdod.

Byddaf yn parhau i’ch diweddaru. Yn y cyfamser, gallaf eich sicrhau y byddaf yn blaenoriaethu anghenion ein disgyblion, ein staff a'n cymunedau ysgol yn ystod y cyfnod o drawsnewid.

Phil Roberts,
Prif Weithredwr Arweiniol ERW.