Skip to main content

Datganiad gan Brif Weithredwr Cymwysterau Cymru

"Mae cau ysgolion a chanslo arholiadau yn fesur eithafol i ddiogelu iechyd y cyhoedd. Er mai dyna'r penderfyniad cywir yn ddi-os, rydym yn gwybod pa mor anodd yw hi i ddysgwyr a gweithwyr proffesiynol sydd wedi gweithio tuag at yr arholiadau hynny - a hefyd i'r anwyliaid sy'n eu cefnogi.  

Fel rheoleiddiwr, ein gwaith ni yn awr yw dod o hyd i'r ffordd decaf ymlaen, gan ganolbwyntio ar wneud y peth iawn i Gymru. Ar adeg sydd eisoes yn bryderus, mae pobl am gael atebion ac mae hynny'n ddealladwy. Mae gennym rai atebion yn barod, a rhai nad oes gennym eto - ond fe fydd.  

Gyda chau ysgolion, canolbwyntiwyd yn gyntaf ar gymwysterau TGAU a Safon Uwch a gymerir ym Mlwyddyn 11 a Blwyddyn 13. Roedd hyn oherwydd y nifer fawr o ddysgwyr a oedd yn dilyn y cymwysterau mynediad hyn ledled y wlad. I'r rhai sy'n astudio ar gyfer cymwysterau nad ydynt wedi'u cynnwys yn y penawdau diweddar - er enghraifft, BTEC, cymwysterau cyffredinol cymhwysol ac UG - mae'r aros am eglurder yn siŵr o deimlo'n rhwystredig.  

Nid oes gennym yr holl atebion eto, ond yr ydym yn gweithio’n ddi-baid i ddod o hyd iddynt, a byddwn yn dod o hyd iddynt cyn gynted ag y gallwn.  

Rydym hefyd mewn deialog barhaus â sefydliadau allweddol, sy'n dibynnu ar gymwysterau i wneud penderfyniadau. Er enghraifft, rydym yn siarad ag UCAS, i wneud yn siŵr y bydd ein dulliau yn gwneud synnwyr i broses ddethol prifysgolion. Y flaenoriaeth yw cael graddau i bawb sydd eu hangen yn 2020, o ran cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol, er mwyn helpu pobl i gamu ymlaen mewn bywyd. 

Mae gwneud pethau'n iawn yn bwysig. Mae’r rhan fwyaf o gymwysterau galwedigaethol yn cael eu cynnig ledled y DU, felly rydym yn gweithio gyda chyd-reoleiddwyr, byrddau arholi a llywodraethau ledled y DU i sicrhau cysondeb.  

Mae angen ystyried safon UG yn ofalus hefyd, yn ogystal â chofrestriadau cynnar Blwyddyn 10. Rydym yn cydnabod bod angen eglurder ynghylch yr hyn sy'n mynd i ddigwydd i ddysgwyr a gofrestrwyd ar gyfer yr asesiadau hyn. 

Yn wahanol i gymwysterau galwedigaethol, sy'n rhai ar gyfer y DU gyfan yn bennaf, mae cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch wedi'u cynllunio ar gyfer Cymru, sydd hefyd yn golygu y gall ein hatebion gorau fod yn wahanol i Loegr.

Felly, nid yw'r ffordd ymlaen ar draws amrywiaeth Cymru o gymwysterau yn golygu 'un ateb i bawb', oherwydd ni all hynny fod.  

Yr enwadur cyffredin ar draws yr holl gymwysterau yw'r egwyddor o degwch ar draws carfan 2020 o ddysgwyr.  

Byddwn yn parhau i weithio'n agos gyda'r holl bobl gywir, er mwyn cael yr atebion mor gyflym ag y gallwn. Wrth i ni weithio drwy bob agwedd ar yr atebion hynny, rydym yn anelu at gynnig diweddariad dyddiol ar ein hyb coronafeirws ar ein gwefan. Bydd rhai dyddiau pan nad oes gennym ddiweddariad, a byddwn yn dweud hynny.  

Rydym hefyd yn sefydlu ardal i bobl ofyn cwestiynau i ni ac rydym yn paratoi tudalan Cwestiynau Cyffredin ar ein gwefan, a byddwn yn eu diweddaru pan fydd gennym fwy o eglurder. 

Diolch i bob gweithiwr proffesiynol ym maes addysg am ein helpu ni i wneud cynnydd ar yr adegau mwyaf anodd yma. Diolch i ddysgwyr sy'n aros am atebion. Rydym yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth a'ch amynedd. 

Phillip Blaker
Prif Weithredwr
Cymwysterau Cymru"